Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 5 (13 січня).

2.         Про державну підтримку сільського господарства України: Закон Ук-раїни // Економіка АПК. – 2004. – № 10. – С.3-29.

3.         Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон Ук-раїни // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 150.

4.         Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України // Відомості Вер-ховної Ради. – 2002. – № 35. – С. 258.

5.         Про іпотечне кредитування , операції з консолідованим іпотечним боргом та про іпотечні сертифікати: Закон України // Відомості Вер-ховної Ради. – 2004. – № 1. – С. 1.

6.         Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відо-мості Верховної Ради. – 1995. – № 4. – С. 28.

7.         Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відо-мості Верховної Ради. – 1997. – № 27. – С. 181.

8.         Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Подат-ки та бухгалтерський облік. – 2003. – № 8.

9.         Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України // Відомості верховної ради (ВВР). – 1991. – № 41. – С.546.

 

10.       Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 37. – С.308.

11.       Про податок на добавлену вартість: Закон України // Відомості Вер-ховної Ради. – 1992. – № 14. – С. 184.

12.       Про податок на додану вартість: Закон України // Відомості Вер-ховної Ради. – 1997. – № 2. – С.156.

13.       Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України // Відомості Верховної ради. – 1990. – № 45. – С. 603.

14.       Про систему оподаткування: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 39. – С. 510.

15.       Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 11. – С. 52.

Про страхування: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 8. – С. 78.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

17.       Про товарні біржу: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 10. – С. 139.

18.       Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України // Відомості Верховної Ради . – 1999. – № 5-6. – С. 39.

19.       Про ціни та ціноутворення: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1990. – № 52. – С. 650.

20.       Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради Української РСР // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 10. – С. 100.

21.       Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України //Посібник по рефор-муванню сільськогосподарських та переробних підприємств / За рейд. П.Т.Саблук, В.Я.Месель-Веселяка. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 285-286.

22.       Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 10. – С. 77.

23.       Про податок на добавлену вартість: Декрет Кабінету Міністрів Ук-раїни // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 10. – с. 78.

24.       Про податок на прибуток підприємств і організацій: Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 10. – С. 76.

25.       Про страхування: Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 29. – С. 320.

26.       Абалкин Л. Роль государства и борьба с экономическими догмами // Экономист. – 1998. – № 9. – С.3-4.

27.       Абалкин Л.И. Что такое хозяйственный механизм. – М.: Мысль, 1980. – 79 с.

28.       Агропромисловий комплекс України: стан тенденції та перспективи розвитку: Ін форм.-аналіт. зб. / За ред. П.Т.Саблука та ін. – Вип. 5. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 647 с.

29.       Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформ.-аналіт. зб. / За ред П.Т.Саблука та ін. – Вип. 6. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 764 с.

30.       Алексійчук В.М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК. – К.: ІАЕ, 1999. – 383 с.

31.       Амбросов В. Трансформаційні процеси в аграрній сфері регіону // Економіка України.- 2003.- № 8.- С. 66-70.

Амбросов В.Я. Инновационно-финансовая основа материально-тех-нической базы АПК //Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С.592-595.Список використаних джерел

33.       Амбросов В.Я. Трансформационные процессы в аграрной сфере ре-гиона // Экономика Украины. – 2003. – № 8. – С. 70-75.

34.       Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Перспективные формы производства и методы его регулирования //Вісник ХДАУ.: Сер.: Економіка АПК і природокористування. – Харків, 2001. – № 5. – С. 86-90.

35.       Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. Пер.с англ. – М.: Мир, 1976. – 346 с.

36.       Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції: теоретико-методологічний аспект // Економіка АПК. – 2004. – № 3.- С.29-35.

37.       Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

38.       Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. по-сібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 356 с.

39.       Андрійчук В.Г. Фінансовий лізинг у розвитку матеріально-техніч-ної бази аграрних підприємств // Економіка АПК.- 2003. – № 3. – С.65-69.

40.       Аничин В.Л. Математическая статистика: Учеб. пособие / Харьк. гос. аграр. ун-т им. В.В.Докучаева. Харьков, 1984. – 108 с.

41.       Аничин Л.М. Новый хозяйственный механизм и проблемы исчис-лений ренты // Проблемы землепользования и землеустройства в умоловиях земельной реформы в Украине: Сб. науч. тр. ХГАУ. – Харьков, 1994. С. –47-54.

42.       Аничин Л.М. Производственный потенциал и рента //Оценка про-изводственного потенциала в хозяйственном механизме АПК: Сб. науч. тр. ХСХИ. – Харьков, 1990. – С.31-33.

43.       Анічин Л.М., Дорошенко М.Г., Лебідь М.Т. Філатов В.П. Розподіл матеріальних ресурсів як фактор підвищення ефективності їх вико-ристання //Вісник ХДАУ. : Сер.: Економіка АПК і природокористу-вання. – Харків, 2001. – № 5. – С. 122-130.

44.       Антонець С.С. Біологічне землеробство та технічне його забезпечення // Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агро-промислового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С.83-87.

45.       Барановський В. До концепції переходу України на модель сталого розвитку // Економіка України. – 2001. – № 7. – С. 78-84.

Батрасов В.И. Хозяйственный механизм социалистического обще-ства: история развития и пути перестройки // Совершенствование хозяйственного механизма в условиях интенсификации и его значеЕкономічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

ние для повышения эффективности общественного производства: Межвуз. сб. – Горький, 1989. – С. 4-13.

47.       Баховський В.М. Ціни на продовольчі товари і рівень життя насе-лення // Економіка АПК. – 2003. – № 12. – С. 81-87.

48.       Бевзенко О.В. Оцінка навантаження на сільськогосподарські підприє-мства по сплаті внесків до Пенсійного фонду // Економіка АПК.-2004. – № 9. – С. 93-99.

49.       Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: Пер.с англ. – М.: Academia, 1999. – 956 с.