Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
150. Костусєв О. А чи була змова? //Урядовий кур’єр. – 2003. – : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

150. Костусєв О. А чи була змова? //Урядовий кур’єр. – 2003. –


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

30 жовтня (№ 204).

151.     Кравченко В.І. Наукові та організаційні засади технічного забезпечен-ня сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С.3 -10.

152.     Крисальний О.В. Формування системи державної підтримки роз-витку агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 1998. – № 7. – С. 7-9.

 

153.     Кузьменко В.П. Дослідження динаміки соціально-економічних циклів // www.gov.ua/ukr/publication/statti/social/uzm_cykly_uk.htm.

Курбатов Ю. Экономический механизм в комплексе факторов раз-вития сельского хозяйства // АПК: экономика, управление. – 1998. – № 8. – С. 30-34.Список використаних джерел

155.     Куцин М.А. та ін. Сучасна теорія та практика оподаткування. – Харків: Прапор, 2001. – 512 с.

156.     Кучма Л.Д. В Україні споконвіку шанували селянську працю // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С.3-6.

157.     Кучма Л.Д. У розвитку села – майбутнє нашої держави : Виступ на Всеукр. нараді з питань стратегії розвитку аграрного сектора еко-номіки 7 лют. 2003р. // Економіка АПК.- 2003.- № 2.- С.3-8.

158.     Лактіонов М.І., Дегтярьов В.В., Батов О.В. Розрахунок балансу гу-мусу. – Харків, 1994. – 32 с.

159.     Леонець В.О. Розробка проектів землеустрою щодо консервації дег-радованих і малопродуктивних земель // Економіка АПК. – 2004. – №10. – С.63-67.

160.     Літвінова Т. Циклічність економічного розвитку та її причини // Наук. зап. Тернопіль. держ. педагог. ун-та ім. В.Гнатюка. Сер. Еконо-міка. – 2001. – №8. – с. 59-62.

161.     Лобас Л.І., Ляшенко А.Г., Стретович В.М. Ще раз про „ножиці” цін // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 151-152.

162.     Лобас М.Г. Сучасні грнутозахисні, ресурсо- і енергозберігаючі тех-нології, надійну, високопродуктивну і ефективну техніку – в основу Національної програми охорони земель та розвитку АПК на період 2004-2015 рр. // Формування і реалізація державної політики роз-витку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.324-334.

163.     Лозинська Т.М. Особливості становлення ринкових відносин в аг-рарній сфері // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природоко-ристування. – Харків, 2003. – № 6. – С. 74-82.

164.     Лузан Ю.Я. Кооперативні банки – важливий фактор зростання аг-рарної економіки // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 95-97.

165.     Лукинов И.И. Воспроизводство и цены. – М.: Экономика, 1977. – 431 с.

166.     Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя).-К., ІЕ НАН України, 1997. – 456 с.

167.     Лукінов І.І. Напрямки ресурсо-технологічного оновлення національ-ного АПК //Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.110-115.

Лукінов І.І. Стратегія і механізми реформування АПК України // Вісник ХДАУ. : Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2001. – №5. – С. 26-34.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

169.     Макаренко П.М. Державні пріоритети аграрної політики технічно-го оновлення АПК // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.191-195.

170.     Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки. – К.: ННЦІАЕ, 2005. – 682 с.

171.     Макаренко П.М. Економічна діяльність держави в умовах рикну / /Ринкові трансформації та розвиток продуктивних сил аграрного сектора: Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористуван-ня. – 2004. – № 10. – С.60-75.

172.     Макаров И.П. Проблемы интенсификации и устойчивость земледе-лия // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1985. – № 5. С. 59-66.

173.     Македонський А.В., Шмаков М.В. Ґрунтозахисне землеробство в якості основи еколого безпечного землекористування // Вісник ХНАУ.: Сер.: Економіка АПК і природокористування. – 2003. – № 4. – С.72-79.

174.     Мальцев Т.С. Система безотвального земледелия. – М.: Агропро-миздат, 1988. – 136 с.

175.     Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Процесс обращения капитала. – Соч. – 2-е изд. – Т. 24. – М.: Политическая литература, 1978. – 646 с.

