Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
100. Дем’яненко М.Я. Фінанси в період реформування агропромисло-вого виробництва. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645 с. : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

100. Дем’яненко М.Я. Фінанси в період реформування агропромисло-вого виробництва. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645 с.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

101.     Дем’яненко М.Я., Іванина Ф.В. Проблеми аграрної економіки із всту-пом України до СОТ // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С.57-63.

102.     Дем’яненко С.І. Розвиток ринків інструментів зниження ризику діяльності аграрних підприємств // Удосконалення економічного ме-ханізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначе-ності: Зб. наук. пр. Між нар. наук.-практ. конф. 19-20 травня 2004 р. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 13-17.

103.     Дема Д.І. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у США і Україні. – Житомир.: Полісся, 2001. – 228 с.

104.     Дема Д.І. Методологічні зміни в системі оподаткування сільсько-господарських товаровиробників у зв’язку з реформуванням їх влас-ності // Проблеми економіки агропромислового комплексу і форму-вання його кадрового потенціалу: Кол. монографія. – У 2-х тт. – Т.1 / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2000. – С. 530-534.

105.     Десять рішень уряду для добробуту людей // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 70 (15 квіт.).

Дієсперов В.С. Організаційні умови раціонального використання техніки //Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.536-543.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

107.     Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика / Пер. с англ.; Под общ. ред. В.Лисовика и др.. – СПб., 1994. – 326 с.

108.     Долгошей Г.А., Макеенко М.М. Экономика сельского хозяйства: Словарь-справочник. – М.: Колос, 1981. – 396 с.

109.     Доманчук Д.П. Формування і реалізація державної політики роз-витку матеріально-енергетичних ресурсів АПК в регіонах //Форму-вання і реалізація державної політики розвитку матеріально-техніч-ної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.293-298.

110.     Дорогунцов С.І. Сучасні проблеми оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів //Теорія і методи оцінювання, опти-мізації використання та відтворення земельних ресурсів: мат-ли міжнар. наук. конф. – У 2-х чч. – Ч.І. – К., 2002. – С.3-9.

111.     Доронина М.С. Противоречия в формировании нового хозяйствен-ного механизма // Экономика и управление. – 2000. – № 2-3. – С. 7-9.

112.     Дробот В.І. Прогнозування урожайності зернових культур з ура-хуванням фактору циклічності // Вісник ХДАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2001. – № 7. – С.3-9.

113.     Дудін В.І. Державне регулювання попиту і пропозиції на сільсько-господарському ринку // Економіка АПК. –2003. – № 6. – С.121-124.

114.     Економіка підприємства /П.П.Руснак, В.Г.Андрійчук, А.А.Ільєнко та ін.; За ред. П.П.Руснака. – Біла Церква, 2003. – 256 с.

115.     Економіка сільського гогосподарства: Підручник / О.І.Здоровцов, Л.І.Касьянов, В.І.Мацибора, В.Й.Шиян: За ред. О.І.Здоровцова, В.І,Ма-цибори. – К.: Вид-во УСГА, 1993. – 320 с.

116.     Економіка сільського господарства: Навч. посібник / В.А.Пвачак, В.А.Іванух, В.Г.Поплавський; За ред. В.А.Павчака. – К.: Вища шк., 1990. – 398 с.

117.     Економіка України за 2003 рік // Урядовий кур’єр. – 2004.- № 12 (22 січня).

118.     Економіка України за січень-грудень 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 15 (27 січня).

119.     Елисеев В. Экономический виндсерфинг. Учитесь плавать по волнам экономического развития // Маркетолог. – 2000. – № 10. – С. 32-36.

120.     Завадський Й., Попова В. Вплив регулювання на природу цикліч-ності макросистем // Економіка України. – 2004. – №. 6. – С. 20-25.

Загайтов И.Б., Половинкин П.Д. Экономические проблемы повы-шения устойчивости сельскохозяйственного производства. – М.: Эко-номика, 1984. – 240 с.Список використаних джерел

122.     Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 3-4.

