Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАСРТВІ УКРАЇНИ 1.1. Сутність, особливості та умови розширеного відтворення в сільському господарстві України : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАСРТВІ УКРАЇНИ 1.1. Сутність, особливості та умови розширеного відтворення в сільському господарстві України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Найважливішою умовою існування людського суспільства є споживання матеріальних благ і зокрема продуктів харчуван-ня. Основним джерелом їх одержання є сільськогосподарське виробництво. Безперервність споживання продукції сільсько-го господарства обумовлює і безперервність сільськогосподарсь-кого виробництва.

Основними умовами здійснення процесу виробництва є наявність засобів виробництва та робочої сили. У результаті поєднання цих умов створюється певний продукт, який через систему розподілу та обміну надходить до споживача. Спожи-вання виробленого продукту, з одного боку, робить необхідним виробництво нової „порції” суспільного продукту, з іншого – створює передумови такого виробництва. Отже, процеси вироб-ництва та споживання, постійно повторюючись, трансформу-ються у процес економічного відтворення. „Виробництво і спо-живання продукції сільського господарства, як і в інших галузях народного господарства, – два полюси відтворення, сполучною ланкою між якими є розподіл і обмін” [259, с. 319]. „Без вироб-ництва – нема споживання, однак і без споживання нема ви-робництва, оскільки виробництво у такому разі було б без-цільним” [177, с. 717].Слід зазначити наявність в економічній літературі певної суперечності стосовно проблем дослідження відтворювального процесу в сільському господарстві. З одного боку, підсумковий виступ академіка П.Т.Саблука на п’ятих річних зборах Всеук-раїнського конгресу вчених економістів-аграрників у січні 2003 р. був присвячений проблемам формування та розвитку нау-кових основ забезпечення відтворювального процесу в аграр-ному виробництві [289]. З іншого боку, проблеми відтворення та нагромадження в сільському господарстві не розглядаються авторами більшості сучасних підручників і посібників з аграр-ної економіки й економіки підприємств [37, 38, 60], в той час як за радянських часів вони складали одну з центральних тем більшості підручників з економіки сільського господарства [115, 116, 363]. Відсутня ця тема і в економічних виданнях, які над-ходять в Україну як переклади підручників з економіки, вида-них в країнах Західної Європи та Сполучених Штатах Амери-ки [107, 294].

Певною мірою таку ситуацію можна пояснити тим, що в новітніх виданнях підручників і посібників з економіки пробле-ми відтворення розглядаються як складова економічного розвит-ку. Наприклад, В.Г.Андрійчук, розглядаючи вплив розподілу ва-лового продукту на формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств, зазначає, що розподіл є важливим знаряд-дям впливу на процес виробництва в наступних циклах. Це зу-мовлено тим, що залежно від пропорцій розподілу валового про-дукту на його складові частини залежать можливості простого і розширеного відтворення [37, с. 530]. Отже, прискорення госпо-дарського розвитку, формування інтенсивного й інноваційного типів розвитку сільськогосподарського виробництва значною мірою залежать від ступеня пізнання законів і закономірностей розширеного відтворення в ринкових умовах.

Автори економічного довідника „Економіка сільського гос-подарства” визначають відтворення як планомірний процес безперервного відновлення, розширення та тех