Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Фінансові наслідки циклічності відтворення сільськогосподарського виробництва : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

2.3. Фінансові наслідки циклічності відтворення сільськогосподарського виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Одним з узагальнюючих показників результативності будь-якого виробництва в ринкових умовах є прибуток. Прибутко-ве ведення господарства має надзвичайно важливе значення, оскільки одержання прибутку означає, з одного боку, що про-дукція користується попитом і продається за ціною, яка пере-вищує витрати на її виробництво, а з іншого – що одержаніРозділ 2. Тенденції економічної динаміки в сільському господарстві України

прибутки є однією з основних передумов розширеного відтво-рення виробництва.

На формування та зміну обсягів прибутків сільськогос-подарських підприємств впливають декілька комплексних факторів: ціна продажу продукції, собівартість виробленої продукції, структурні зміни в асортименті продажу про-дукції [245], обсяги продажу. Перші три з наведених фак-торів мають певною мірою обмежений вплив на зміну роз-міру прибутків. Зростання ціни в умовах регульованої ринкової економіки, як правило, обмежене; собівартість ніколи не може бути нижчою і навіть дорівнювати нулю, а крайньою межею позитивного впливу зміни асортименту продажу продукції є перехід до моноспеціалізації, що при-зводить до інших негативних наслідків. Отже, з точки зору окремого підприємства невичерпним резервом збільшення прибутків (за умови інших сприятливих факторів) є збільшення обсягів продажу сільськогосподарської про-дукції. Виходячи з цього, можна зробити припущення, що виявлені циклічні коливання в обсягах виробництва та продажу сільськогосподарської продукції позначаться і на динаміці прибутків сільськогосподарських підприємств.

Дослідження динаміки прибутковості за тривалий час (25-30 років і більше) як по окремому господарству, так і по регіону або Україні в цілому пов’язане з певними трудно-щами, головними серед яких є різні грошові одиниці в ок-ремі періоди та різний масштаб цін у різні роки. Тому, дос-ліджуючи динаміку прибутків сільськогосподарських підприємств Харківської області за період 1975-2003 рр., ми застосували такий прийом: спочатку абсолютний розмір прибутку за кожний рік перевели в умовні зернові одиниці, розділивши загальну його номінальну суму на середню ціну реалізації зерна у відповідному році, а потім, помноживши одержаний результат на середню ціну реалізації зерна у 2003 р., визначили розмір прибутку в цінах цього року. Ура-ховуючи, що площа сільськогосподарських угідь, які вико-ристовувалися для виробництва сільгосппродукції у сусп-

Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві

ільному секторі, за досліджуваний період дещо змінювала-ся, при дослідженні динаміки прибутків аналізувалися не тільки абсолютні їх значення, а й показники, обчислені на 1 га сільськогосподарських угідь.

Дослідження показали, що розмір прибутку (збитку) в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь по сільгосп-підприємствах Харківської області за період 1975-2003 рр. ко-ливався від 400 грн. збитків у 1998 р. майже до 1000 грн. при-бутків у 1993 р. (рис. 2.12).

 

1200 1000

800

 600 -

400

200

0

-200

-400

-600 90

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002

Роки

—• Фактична сума прибутку в розрахунку на 1 га с.-г. угідь,

грн. (в цінах 2003 р.) ■ Вирівняний динамічний ряд, який відображає

середньострокову циклічність у динаміці прибутків

            Лінійний тренд

Рис. 2.12. Динаміка прибутк