123.     Зиновьев Ф.В. Механизмы хозяйствования (терминологический аппарат). Симферополь: Таврия, 2000. – 111 с.

124.     Зиновьев Ф.В.Формирование эффективных механизмов хозяйство-вания в агропромышленном комплексе Крыма. – Симферополь: Тав-рия, 2001. – 260 с.

125.     Игуминцев А.П. и др. Цикличность погоды и прогнозирование уро-жайности сельскохозяйственных культур / Укр. НИИ защиты почв от эрозии.- Луганск, 1990. – 546 с.

126.     Интенсификация и эффективность социалистического воспроиз-водства / А.Браун и др. – М.: Наука, 1986. – 246 с.

127.     Исаев А.А. Начала политической экономии. – СПб., 1908. – 467 с.

128.     Іванишин В.В. Економічний механізм формування та функціонування лізингових відносин // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 49-53.

129.     Іванишин В.В. Становлення державного лізингу в агропромисло-вому виробництві // Економіка АПК.- 2002.- № 9.- С.74-79.

130.     Іванишин В.В. Фінансовий лізинг і його роль у матеріально-техн-ічному забезпеченні АПК //Економіка АПК.-2003.- № 2.- С.42-44.

131.     Казімірський В.В. Лізинг як засіб залучення інвестицій в АПК // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. 96-98.

132.     Калашніков О.М. Кредитне забезпечення с.-г. Товаровиробників в умовах формування ринкового середовища // Вісник ХДАУ. – Серо.: Економіка АПК і природокористування . – Харків, 2001. – № 8. – С.146-149.

 

133.     Каліничик М.В. Деякі підходи до регулювання ринку зерна // Вісник ХНАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2004. – № 7. – С.157-167.

134.     Каякина М.С. Статистические методы изучения динамики урожай-ности на примере совхозов Ленинградской области. – Л., 1969. – 25 с.

135.     Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1999. – 352с.

136.     Кендел М. Временные ряды. Пер. с англ. – М.: Финансы и статис-тика, 1981. – 296 с.

137.     Кириленко І.Г. Аграрний сектор України: уроки, завдання // Еко-номіка АПК. – 2004. – № 1. – С.3-12.

Кириленко І.Г. Актуальні проблеми розвитку аграрного ринку в Ук-раїні в контексті формування балансів продовольчих ресурсів // Економіка АПК. – 2004. – № 12. – С.16-23.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

139.     Кириленко І.Г. Державне регулювання ринку в умовах продоволь-чої кризи // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С.9-17.

140.     Кириленко І.Г. Про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С.3-11.

141.     Кириленко І.Г. Формування ефективної аграрної політики – пріо-ритет Програми дій нового уряду // Формування і реалізація дер-жавної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромисло-вого комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.24-33.

142.     Кисіль М.І. Проблема інвестиційного забезпечення сільського гос-подарства і міжгалузеві диспропорції // Вісник ХНАУ. – Сер.: Еконо-міка АПК і природокористування. – Харків, 2004. – № 7. – С.89-94.

143.     Кицин М.А. та ін. Сучасна теорія та практика оподаткування. – Харків: Прапор, 2001. – 512 с.

144.     Клинов В.Г. Воздействие США на формирование длинных экономи-ческих циклов // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2002. – № 2. – С. 33-49.

145.     Коваленко Ю. Особливості аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Україні // Економіка України. – 2003.- № 9.- С.72-79.

146.     Коваленко Ю.С. Наукові засади та основні тенденції формування аг-рарного ринку в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С.19-29.

147.     Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундовский О.Б.Теория вероят-ностей и математическая статистика. – М.: Висшая школа, 1991, с. 321.

148.     Кондратьев Н.Д., Опарин Д.И. Большие циклы конъюнктуры.- М.: Красная Пресня, 1928. – 288 с.

149.     Корчинська О.А. Роль держави у забезпеченні відтворення родю-чості ґрунтів // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С.33-36.