Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Обсяги приведених грошових потоків при різних процентних ставках за кредит, нульовій ставці оподаткування прибутків і ставці дисконтування 2 %, тис. грошових одиниць : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Обсяги приведених грошових потоків при різних процентних ставках за кредит, нульовій ставці оподаткування прибутків і ставці дисконтування 2 %, тис. грошових одиниць


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

 

Способи фінан-сування відно-влення активу      Обсяги приведених грошових потоків при ставках за користування кредитом (%)

 

            30 25 20          15        10        5 2

Придбання за рахунок влас-них коштів     50,9     50,9     50,9     50,9     50,9     50,9     50,9

Придбання за рахунок довго-строкового кре-диту          130,1   116,0   101,8   87,7     73,6     59,4     50,9

Одержання в лізинг  125,9   113,4   100,8   88,2     75,6     63,1     55,5

Зміна процентної ставки за користування кредитом веде до зміни сум сплачених процентів і регулярних лізингових пла-тежів. Але оскільки для всіх варіантів у табл.4.8 ставка дискон-

Розділ 4. Удосконалення основних елементів економічного механізму...

ту була однаковою, то приведений грошовий потік при прид-банні активу за власні кошти не змінювався в залежності від кредитної ставки. Реальна вартість грошових потоків придбан-ня активу за рахунок довгострокового кредиту й одержання в лізинг знижується зі зменшенням процентної ставки по креди-тах, але жодного разу використання довгострокового кредиту та лізингу не було більш вигідним, ніж придбання активу за рахунок власних коштів.

У цілому ж висновок полягає в тому, що система оподатку-вання прибутків підприємств істотно впливає на ефективність інвестиційної діяльності. Зниження ставок оподаткування при-бутків підприємств призводить до підвищення реальної вартості лізингу для лізингоодержувача та до зменшення зацікавленості у здійсненні таких операцій. Але такий висновок зовсім не оз-начає, що треба підвищувати ставки оподаткування прибутків підприємств в Україні. Світовий досвід має інші засоби стиму-лювання інвестиційної діяльності, зокрема через систему лізин-гу. Одним із таких засобів є податкові інвестиційні знижки.

У США найважливішим елементом податкової системи була так звана податкова знижка на інвестиції, яку американсь-кий уряд застосовував з 1962 р. як антициклічний засіб. Маю-чи за мету зменшення циклічних коливань економіки, уряд США після 1962 р. то припиняв, то відновлював дію інвестиц-ійної податкової знижки. Наприклад, для боротьби з кризою 1974-1975рр. термін дії податкової знижки було продовжено в кінці першого кварталу 1975 р. на два роки (а потім до 1980 р.) і одночасно підвищено її розміри для компаній обробної про-мисловості з 7 до 10 %, для електроенергетичних компаній – з 4 до 10 %. Саме під час дії інвестиційних податкових знижок найбільш швидкими темпи зростали обсяги лізингових опе-рацій [155, с. 372]. Слід звернути увагу на те, що інвестиційні податкові знижки вводилися в США перш за все як антицик-лічний засіб розвитку економіки. Але, як було показано в розділі 3, економічний розвиток аграрного сектора економіки України має циклічний характер.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

Загальний висновок полягає в тому, що Україна ставши на шлях ринкових перетворень, зіткнулася з проблемами ринко-вої економіки, зокрема з циклічністю економічного розвитку. Для подолання циклічності доцільним є використання багато-го світового досвіду антициклічного регулювання розвитку еко-номіки, зокрема податкового стимулювання інвестицій. На жаль, в Україні податкове законодавство можна розглядати як антистимулюючий засіб стосовно операцій фінансового лізин-гу. Наприклад, згідно з пунктом 7.9.6. закону України „Про оподаткування прибутків підприємств”, передавання майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування при-рівнюється до його продажу в момент такого передавання. При цьому орендодавець збільшує валові доходи [8]. Тобто йдеться не про податкові пільги на інвестиції, а, навпаки, про сплату повної суми податку в розмірі 25 % від вартості переданого в лізинг майна в першому ж звітному періоді, в той час як основ-ну частину вартості цього майна лізингова компанія одержить в наступні періоди.

Заради справедливості слід зазначити, що у США та в дея-ких інших країнах з кінця 80-х років минулого століття не використовуються податкові пільги на інвестиції, а застосову-ються інші антициклічні заходи. Але разом з тим варто наголо-сити, що в більшості цих країн рівень оподаткування прибутків корпорацій значно вищий, ніж в Україні. Наприклад, у США найбільш поширеною ставкою оподаткування прибутків кор-порації є ставка 34 %; у Німеччині прибутки корпорацій опо-датковуються за ставкою 56 %, у Великобританії – 35 % [86]. Але, як було показано вище, збільшення ставки оподаткуван-ня прибутків підприємств безпосередньо призводить до підви-щення ефекту податкового щита в лізингових угодах.

Таким чином, головною причиною обмеженого використан-ня лізингових угод, а в однаковій мірі і довгострокових позик для відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарсь-кого виробництва є несприятливі фінансові умови їх здійснен-ня. Залучення техніки й інших основних засобів за договора-ми лізингу або за рахунок довгострокового кредиту, коли нормаРозділ 4. Удосконалення основних елементів економічного механізму...

прибутку по галузі значно нижче вартості позикового капіта-лу, може призводити до ще більших проблем у відтворенні ак-тивів. Для вирішення цих проблем необхідно забезпечити:

♦          законодавче введення інвестиційних пільг в оподатку-ванні суб’єктів господарювання, які здійснюють реальні інвестиції в технічне переозброєння сільськогосподарсь-кого виробництва. Цей захід буде не тільки стимулювати інвестиційну діяльність, але й протидіяти циклічності еко-номічного розвитку Завдяки цьому і для сільгосппідп-риємств буде включений в економічний механізм госпо-дарювання ефект податкового щита і підвищиться привабливість лізингових угод;

♦          встановлення реального паритету цін на сільськогоспо-дарську та промислову продукцію, який забезпечував би сільськогосподарським товаровиробникам одержання норми прибутку на вкладений капітал на рівні середньо-го по народному господарству;

♦          зниження вартості залучення позикового капіталу що зро-бить його більш дешевим, знизить обсяги регулярних лізин-гових платежів і сприятиме розширенню лізингових угод, отже і підвищенню рівня продовольчої безпеки України.

Отже, лише при взаємоузгодженості окремих елементів еко-номічного механізму функціонування аграрного сектора еконо-міки можна створити сприятливі умови для його сталого роз-витку, розширеного відтворення та повного вирішення продовольчої проблеми в Україні.