Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Сільське господарство займає одне з провідних місць в економіці України. У середньому за 2001-2003 рр. частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті країни складала 12,6 %, у вартості основних засобів – 9,3 %, в обсягу експорту – 11,8 % [316, с. 33]. Але потенційні можли-вості сільського господарства, які ще зовсім недавно були ре-альністю, значно вищі. У 1990 р. частка сільського господарства у ВВП становила 24,4 % [37, с. 6]. Чисельність сільського насе-лення складає понад 30 % від загальної чисельності населення України. Частка зайнятих у сільському господарстві становить майже чверть від загальної чисельності зайнятих в усіх сферах економічної діяльності.

Унаслідок системної кризи обсяги виробництва валової про-дукції сільського господарства у 1999 р. становили лише 47 % від рівня 1990 р. За період 2000-2004 рр. виробництво валової про-дукції аграрного сектора збільшилося, за попередніми даними, майже на 25 %. Середньорічні темпи зростання дорівнювали приблизно 5 % [285, с. 8]. Незважаючи на це, ефективність сільськогосподарського виробництва залишається на досить низькому рівні, що не дозволяє забезпечити потреби населення у продовольстві на рівні медично обґрунтованих норм.

Значне підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, забезпечення його сталого розвитку та розшире-ного відтворення в сільському господарстві необхідні, з одного боку, для забезпечення продовольчої безпеки держави та досяг-нення збалансованого рівня харчування населення, з іншого – для збільшення обсягів експорту сільськогосподарської про-дукції та продуктів її переробки на світовий ринок. Для Украї-ни характерний гострий дефіцит продовольчого споживання не лише по окремих продуктах, а й по всьому їх набору. За набо-ром основних харчових продуктів, необхідних для здорового харчування, цей дефіцит (недоїдання) складає майже 40 %, у тому числі продуктів тваринного походження – 50 %, рослинЕкономічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

ного походження – понад 22%, що свідчить про напружений стан продовольчої безпеки в країні [285, с. 8].

У зв’язку з цим проблемам розвитку аграрного сектора еко-номіки України приділяють багато уваги науковці, законодав-ча та виконавча влада. В останні роки увага науковців і пред-ставників владних структур була прикута до здійснення в Україні широкомасштабної аграрної реформи.

Незважаючи на глибокі структурні зміни в аграрному секторі економіки, він залишається в надзвичайно важкому фінансовому стані, має величезні проблеми із забезпеченням розширеного відтворення основних елементів аграрного ресурсного потенціа-лу, що в свою чергу створює значні труднощі для забезпечення подальшого сталого розвитку сільського господарства. Кризовий стан аграрного сектора економіки може розглядатися як одна із фаз його циклічного розвитку. Як зазначив академік О.М.Шпи-чак, „...однією з головних причин кризової ситуації є відсутність елементарного економічного механізму, в якому могла б функціо-нувати виробнича структура будь-якої форми господарювання. Не заперечуючи форм власності та форм господарювання, ... потрібне економічне середовище, в якому може існувати і колективний господар і власник” [317, с. 132]. Рішенням Четвертих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (25-26 червня 2002 р.) було передбачено внести Міністерству аг-рарної політики України та Українській академії аграрних наук пропозиції щодо розробки Національної програми поетапного розвитку агропромислового комплексу України на 2005-2010 рр., спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки країни. У програмі мав бути розроблений економічний механізм функціо-нування аграрного виробництва в ринкових умовах [279, с. 719]. Отже, можна стверджувати, що проблеми формування економіч-ного механізму розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва займають чільне місце в аграрній економічній науці.

Тенденції економічного розвитку сільського господарства, проблеми його розширеного відтворення, розробки відповідно-го економічного механізму перебувають у центрі уваги вчених економістів-аграрників, про що свідчать численні публікації зВступ

цієї проблематики [30, 50, 65, 72, 124, 165, 166, 206, 260, 284, 289, 307, 380 та ін.]. Досить багато уваги проблемам формуван-ня економічного механізму функціонування аграрного сектора економіки в умовах формування ринкових відносин приділя-ють російські вчені [ 27, 68, 154, 295, 341, 378 та ін].

Комплексні дослідження проблем відтворення в сільському господарстві проводили В.Г.Андрійчук, І.І.Лукінов, В.Я.Месель-Веселяк, М.Й.Малік, О.М.Онищенко, П.Т.Саблук, В.М.Трегоб-чук, А.Е.Юзефович, В.В.Юрчишин та інші вчені. Оскільки тен-денції відтворення в сільському господарстві значною мірою залежать від ефективності сільськогосподарського виробницт-ва, можна стверджувати, що всі дослідження, спрямовані на підвищення його ефективності, є також складовою досліджень відтворювального процесу.

Проблеми удосконалення економічного механізму функці-онування аграрного сектора економіки в цілому й окремих його елементів досліджували В.М.Алексійчук, В.І.Бойко, В.О.Білик, М.Я.Дем’яненко, С.І.Дем’яненко, Ф.В.Зінов’єв, Ю.М.Новиков, Г.М.Підлісецький, В.Я.Плаксієнко, М.М.Федоров, Г.В.Черевко, О.М.Шпичак та ін.

Разом з тим у теорії відтворення сільськогосподарського виробництва й економічного механізму функціонування аграр-ного сектора економіки в ринкових умовах є чимало нерозв’я-заних проблем. Дискусійними залишаються питання сутності та співвідношення категорій „ринковий механізм”, „економіч-ний механізм”, „господарський механізм”; необхідності розши-реного відтворення в сільському господарстві України; необхі-дності й обсягів державного втручання в ринкову економіку; оцінки й урахування циклічної компоненти економічної дина-міки в ринкових умовах. Постійного вдосконалення потребу-ють основні елементи економічного механізму: цінова, подат-кова, кредитна, страхова, амортизаційна політика. Саме на розв’язання цих проблем і спрямоване дане дослідження.

Автор буде вдячний за зауваження та побажання щодо по-дальшої розробки проблем удосконалення економічного механ-ізму розширеного відтворення в аграрному секторі економіки.Розділ 1