Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fb13000a38727d312d3534cf9c41924e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
200. Нам є що сказати людям: З виступу Прем’єр-Міністра Юліії Ти-мошенко на розширеному засідання Кабінету Міністрів 27 квітня // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 81 (30 квітня). : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

200. Нам є що сказати людям: З виступу Прем’єр-Міністра Юліії Ти-мошенко на розширеному засідання Кабінету Міністрів 27 квітня // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 81 (30 квітня).


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

201.     Наумов Ю.Ф. Економічна динаміка і особливості її циклічності у сільському господарстві Луганської області // Вісник ХДАУ. : Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2001. – № 5. – С. 151-153.

202.     Наумов Ю.Ф., Лотохова І.Г. Науково-методичне забезпечення ефек-тивності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств у Луганській області // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С.52-55.

203.     Немчинов В.С. Избранные произведения. Том 2. Сельскохозяй-ственная статистика с основами общей теории. – М.: Наука, 1967. – 484 с.

204.     Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси / Пер. з англ.- Київ, 1992. – 383 с.

205.     Новаківська І.О. Оренда землі і питання соціального захисту се-лян //Землевпорядкування. – 2002. – № 1. – С. 53-57.

206.     Новиков Ю.Н. О законах действия хозяйственного механизма пред-приятия // Экономика и управление. – 2000. – № 2-3. – С. 8-9.

207.     Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. –М.: Наука, 1972. – 434 с.

208.     Носко Б.С., Простер Б.С. Довідник з агрохімічного та агроекологіч-ного стану ґрунтів України. – К.: Урожай, 1994. – 332 с.

Огійчук М., Коваленко В., Кучеренко Л. Амортизаційна політика в сільському господарстві // Економіка України. – 2003. – № 4. – С. 49-54.Список використаних джерел

210.     Олейник А. Налогообложению аграрного бизнеса – стимулирую-щую функцию // Формирование рыночной среды эффективного функционирования агробизнеса Республики Беларусь в условиях международной интеграции и глобализации: Мат-алы науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию кафедры экономики и МЭО Белорус. с.-х. академии. – Ч. 1. – Горки, 2004. – С. 61-63.

211.     Олейник А.В. Цикличность сельскохозяйственного производства // Белорусский экономический журнал.- 2004. – № 1. – С.39-48.

212.     Олейник А.В., Олейник Т.И. Интенсивность труда как фактор по-вышения эффективности использования ресурсного потенциала // Экономический механизм хозяйствования в условиях рыночных от-ношений в агропромышленном комплексе: Сб. науч. тр. ХГАУ им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1994. –С.92-97.

213.     Олейник А.В., Олейник Т.И. Повышение интенсивности труда как важнейшее направление интенсификации сельскохозяйственного про-изводства //Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва та формування продовольчого ринку України в нових умовах господа-рювання. – Харків, 1995. – С. 39-41.

214.     Олійник В.М. До питання про формування державної політики роз-витку матеріально-технічної бази АПК //Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромис-лового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.267-273.

215.     Олійник О. Проблеми стабілізації зернового ринку в Україні // Економіка України. – 2004. – № 6. – С.57-63.

216.     Олійник О.В. Грошова оцінка землі в системі ринкового механіз-му господарювання // Земельна реформа в Україні та завдання зем-леустрою в її здійсненні: Тези доп. на наук.-практ. конф., присвяченій 50-річчю факультету інженерів землевпорядкування / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 1994. – С. 49-51.

217.     Олійник О.В. Економічний механізм розширеного відтворення родючості ґрунтів // Теорія і методи оцінювання, оптимізації вико-ристання та відтворення земельних ресурсів: Мат-ли між нар. наук. конф. – У 2-х чч. – Ч.І. – К.: РВПС України НАН України, 2002. – С. 97-99.

Олійник О.В. Економічний механізм функціонування АПК // Рин-кова трансформація економіки постсоціалістичних країн: Мат-ли між нар. форуму молодих вчених. – У 2-х тт. – Т.1. – Харків, 2005. – С. 19-20.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

219.     Олійник О.В. Економічні важелі управління відтворенням

сільськогосподарського виробництва // Вісник ХДАУ. – 2001. –

№ 8. – С.180-183.

220.     Олійник О.В. Економічні проблеми відтворення аграрного ресур-сного потенціалу // Внесок академіка В.І.Вернадського в досліджен-ня проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил: Мат-ли наук.-практ. конф. 12-13 бер. 2003 р.- К.:РВПС України НАН Ук-раїни, 2003. – С. 35-41.

221.     Олійник О.В. Економічні та соціальні проблеми реформування зе-мельних відносин // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і приро-докористування. – Харків, 2003. – № 6. – С. 58-67.

222.     Олійник О.В. Методичні підходи до визначення обсягів інтер-венційних операцій на зерновому ринку України // Агроінком. – 2004. – № 3-4. – С. 49-54.

