Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

3.2. Відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Система відновлення матеріально-ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки, як свідчить багаторічна практи-ка, є визначальною умовою відтворювального процесу у ви-робничій сфері. Тому подолання тривалої кризи в агропромис-ловому комплексі, нарощування обсягів і підвищення ефективності виробництва продовольчих ресурсів в умовах переходу до ринкових відносин значною мірою зумовлюють-ся динамікою інвестицій в основний капітал сільського госпо-дарства, створенням відповідно до сучасних вимог матеріаль-но-технічної бази для забезпечення конкурентоспроможного виробництва і на внутрішньодержавному, і на міждержавно-му ринках [289, с. 619]. Надзвичайну актуальність відтворен-ня матеріально-технічної бази сільського господарства з по-зицій сталого його розвитку та розширеного відтворення визнають практично всі дослідники даної проблеми [78, 151, 167, 186, 192 та ін.].

У той же час, як свідчать дані табл. 3.8, в сільськогосподарсь-ких підприємствах України в останні роки простежується аб-солютно чітка тенденція до зменшення основних засобів. Так, у 2003 р. вони складали 52,2 млрд грн ( 36,9 % до рівня 1996 р., і 59,6 % до рівня 2000 р). Ще більш істотно зменшилися основні засоби сільськогосподарського призначення. Слід звернути ува-гу на найвищі темпи зменшення робочої та продуктивної ху-доби у складі основних засобів сільськогосподарського призна-чення – майже в чотири рази у 2003 р. у порівнянні з 1996 р. і майже в три рази в порівнянні з 2000 р. Така тенденція в повній мірі пояснює причини дефіциту м’яса та м’ясних про-дуктів і значного зростання цін на них на внутрішньому рин-ку України на початку 2005 р.

У цілому можна зробити висновок, що негативна тенден-ція до скорочення основних засобів сільськогосподарських підприємств існує і в пореформений період.Розділ 3. Тенденції, фактори й економічний механізм відтворення ...

Таблиця 3.8

Динаміка основних засобів в сільськогосподарських підприємствах України

[196, с. 34] (у фактичних цінах на кінець року, млрд грн)

 

Види основних засо-бів                                                                 2003 p. у % до:

 

           

           

           

           

           

            1996р. 2000р.

Основні засоби у сільському господар-стві - усього        141,3   131,2   87,8     60,2     52,2     36,9     59,5

У тому числі основні засоби сіль-ськогосподарського призначення     121,3   111,7   74,8     47,9     41,1     33,9            54,9

3 них: будівлі, спо-руди та передавальні пристрої           90,6     83,2     53,6     31,3     25,7     28,4     47,9

машини й обладнан-ня        19,1     17,1     11,5     8,8       8,2       42,9     71,3

транспортні засоби   6,1       5,3       3,5       3,0       2,8       45,9     80,0

робоча та продукти-вна худоба      2,2       2,1       1,7       0,7       0,6       27,3     35,3

багаторічні наса-дження      1,5       1,3       1,2       1,0       1,2       80,0     100,0

По областях України відзначається досить істотна дифе-ренціація темпів зменшення вартості основних засобів сільськогосподарських підприємств. Наприклад, за період 1996-2003 рр. наявність основних засобів у сільськогоспо-дарських підприємствах Івано-Франківської області скороти-лася в шість разів, Дніпропетровської та Тернопільської обла-стей – приблизно у п’ять разів, а в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області –