Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розглянемо на умовному прикладі вплив кожного з цих факторів (приклад наводиться в підручниках з фінансового менеджменту [58, с. 208]). Необхідно порівняти ефективність фінансування оновлення основного засобу за таких умов: : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Розглянемо на умовному прикладі вплив кожного з цих факторів (приклад наводиться в підручниках з фінансового менеджменту [58, с. 208]). Необхідно порівняти ефективність фінансування оновлення основного засобу за таких умов:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

♦          вартість активу - 60 тис. грошових одиниць;

♦          строк експлуатації активу - 5 років;

♦          авансовий лізинговий платіж - 5% від вартості активу;

♦          регулярний лізинговий платіж за використання активу -20 тис. грошових одиниць за рік;

♦          ліквідаційна вартість активу після передбаченого строку його використання прогнозується в сумі 10 тис. грошових одиниць;

♦          ставка податку на прибуток підприємств - 30 %;

♦          середня ставка процента за довгостроковий банківський кредит - 15 % на рік.

Наведений умовний приклад досить близький до реальної дійсності у сільськогосподарському виробництві. Вартість акти-ву відповідає вартості деяких видів колісних тракторів. Ставка оподаткування прибутків відповідає ставці, яка діяла до кінця 2002 р. Ставка процента за довгостроковий банківський кредит теж досить близька до реальної на початок 2004 р. Тому деталь-ний аналіз цього умовного прикладу дасть певну інформацію для реального управління процесом розширення лізингових угод в Україні.

Аналіз різних способів фінансування оновлення активу розпочнемо з порівняння номінальних грошових потоків (табл. 4.5). Найбільший номінальний від’ємний грошовий потік виникає при використанні довгострокового кредиту, на 2,0 тис. менший - при одержанні в лізинг, ще на 43 тис. менший - при купівлі за власні кошти. Номінальні грошовіРозділ 4. Удосконалення основних елементів економічного механізму...

Таблиця 4.5

Номінальні грошові потоки при різних способах фінансування оновлення активу, тис. грошових одиниць

 

Спосіб

фінансування

оновлення

активу Номінальні грошові потоки за рік   Залиш-

кова вартість  Усього

номі-

нальний

грошовий

потік

 

            0          1          2          3          4          5         

           

 

Придбання за власні кошти 60,0                                                                10,0     50,0

Придбання за рахунок

довгострокового кредиту                9,0       9,0       9,0       9,0       69,0     10,0     95,0

Одержання в лізинг  3,0       20,0     20,0     20,0     20,0     20,0     10,0     93,0

потоки при придбанні активу за рахунок довгострокового кредиту й одержанні в лізинг відповідно на 58,3 та 55,0 % більші його первісної вартості, що знов-таки наближає цей умовний приклад до реальної дійсності. Здавалося б, пере-ваги купівлі активу за рахунок власних коштів очевидні. Але, здійснюючи цей вибір, слід урахувати, що більшість витрат у другому та третьому варіантах будуть здійснюва-тися у майбутніх періодах. Отже, обирати купівлю чи орен-ду найкраще шляхом порівняння теперішньої (дійсної) вар-тості грошових потоків по трьох варіантах [204, с. 114].

Розрахунок дійсної вартості грошового потоку при використанні довгострокового кредиту можна здійснити за формулою:

ск

(1W (1^)

Дпкп = Іт(1-н-)

t=1

(4.12)

де ДПКн – сума дійсного грошового потоку при використанні довгострокового банківського кредиту;Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

ПК – сума сплачених процентів за кредит у відповідності до річної ставки;

СК – сума кредиту, яку необхідно погасити в кінці кредит-ного періоду;

Нп – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;

і – річна ставка процента за довгостроковий кредит, вира-жена десятковим дробом;

п – кількість інтервалів, за якими здійснюється нарахуван-ня процентних платежів;

t – строк надання кредиту.

Дійсну вартість грошового потоку при одержанні активу в лізинг можна обчислити за формулою:

+

ДПЛН = АПЛ + X     р^>      (4ЛЗ)

де ДПЛн – сума дійсного грошового потоку при одержанні

активу в лізинг; АПл – сума авансового лізингового платежу, передбачена

лізинговою угодою; ЛП – річна сума регулярного лізингового платежу за вико-ристання орендованого активу; Нп – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дро-бом; і – річна ставка процента за довгостроковий кредит, вира-жена десятковим дробом; п – кількість інтервалів, за якими здійснюється нарахуван-ня процентних платежів; t – строк надання активу в лізинг.

Якщо після передбаченого строку використання активу, взя-того в оренду на умовах фінансового лізингу або придбаного у власність, він має ліквідаційну вартість, то прогнозована її сума віднімається від грошового потоку. Розрахунок суми, яку не-обхідно відняти від дійсного грошового потоку, можна здійсни-ти за формулою:Розділ 4. Удосконалення основних елементів економічного механізму...

ДП =   ,           (4.14)

(1 + ї)п

де ДП - додатковий грошовий потік за рахунок реалізації

активу за ліквідаційною вартістю (після передбаченого

строку його експлуатації), приведений до дійсної вартості;

ЛС - прогнозована ліквідаційна вартість активу (після пе-

редбаченого стоку його експлуатації); і - середня процентна ставка на ринку капіталу, виражена

десятковим дробом; п - кількість інтервалів, за якими здійснюється нарахуван-

ня процентних платежів. Здійснивши розрахунки за наведеними формулами, визна-чимо дійсну вартість грошових потоків. При придбанні активу за рахунок власних коштів вона складе 55 тис. грошових оди-ниць, при використанні довгострокового кредиту - 46 тис, при лізинговій угоді - 45 тис. грошових одиниць. Таким чином, при наведених вихідних даних найбільш ефективною формою фінансування оновлення активу є його оренда на умовах фінансового лізингу.

