Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.     : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

2.    


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Економічний механізм функціонування АПК є основним елементом господарського механізму. Під господарським меха-нізмом слід розуміти багаторівневу систему господарювання, яка ґрунтується на використанні економічних законів і через яку відбуваються взаємодія та розв’язання суперечностей між рівнем розвитку продуктивних сил і конкретними формами виробничих відносин. Системоутворюючими елементами гос-подарського механізму є форми організації виробництва, еко-номічні зв’язки, економічні інтереси із системою мотивації та стимулювання, яка реалізується за допомогою відповідного економічного механізму, а також форми та методи управління. Економічний механізм являє собою систему економічних регу-ляторів, які за певних умов можуть коригувати дію ринкових ре-гуляторів економічного розвитку. Вони в переважній більшості впливають на сфери обміну та розподілу, а через них – на тем-пи та пропорції відтворювального процесу в суспільному ви-робництві та в окремих його галузях. Основними елементами економічного механізму функціонування АПК є цінова, фінан-сово-кредитна, податкова, страхова, амортизаційна політика, політика у сфері стимулювання праці тощо.

Державне регулювання відтворювального процесу в сільському господарстві є об’єктивною необхідністю, оскількиВисновки та пропозиції

ринковий механізм не може забезпечити стабільну рівновагу на аграрному ринку, яка б у свою чергу створювала передумови сталого розширеного відтворення в сільському господарстві. Ринкова економіка створює передумови для циклічного розвит-ку відтворювального процесу в сільському господарстві. Основ-не джерело циклічних змін ринкової економіки криється в ди-наміці взаємодії виробника та споживача. Амплітудні характеристики кривої циклу визначаються інтегрованою вели-чиною та спрямованістю розбіжності векторів „попит”-„пропо-зиція”. При випереджанні попиту стимулюється економічна діяльність для його задоволення, і чим більше це випереджан-ня, тим сильніше поштовх до піднесення економічної актив-ності. Зі зміною вектора попиту в протилежний бік пов’язана необхідність переорієнтації вкладання ресурсів і перебудови господарського механізму. Розриви між „учорашньою” пропо-зицією та „сьогоднішнім” попитом утворюють передумови для циклічного розвитку.