Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
50.   Беляев А.А. Механизм хозяйствования: сущность и формы прояв-ления. – К.: Вища шк., 1990. – 147 с. : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

50.   Беляев А.А. Механизм хозяйствования: сущность и формы прояв-ления. – К.: Вища шк., 1990. – 147 с.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

51.       Белянов В. Хозяйственный механизм развитого социализма // Эко-номические науки. – 1980. – № 10. – С. 82-93.

52.       Беседин Н.А. Экспертная эксперсс-оценка экологических ситуаций // Экологические проблемы аграрного производства. – Мат-лы нау.-практ. конф. – Днепропетровск, 1992. – С. 41.

53.       Беседин Н.А. Экспертная экспесс-оценка соблюдения требований почвоводоохранной системы земледелия // Земельные отношения в условиях перехода к рыночной экономике: Тез. докл. науч.-пракич. конф./Харьк. гос. аграр. ун-т. – Харьков, 1991. – С.44-46.

54.       Бєсєдін В. Створення, становлення і трансформування системи пла-нування в Україні // Економіка України. – 2002. – № 5. – С. 4-9

55.       Биологический энциклопедический словарь. – 2-е изд., испр. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 864 с.

56.       Білик Ю.Д. Економічний оборот землі в системі ринкових відносин // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-тех-нічної бази агропромислового комплексу України. – К.: ІАЕУААН, 2003. –С.478-488.

57.       Білоусько Я.К., Денисенко П.А., Питулько В.О., Головок А.М. Перс-пективи розвитку технічного забезпечення аграрного виробництва // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С.22-26.

58.       Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. – К., 1999. – 528 с.

59.       Бойко В.І. Економіка в контексті аграрної політики // Економіка АПК. – 2003. – № 12. – С. 19-23.

60.       Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К., 2004. – 480 с.

61.       Бондаренко Н.І. Лізинг і факторинг у механізмі ринкових відносин Лекція. – Харків, 2001. – 28 с.

Борисова В.А. Економіко-екологічний механізм відтворення земель-них ресурсів // Теорія і методи оцінювання оптимізації викорисСписок використаних джерел

тання та відтворення земельних ресурсів: Мат-ли між нар. наук. конф. – У 2-х чч. – Ч.1. – К.: РВПС України НАН України, 2002. – Ч.1. – С. 226-229.

63.       Борисова В.А. Економічні аспекти відтворення земельних ресурсів // Вісник ХДАУ. – Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2001. – № 7. – С.65-67.

64.       Брик В.Я. Інвестиційна політика в контексті підвищення життєвого рівня населення //Зайнятість та ринок праці: Міжвідомч. наук. зб. – К., 2001. – С.72-77.

65.       Брюховецкая Н.Е. Экономический механизм предприятия в рыноч-ной экономике // Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. науч. тр. /Ин-т экономики промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – С. 203-213.

66.       Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підруч-ник / М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін.; За ред. проф. М.Ф.Огійчука. – 2-ге вид., переоб і доп. – К.:Вища освіта, 2003. – 800 с.

67.       Валентинов В.В. Визначення напрямів цінового регулювання в аграр-ному секторі економіки // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 87-89.

68.       Варга В. Роль государства в рыночном хозяйстве // Мировая эко-номика и международные отношения. – 1992. – № 11. – С. 130-140.

69.       Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К., 2000. – 416 с.

70.       Васильєва В.Г. Лізинг у технічному переоснащенні агропромислово-го виробництва // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С.66-69.

71.       Векленко В.И. Устойчивость земледелия: сущность, способы измерения, прогнозирование // Вестник аграрной науки. – 1990. – № 9. С. 76-83.

72.       Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / Відповід. ред. акад. УААН, В.М.Трегобчук. – К.: ІЕ НАН України, 2003. – 259 с.

73.       Вопросы анализа и моделирования разнопротяженных циклов ка-питалистической экономики / АН СССР. ЦЭМИ. Отв. ред. В.С.Да-даян, А.Н.Анисимов. – М., 1988. – 92 с.

