Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Відтворення трудових ресурсів сільського господарства : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

3.3. Відтворення трудових ресурсів сільського господарства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Розширене відтворення в сільському господарстві передба-чає збільшення виробництва валової продукції завдяки удос-коналення техніки, технології, використанню принципово но-вих засобів виробництва, високій кваліфікації кадрів. Об’єктивною закономірністю є абсолютне та відносне скорочен-ня чисельності працівників зайнятих у галузі. Причому „...чим досконалішими є ринкові відносини, чим інтенсивніше є впро-

Розділ 3. Тенденції, фактори й економічний механізм відтворення ...

вадження досягнень науково-технічного прогресу, тим швидше зростає надлишок робочих рук” [198, с.8]

Проблема забезпеченості сільського господарства трудо-вими ресурсами й ефективності їх використання була однією з найактуальніших для дослідників відтворення аграрного ре-сурсного потенціалу ще за часів колишнього СРСР. Так, одна з концепцій оцінки виробничого потенціалу виходила з того, що „виробничий потенціал втілений у працівниках, озброє-них засобами виробництва” [126]. Умовно фактори вироб-ництва можна поділити на дві частини: праця й умови її при-кладання. Лише праці належить активна, творча, об’єднуюча роль у процесі виробництва. „Вивчення передового досвіду показує, що в період становлення ринкової економіки вижи-ває не стільки той, хто має великий виробничий потенціал, скільки той, хто зміг точно визначити та врахувати кон’юн-ктуру ринку, ефективно використати ресурси, тобто той, хто є найспритнішим у реагуванні на зміни макро- та мікроеко-номічних умов” [342, с. 140] Не випадково, результати сільськогосподарського виробництва в господарствах, які знаходяться в однакових природнокліматичних умовах і мають однаковий рівень забезпеченості виробничими ресур-сами, досить часто істотно відрізняються. Це зумовлюється перш за все рівнем професіоналізму, відповідальності, заці-кавленості працівників [353].

Відомий радянський економіст академік В.В.Новожилов підкреслював, що праця обмежується інакше, ніж умови її докладан-ня. Витрати праці люди намагаються зменшити, а умови її докла-дання максимально використати. В цьому і полягає закон економії праці – один із найбільш загальних економічних законів [207].

У сучасних умовах місце країни у світовому господарстві все більше визначається і надалі визначатиметься якістю людського капіталу, станом освіти, рівнем використання до-сягнень науки та техніки у виробництві [83, с.27]. Один із творців теорії постіндустріального суспільства Д.Белл основ-ним ресурсом постіндустріального суспільства вважає людсь-кий капітал [49].Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

Отже, розширене відтворення та нагромадження у сільсько-му господарстві нерозривно пов’язані з відтворенням трудо-вих ресурсів.

Демографічною основою формування трудового потенціа-лу сільського господарства є відтворення населення в сільській місцевості [328, с. 122] (табл. 3.16).

Таблиця 3.16

Динаміка чисельності наявного населення в сільській місцевості України

[29, с. 67]

 

Роки    Кількість сільського населення, тис. чол.  До загальної кількості населення, %

1913    28,4*   81,0

1960    22618,0           53,2

1970    21468  45,5

1980    19034,6           38,1

1990    16969,3           32,7

1995    16609,6           32,1

2000    15914,3           32,0

2001    15754,0           32,0

2002**            15882,7           33,0

2003    15675,1           32,7

2004    15551,2