176.     Маркс К., Энгельс Ф. Из рукописного наследия К.Маркса. – Соч. – 2-е изд. – Т.21. – М.: Политическая литература, 1978. – 745 с.

 

177.     Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т. 12. – М.: Политическая литература, 1978. – 646 с.

178.     Маркс К., Энгельс Ф. Теории прибавочной стоимости. – Соч. – 2-е изд. – Т. 26 Ч. 1. – М.: Политическая литература, 1978. – 476 с.

179.     Мармоза А.Т. Практикум по математической статистике. – К.: Вища шк., 1990. – 191 с.

180.     Мармуль Л.О., Шепель І.В. Продуктивність і оплата праці в умо-вах реформування сільськогосподарського виробництва // Ринкова трансформація економіки АПК: Кол. монографія. – У 4-х ч. / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. Ч.2: Підвищення ефектив-ності сільськогосподарського виробництва. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С.95-99.

Мартинишин М.Я. Недовипуск сільськогосподарської продукції через неналежне обслуговування та стан техніки // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 488-491.Список використаних джерел

182.     Мартьянов В.П. Искать наиболее совершенные формы хозяйство-вания // Проблеми економіки агропромислового комплексу і фор-мування його кадрового потенціалу: Кол. монографія в 2-х тт. Т. 1. – К.:ІАЕ, 2000. – С. 47-48.

183.     Мартьянов В.П. Совершенствование механизма использования про-изводственного потенциала в в свеклосахарном производстве // Оцен-ка производственного потенциала в хозяйственном механизме АПК: Сб. науч. тр. ХСХИ. – Харьков, 1990. – С.24-30.

184.     Мартьянов В.П. Стратегия и тактика аграрной реформы в сельс-кохозяйственных предприятиях: результаты, проблемы, перспективы развития // Вісник ХДАУ. : Сер.: Економіка АПК і природокорис-тування. – Харків, 2001. – № 5. – С. 74-79.

185.     Махортов Ю.О., Дмитренко В.Л. Нормативи економіки ґрунтоза-хисного землеробства та еколого-економічна оцінка протиерозійних заходів // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С.10-13.

186.     Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Матеріально-технічна база

сільського господарства в контексті державної аграрної політики //

Економіка АПК. – 2003. – № 3. – С.19-27.

187.     Мельник С.І. Аграрний сектор економіки України та реформуван-ня земельний і майнових відносин //Вісник ХДАУ. : Сер.: Економі-ка АПК і природокористування . – Харків, 2001. – № 5. – С. 60-64.

188.     Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. – М.: Междунар. отношения, 1989. – 266 с.

189.     Месель-Веселяк В.Я. Реформування аграрного сектора економіки : здобутки і проблеми // Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С.3-8.

190.     Михайлова Л.І. Людський капітал як соціально-економічна кате-горія в системі управління трудовими ресурсами // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2004. – № 10. – С.154-159.

191.     Могильний О.М. Програмно-цільове регулювання виробництва тва-ринницької продукції // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 96-104.

192.     Мойса М.Я., Крюкова І.О. Ресурсний потенціал аграрних

підприємств та економічний механізм його раціонального використан-

ня // Економіка АПК. – 2004. – № 2. – С.38-43.

193.     Мойсеєнко В. Що день майбутній нам готує? // Урядовий кур’єр. –

2003.   – 18 листопада.- № 217.

194.     Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і орган-

ізацій за 2003 рік (заключні дані). – Ч. І: Сільське господарство. – К.,

2004.   – 202 с.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

195.     Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і органі-зацій за 2003 рік (заключні дані). – Частина ІІ: Сільське господарство (економічні показники). Міжнародні порівняння. – К., 2003. – 127 с.

196.     Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і органі-зацій за 2003 рік (заключні дані). – Частина ІІІ: Промисловість. Спо-живання основних продуктів харчування. Матеріально-технічне забез-печення. Соціальний розвиток. Кадри. – К., 2004. – 162 с.

197.     Моргун Ф.Т. Обработка почвы и грожай. – 2-е изд., доп. и пере-раб. – М.: Колос, 1981. – 374 с.

198.     Мосіюк І.П. Соціально-економічні аспекти зайнятості робочої сили в аграрному секторі економіки. – К., 1998. – 100 с.

199.     Мочерний С.В. Економічна теорія. – К., 1999. – 592 с.