223.     Олійник О.В. Методологічні засади посилення державного регу-лювання аграрного ринку в Україні //Ринкові трансформації та роз-виток продуктивних сил аграрного сектора : Вісник ХНАУ. – 2004. – № 7. – С. 67-75.

224.     Олійник О.В. Методологічні та методичні проблеми дослідження циклічності у зерновому господарстві // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С.24-30.

225.     Олійник О.В. Податки та стимулювання сільськогосподарського ви-робництва //Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансо-во-кредитної системи України: Зб. наук. статей. – Харків.: Фінарт, 2002. – С.181-182.

226.     Олійник О.В. Проблеми інвестування в технічне переозброєння сільськогосподарського виробництва // Формування ринкової еконо-міки: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 236-240.

227.     Олійник О.В. Проблеми регулювання зернового ринку в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С.120-126.

228.     Олійник О.В. Проблеми стабілізації зернового ринку в Україні // Економіка України. – 2004. – № 6. – С.57-64.

 

229.     Олійник О.В. Проблеми фінансування відтворення активів сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Лу-ганського національного аграрного університету / За ред. В.Г.Ткачен-ко. – Луганськ: Вид-во „Элтон-2”, 2003. – № 24 (36). – С. 49-56.

Олійник О.В. Прогнозування економічних показників з вико-ристанням циклічних функцій // Агроінком. – 2003. – № 3-4. – С. 41-47.Список використаних джерел

231.     Олійник О.В. Сучасна амортизаційна політика та шляхи її вдос-коналення // Зб. наук. пр. Луган. нац. аграр. ун-ту. – 2004. – № 37 (49). – С. 369-373.

232.     Олійник О.В. Сучасна податкова політика й ефективність креди-тування сільськогосподарських підприємств // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансфор-мація економіки АПК. – Вип. 31. – Харків, 2004. – С. 214-217

233.     Олійник О.В. Тенденції та фактори відтворення аграрного ресурс-ного потенціалу України // Ринкова трансформація та розвиток про-дуктивних сил аграрного сектора: Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – 2004. – № 8. – С.50-55.

234.     Олійник О.В. Тенденції та фактори економічної динаміки в аграр-ному секторі //Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природоко-ристування. – 2003. – № 4. – С.21-32.

235.     Олійник О.В. Тенденції формування прибутків сільськогосподарсь-ких підприємств // Ринкова трансформація економіки АПК / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – Ч. 3: Фінансово-кредит-на система. – К.: ІАЕ, 2002. – С. 182-186.

236.     Олійник О.В. Технічне забезпечення сільськогосподарського вироб-ництва і тенденції його відтворення // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 66-73.

237.     Олійник О.В. Фінансовий лізинг в АПК: проблеми та шляхи ви-рішення // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 66-73.

238.     Олійник О.В. Фінансово-економічні проблеми технічного переоз-броєння сільськогосподарського виробництва // Формування і реал-ізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агро-промислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.491-497.

239.     Олійник О.В. Фінансово-кредитні важелі ефективного відтворен-ня сільськогосподарського виробництва // Обік і фінанси АПК. – 2005. – № 2. – С.21-26.

240.     Олійник О.В. Формування фінансових результатів сільськогоспо-дарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 52-57.

241.     Олійник О.В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві: Монографія / Харк. нац. агора. ун-т ім.. В.В.Докучаєва. – Харків, 2005. – 322 с.

Олійник О.В. Циклічність у динаміці урожайності сільськогоспо-дарських культур // Економіка АПК. – 2003. – № 3. – С.52-57.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

243.     Олійник О.В., Макогон В.В. Фінансово-економічні важелі ефек-тивного відтворення в сільському господарстві: Лекція /Харк. нац. агора. ун-т. – Харків, 2005. – 40 с.

244.     Олійник О.В., Олійник І.О. Вплив агрометеорологічних факторів на формування врожаю ярих зернових і цукрових буряків в умовах Харківської області // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і при-родокористування. – 2002. – № 8. – С.165-169.

245.     Олійник О.В., Олійник І.О. Фінансово-економічні наслідки струк-турних змін у сільському господарстві України // Таврійський нау-ковий вісник. – 2004. – Вип. 32. – С. 189-195.

246.     Олійник О.В., Олійник Т.І. Економічний механізм підвищення про-дуктивності та ефективності праці в сільському господарстві // Про-блеми економіки АПК і формування його кадрового потенціалу: Кол. монографія. – У 2-х тт. – Т.1 / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2000. – С.472-478.

247.     Олійник О.В., Олійник Т.І. Товарні інтервенції – важливий еле-мент стабільного функціонування зернового ринку //Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умо-вах невизначеності: Зб. наук. пр. між нар. наук.-практ. конф. 19-20 травня 2004р. – К.: КНЕУ, 2004. – С.263-267.

248.     Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навч. посіб. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2004. – 326 с.

249.     Олійник О.В.Причини та наслідки нестабільності зернового ринку в Україні // Економіка АПК.- 2004.- № 3.- С. 59-64.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_fb13000a38727d312d3534cf9c41924e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0