74.       Воробьев Ю.Н. Механизм воспроизводства финансового капитала в аграрном секторе экономики // Экономика и управление. – 2000. – № 2-3. – С.18-19.

75.       Все про податки: Довідник / М.Я.Азаров, В.Д.Кольга, В.А.Онищен-ко. – К., 2000. – 492 с.

Гайдуцький П.І. Аграрний сектор: від реформи до стратегії розвит-ку (питання власності та господарювання) //Формування і реалізаЕкономічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

ція державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропро-мислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.33-39.

77.       Гайдуцький П.І. Формування та розвиток агарного ринку // Еко-номіка АПК. – 2004. – № 3. – С.4-15.

78.       Ганганов В.М. Проблеми відродження продуктивності сільськогос-подарських земель в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С.37-42.

79.       Ганганов В.М. Ресурсозберігаючі технології і родючість ґрунту // Економіка АПК. – 2004. – № 12. – С.47-49.

80.       Ганганов В.М. Удосконалення регіонального використання орних зе-мель в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 12. – С.12-16.

81.       Гаркавий В.К. Стан та перспективи розвикту особистих підсобних господарств населення //Вісник ХДАУ.: Сер.: Економіка АПК і при-родокористування . – Харків, 2001. – № 5. – С. 155-1157.

82.       Генри Джордж. Прогресс и бедность. – С.-Петербург, 1986. – 384 с.

83.       Гнибіденко І. Трансформація зайнятості сільського населення в умовах аграрних перетворень // Економіка України. – 2005. – № 4. – С.21-28.

84.       Гончаренко О.В. Закон про зерно: погляд у майбутнє // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 108-112.

85.       Гордеев А. Экономические механизмы регулирования агропромыш-ленного производства // Экономист. – 1998. – № 6. – С. 90-93.

86.       Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие / МАУП.- К., 2000. – 264 с.

87.       Грингоф И.Г., Попова В.В., Страшный В.В. Агрометеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 310 с.

88.       Губський Б.В. Інвестиційні проблеми в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 1998.

89.       Ґудзь О.Є. Забезпечення сільськогосподарських підприємств кредит-ними ресурсами // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 86-90.

90.       Ґудзь О.Є. Розвиток нетрадиційних методів кредитування в аграрно-му секторі економіки // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С.61-68.

91.       Дадашев Б.А. Удосконалення фінансово-кредитного обслуговування сільського господарства // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 70-73.

92.       Дадашев Б.А., Макаренко М.І. Ціни на зерно та збалансованість зер-нового ринку // Економка АПК. – 2003. – № 5. – С.112-116.

93.       Даниленко А.С. Роль земельних ресурсів у розвитку продовольчого ринку в Україні // Економіка АПК. – 2..4. – № 3. – С.15-19.

Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – К., 1999. – 245 с.Список використаних джерел

95.       Дедов А.В., Бутов А.А. Экологические и экономические проблемы воспроизводства плодородия черноземов в ЦЧР // Теорія і методи оцінювання, оптимізації використання та відтворення земельних ре-сурсів: Мат-ли між нар. наук. конф. – У 2-х чч. – Ч.1. – К.: РВПС України НАН України, 2002. – С.236-239

96.       Дем’яненко М.Я. Кредитна політика держави щодо аграрного сек-тора економіки в ринкових умовах // Економіка України. – 2002. – № 2. – С. 51-60.

97.       Дем’яненко М.Я. Кредитний механізм аграрного сектора економіки в період становлення ринкових відносин // Економіка України. – 1999. – № 4. – С. 16-20.

98.       Дем’яненко М.Я. Основи податкових відносин в АПК. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 72 с.

99.       Дем’яненко М.Я. Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в період формування рин-кових відносин // Економіка АПК. – 1999. – № 1. – С.41-44.