Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві но збалансованого функціонування АПК, на думку академіка П.Т.Саблука, можна вважати [283, с. 392]: : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві но збалансованого функціонування АПК, на думку академіка П.Т.Саблука, можна вважати [283, с. 392]:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

♦          максимальну мобілізацію науково-технічного потенціалу а саме - застосування екологічно безпечних засобів і тех-нологій;

♦          урахування екологічного фактора при ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію та стандартизацію про-дуктів переробної промисловості;

♦          підвищення матеріальної заінтересованості трудових ко-лективів та окремих виробників у веденні екологічного сільськогосподарського виробництва за рахунок пільгово-го кредитування, оподаткування тощо;

♦          залучення іноземних інвестицій у галузі сільськогоспо-дарського машинобудування, переробної промисловості та інших галузей АПК;

♦          імпорт сучасних технологій і матеріально-технічних за-собів сільськогосподарського виробництва без обкладан-ня митом;

♦          посилення матеріальної відповідальності за порушення природо-охоронного законодавства через підвищення штрафів.

В.А.Борисова вважає, що основними в еколого-економічно-му механізмі відтворення земельних ресурсів мають бути такі блоки [62, с. 227]: економічних важелів та стимулів; економіч-них санкцій; економіко-екологічних методів; організаційно-пра-вових напрямів; інформаційного забезпечення.

Оскільки метою даного дослідження є визначення шляхів удосконалення економічного механізму розширеного відтво-рення в аграрному секторі економіки, більш детально розгляне-мо проблеми формування економічного механізму відтворен-ня родючості ґрунтів.

Для розробки економічних стимулів за раціональне вико-ристання сільськогосподарських угідь та економічних санкцій за нераціональне їх використання важливе значення має гро-шова оцінка втрат сільськогосподарських товаровиробників унаслідок зниження родючості ґрунтів. Науковою основоюРозділ 3. Тенденції, фактори й економічний механізм відтворення ...

відтворення родючості ґрунтів є закон повернення, суть якого полягає в тому, що речовина та енергія, які вилучаються з ґрун-ту з урожаєм, повинні бути повернуті в нього [95, с.236]. Отже для оцінки вартості втрат від зниження родючості ґрунтів може бути застосований компенсаційний підхід [185, с.10] – оцінка вартості добрив і заходів, необхідних для компенсації втрат основних елементів, які визначають родючість ґрунтів.

З урахуванням обсягів внесення органічних добрив, необхі-дних для досягнення бездефіцитного балансу гумусу, для умов Харківської області, – 8-12 т/га орної землі (табл. 5.2) та норма-тивної оцінки 1 т гною – 7-10 грн. сума додаткових витрат ста-новить 56-120 грн/га. Але слід зазначити, що, по-перше, оцінка органічних добрив за ціною – 7-10 грн./т є заниженою і не відповідає ринковій оцінці, по-друге, збільшення обсягів засто-сування органічних добрив нерозривно пов’язане з розшире-ним відтворенням поголів’я тварин, яке в останні роки мало тенденцію до скорочення. Отже, може бути застосований інший підхід до оцінки компенсаційних витрат, пов’язаних з відтво-ренням родючості ґрунтів, а саме через порівняльну оцінку ефективності застосування мінеральних та органічних добрив. Якщо виходити з того, що з 1 т органічних добрив у ґрунт вно