Наведені формули розрахунків дійсної вартості грошових потоків при різних способах фінансування оновлення активів свідчать про те, що первісна вартість значною мірою залежить від таких параметрів, як ставка оподаткування прибутків підприємств і процентна ставка по довгострокових позиках.

Стосовно ставки оподаткування прибутків підприємств слід зробити два зауваження. По-перше, 24 грудня 2002 р. Верхов-на Рада внесла зміни в Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” і знизила основну ставку оподаткуван-ня з 30 % до 25% [8]. По-друге, більшість сільськогосподарсь-ких підприємств, як уже зазначалося, у зв’язку зі сплатою фіксованого сільськогосподарського податку сплачують податок на прибуток фактично за нульовою ставкою. У зв’язку з цим розглянемо, як впливає зміна ставки оподаткування прибутківЕкономічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

Таблиця 4.6

Обсяги приведених грошових потоків при ставці дисконту

15 % і різних ставках оподаткування прибутків

підприємств, тис. грошових одиниць [237, с.69]

 

Способи фінансування оновлення активу            Обсяги приведених грошових потоків при ставках оподаткування прибутку (%)

 

            30        25        20        15        10        5          0

Придбання за рахунок власних коштів      55,0     55,0     55,0     55,0     55,0     55,0     55,0

Придбання за рахунок

довгострокового

кредиту          46,0     47,1     48,3     49,5     50,7     51,8     53,0

Одержаннявлізинг    45() 48>3 51,7 55,0 58,4 61,7 65,1

на формування дійсної вартості грошових потоків при різних способах фінансування оновлення активів (табл. 4.6).

При ставці дисконту 15 % фінансовий лізинг має пере-вагу перед довгостроковим кредитуванням і придбанням ак-тивів за рахунок власних коштів лише при ставці оподаткуван-ня прибутків 30 %. Більш висока привабливість довгострокового кредиту при інших ставках оподаткування прибутку певною мірою обумовлена досить високою процентною ставкою, яка значно вище від норми прибутку на вкладений капітал у сільськогосподарське виробництво, а також тим, що в обрано-му прикладі вся сума кредиту повністю повертається тільки після завершення строку кредитної угоди.

Відносно процентних ставок по довгострокових позиках можна стверджувати, що вони хоч і мають тенденцію до зни-ження, але залишаються досить високими. На невиправдане завищення і необхідність зниження процентних ставок за кре-дити для аграрного сектора економіки вказував колишній Пре-зидент України Л.Д.Кучма на Всеукраїнській нараді з питань стратегії розвитку аграрного сектора 7 лютого 2003 р.: у 1999 р. середня ставка за кредити, надані аграрному сектору, перевищу-вала облікову ставку Національного банку в 1,3 раза; у 2000 р. –Розділ 4. Удосконалення основних елементів економічного механізму...

Таблиця 4.7

Обсяги приведених грошових потоків при різних процентних ставках за кредит і нульовій ставці оподаткування при-бутків, тис. грошових одиниць [229, с.52]

 

Способи фінансування відновлення активу         Обсяги приведених грошових потоків при ставках за користування кредитом (%)

 

            30        25        20        15        10        5          0

Придбання за рахунок власних коштів      57,3     56,7     56,0     55,0     53,8     52,2     50,9

Придбання за рахунок

довгострокового

кредиту          57,3     56,7     56,0     55,0     53,8     52,2     50,9

Одержання в лізинг  | 68,5 | 67,9 | 66,8 | 65,1 | 62,5 | 58,7 | 55,5

уже в 1,8; у 2001р. – в 2,5; а у 2002 р. – у 3,5 раза; середня став-ка кредитування селян у 2002 р. становила 25,3 %, а в середнь-ому по економіці – 19,5 %. Президент поставив банкірам запи-тання: „Хіба в селян прибутки вищі, ніж у вас?” [157, с. 7].

Виходячи з того, що сільськогосподарські підприємства не є платниками податку на прибуток, а норма прибутку в більшості з них не перевищувала 2 %, в той час як вартість за-лучення позикового капіталу складала на початку 2003 р. 20-25 %, проаналізуємо, як впливає зміна процентної ставки, ви-користовуваної для дисконтування грошових потоків, на формування приведених грошових потоків (табл. 4.7).

Зниження процентних ставок призводить до зменшення приведеного грошового потоку, підвищує вигідність залучення позикового капіталу для фінансування відновлення активів. При цьому зі зміною процентної ставки змінюються і суми сплачених процентів і регулярних лізингових платежів. Разом з тим слід звернути увагу на те, що при жодній з наведених кредитних ставок фінансовий лізинг не має переваг перед іншими способами фінансування відновлення активів. З одно-го боку, це пояснюється відсутністю ефекту податкового щита при нульовій ставці оподаткування прибутку, з іншого – тим, що при формуванні регулярних лізингових платежів урахову-

Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

ються не тільки процентна ставка, а й сума амортизації об’єкта лізингу, лізингова маржа, відшкодування страхових платежів за договором страхування об’єкта лізингу й інші витрати лізин-годавця. Однакові значення приведених грошових потоків при придбанні активу за рахунок власних коштів і використання довгострокового кредиту можна пояснити перш за все тим, що в прикладі, який розглядається, процентна ставка за користу-вання довгостроковою позикою дорівнює нормі прибутку одер-жувача кредиту. Насправді, як зазначалося вище, норма прибут-ку у сільськогосподарському виробництві в декілька разів нижча від процентної ставки за залучення кредиту і не пере-вищує 2 %. Розглянемо, як вплине на формування приведених грошових потоків використання середньої по сільському госпо-дарству норми прибутку (2 %) в якості ставки дисконту.

Таблиця 4.8