Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 4.1. Цінова політика1 : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 4.1. Цінова політика1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

За образним порівнянням академіка О.М.Шпичака, цінова система є „несучим каркасом економічного механізму”. Відомо, що в ринкових умовах ціна формується під впливом попиту та пропозиції, але слід враховувати, що попит і пропозиція – це видимий, зовнішній прояв процесу купівлі-продажу, а більш глибокий, невидимий – це, з одного боку, суспільно необхідні витрати виробництва, а з другого – купівельна спроможність населення” [317, с.132].

Необхідність втручання держави в процес ринкового фор-мування цін на аграрному ринку дослідники пов’язують, як правило, з двома проблемами: зі значними коливаннями цін у часі та просторі, а також з порушенням паритету цін на сільсько-господарську та промислову продукцію [33, 166, 228, 287].

Система цінового регулювання в аграрному секторі характе-ризується складною структурою, у зв’язку з чим її оптимальне функціонування ґрунтується на прийнятті великої сукупності політичних рішень щодо рівнів підтримки, квот, виробництва, співвідношення цінових і нецінових регулюючих заходів, каналів цінової підтримки. На думку В.В.Валентинова, усі засоби, які можуть застосовуватися урядовими органами для підтримки цін, можна, спираючись на світовий досвід, класифікувати за трьома групами: стабілізація через позичкові ставки, обмеження пропо-зиції продукції, прямі компенсаційні платежі [67, с. 88].

Формування цінової політики розглянуто на прикладі зернового ринкуРозділ 4. Удосконалення основних елементів економічного механізму...

Пропозиції щодо досягнення паритету цін за рахунок обме-ження, а тим більше скорочення виробництва сільськогоспо-дарської продукції [161, с. 151] вважаємо неприйнятними на даному етапі економічного розвитку, оскільки, як було показа-но в підрозділі 1.1, в Україні існує об’єктивна необхідність роз-ширеного відтворення в сільському господарстві. Застосу-вання прямих

компенсаційних виплат, на наш погляд, доцільно здійсню-вати по тих видах продукції, по яких ринкові ціни тривалий час не відшкодовують суспільно необхідні витрати на їх вироб-ництво, а потреби суспільства в даних продуктах задовольня-ються не в повній мірі. Наприклад, вільні ціни на окремі види сільськогосподарської, зокрема тваринницької, продукції не за-безпечують виробникам навіть простого відтворення Це зумов-люється низьким рівнем платоспроможності населення Украї-ни і призводить до того, що при дефіциті продуктів харчування створюється видимість їх перевиробництва [345, с. 293].

Відносно вирішення цієї проблеми існує й інша точка зору, згідно з якою доцільно здійснювати виплати не виробникам, а споживачам, домогосподарствам, які не спроможні забезпечи-ти мінімальний рівень харчування продуктами тваринного по-ходження [191, с. 103]. Але в такому випадку також вельми можливе нецільове використання певної частини наданих суб-сидій. „З кожної гривні приросту грошових доходів населення готове виділити 59 копійок додатково на поліпшення свого харчування” [47, с. 87].

Підтримку та регулювання цін на насичених сегментах аг-рарного ринку, зокрема на зерновому ринку, ринку соняшни-ку, доцільно здійснювати за допомогою заставних закупівель та інтервенційних операцій. Оскільки інтервенційні операції ма-ють чітко виражену антициклічну спрямованість, то саме цьо-му елемент