Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Але більш важливою є негативна тенденція відставання за-робітної плати сільськогосподарських працівників від заробіт-ної плати працівників промисловості і усього народногоспо-дарського комплексу. Якщо у 1990 р. середня заробітна плата в сільському господарстві України складала 83,4 % від заробітної плати у промисловості та 95,1 % від заробітної плати загалом по економіці, то ці співвідношення з року в рік погіршувалися і досягли у 2003 р. відповідно 35,5 та 45,5 %. До цього слід до-дати ще декілька важливих обставин. По-перше, у 2003 р. се-редньомісячна заробітна плата в сільському господарстві була найнижчою серед усіх галузей економіки. По-друге, заробітна плата хоч і мала тенденцію до зростання, але залишалася значно нижчою від прожиткового мінімуму. По-третє, у структурі вит-рат на виробництво сільськогосподарської продукції частка вит-рат на оплату праці у 2003 р. становила 14,7 %, що в 2,3 раза менше рівня 1990 р. [325, с.145] По-четверте, більша частина заробітної плати в сільськогосподарських підприємствах вида-валася в натуральній формі, і якщо припустити, що продукція для натуральної оплати відпускалася за собівартістю, то в більшості випадків виявиться не зростання заробітної плати, а її зниження. Наприклад, якщо у 1995 р. середньомісячна заробі-тна плата в сільському господарстві була еквівалентною 38 грн. на місяць, а середня собівартість 1 ц зерна – 4,41 грн., то номі-нальна заробітна плата була еквівалентна 8,6 ц зерна (38:4,41). У 2003 р. собівартість 1 ц зерна складала 36,73 грн., а середньомі-сячна заробітна плата – 210 грн., що еквівалентно 5,7 ц зерна (210:36,73). Еквівалент заробітної плати в насінні соняшнику знизився з 4,7 ц (1995 р.) до 4,1 ц (2003 р.). Стосовно цієї ситу-ації можна пригадати відомого німецького економіста та держав-ного діяча Л.Ерхарда, який підкреслював, що „суть соціального ринкового господарства тільки тоді можна вважати повністю досягнутою, коли у відповідності до зростаючої продуктивності одночасно знижуються ціни, забезпечуючи таким чином дійсне підвищення реальної заробітної плати [366, с. 199].

На жаль, стосовно ситуації в Україні можна стверджувати, що реальна заробітна плата працівників сільськогосподарськихРозділ 3. Тенденції, фактори й економічний механізм відтворення

підприємств у 2003 р. була навіть нижчою від рівня 1995 р. „Оплата праці перестала виконувати свої основні функції – стимулюючу і відтворювальну” [180, с.98]. Тому зовсім не ви-падково, що певна частина працівників сільськогосподарських підприємств, які беручи участь у суспільному сільськогосподарсь-кому виробництві, не можуть вирішити свої соціальні проблеми, а саме – забезпечити себе і свою родину засобами існування, створити необхідні умови життя, – залишають суспільний сек-тор, розвивають підсобне господарство або мігрують із села.

На думку К.І.Якуби, заходи щодо поліпшення умов праці в сільському господарстві повинні включати: забезпечення своє-часного й якісного обслуговування сільського господарства тех-нікою, мінеральними добривами, засобами захисту рослин і тварин; забезпечення сільського населення малогабаритною технікою за доступними цінами для роботи в особистому підсобному господарстві; розробка та впровадження у вироб-ництво рекомендацій щодо оплати праці в сільському госпо-дарстві з гарантованим мінімальним рівнем оплати за одини-цю відпрацьованого часу; забезпечення належного рівня соціальної інфраструктури з метою підвищення продуктивності праці та створення належних санітарно-гігієнічних умов трудо-вої діяльності [375, с. 42]

Низький рівень стимулювання сільськогосподарської праці створює певною мірою замкнене коло (рис. 3.1).

 

Низька заробітна

плата

на підприємстві,

у господарстві

Відсутність мотивації до праці

Малий обсяг

виробництва.

зниження маси

прибутку

 

Рис. 3.1. Залежність ефективності виробництва від мотивації праці