Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕНДЕНЦІЇ, ФАКТОРИ Й ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

ТЕНДЕНЦІЇ, ФАКТОРИ Й ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Удосконалення економічного механізму господарювання в агропромисловому комплексі нерозривно пов’язане з розробкою науково обґрунтованої стратегії розвитку виробничого потенціа-лу сільськогосподарського виробництва. Незважаючи на широкі економічні дослідження проблем виробничого та ресурсного потенціалу сільського господарства в останні два десятиліття, поки що немає повної єдності в його розумінні. В економічній літературі дуже широко використовуються такі поняття, як еко-номічний потенціал, виробничий потенціал, ресурсний потенц-іал, виробнича потужність та ін. У з’ясуванні суті категорії “ви-робничий потенціал” вихідним пунктом є, на наш погляд, зміст категорії “продуктивні сили”. Головною продуктивною силою будь-якого суспільства є людина, оскільки тільки від неї виходить творчий початок, який об’єднує всі елементи в єдину продуктив-ну силу. Елементами продуктивних сил є також засоби вироб-ництва, причому стосовно сільськогосподарського виробництва це не тільки ті засоби, які створені працею людей, а й природні ресурси. Однак продуктивні сили не є простим набором еле-ментів – їх слід розглядати як цілісну систему з органічною єдністю, взаємозв’язком і взаємодією елементів.Розділ 3. Тенденції, фактори й економічний механізм відтворення ...

Потенціал (від лат. potentia – можливість, потужність) виз-начається як засоби, запаси, які є в наявності та можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення пев-них цілей, здійснення плану, вирішення задачі; як можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області [353]. Як бачимо, у визначенні потенціалу виділяються два напрями: потенціал як сума запасів, засобів і потенціал як можливості до-сягнення певного результату.

На перший погляд, це два самостійних підходи до визна-чення категорії “потенціал”. Але між ними існує тісний зв’язок: в обох випадках потенціал пов’язується з можливістю досягнен-ня певного результату, а вона залежить від наявності ресурсів. Це положення може бути вихідним пунктом при розкритті суті різних видів потенціалу.

Найбільш широким за змістом є, на наш погляд, поняття “економічний потенціал” як сукупна здатність галузей народ-ного господарства виробляти продукцію, здійснювати інвестиції, надавати послуги тощо. Економічний потенціал у загальному вигляді визначається чисельністю трудових ресурсів і рівнем їх професійної підготовки, кількістю й якістю засобів виробницт-ва, рівнем розвитку науки та техніки, природними ресурсами, тобто елементами, які входять до складу виробничих сил суспіль-ства. Найважливішою складовою економічного потенціалу ви-ступає виробничий потенціал, який залежить від кількості, якості та збалансованості виробничих ресурсів і характеризує можливості виробництва в досягненні певних результатів. Од-ним з напрямів визначення виробничого потенціалу може роз-глядатися виробнича потужність, яка характеризує нормативні можливості виробництва певного виду продукції.

Складовою виробничого потенціалу є ресурсний потенці-ал, який являє собою певним чином збалансовану сукупність земельних, матеріальних і трудових ресурсів, призначених для виробництва сільськогосподарської продукції. Як було показа-но в підрозділі 1.1, невід’ємним елементом відтворювального процесу в сільському господарстві є постійне відтворення ос-новних елементів аграрного ресурсного потенціалу.Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві