Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Циклічність у динаміці валової та товарної продукції сільського господарства : Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

2.2. Циклічність у динаміці валової та товарної продукції сільського господарства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

магниевый скраб beletage

Одним із найбільш поширених результативних показників сільськогосподарського виробництва є валова продукція. З од-ного боку, показник валової продукції сам виступає результа-том сільськогосподарського виробництва, з іншого – він є ба-зою для обчислення інших вартісних результативних показників. Валова продукція – це вся продукція сільського господарства, вироблена за певний період часу.

Циклічні коливання в динаміці урожайності сільськогоспо-дарських культур і продуктивності тварин, а також відповідні зміни в обсягах валового виробництва окремих видів продукції рослинництва та тваринництва функціонально впливають на показники виробництва валової та товарної продукції в ціло-му по сільському господарству. Тому наступним кроком було з’ясування тенденцій динаміки виробництва саме валової та товарної продукції.

В економічній практиці для забезпечення співставності показників валової продукції використовуються співставні або порівнянні ціни затверджувані міністерством статистики Украї-

Розділ 2. Тенденції економічної динаміки в сільському господарстві України

ни і використовувані на протязі декількох років. Але оскільки для дослідження циклічності в динаміці окремих економічних показ-ників, у тому числі валової продукції, необхідно використовува-ти статистичні дані за досить тривалий період часу, на протязі якого співставні ціни змінювалися декілька разів, скористаємо-ся щоб уникнути впливу цінового фактора, відносними показ-никами зміни обсягів сільськогосподарського виробництва, а саме – індексами валової продукції сільського господарства.

На рис. 2.5 наведено динаміку базисних індексів валової продукції сільського господарства за 1960-2003 рр. в усіх кате-горіях господарств у цілому по Україні.

Лінійний тренд, який відображає загальну тенденцію зміни індексів валової продукції в досліджуваному періоді, має та-кий вираз:

У = -0,1634Х + 137,86,         (2.9)

де У – базисний індекс валової продукції, % (1960 р. = 100);

Х – порядковий номер року досліджуваного періоду.

Графічне зображення динамічного ряду індексів валової про-дукції сільського господарства на рис. 2.5 і значення коефіцієн-та залишкової варіації для даної функції свідчать про дуже низь-ку точність відображення даною трендовою лінією тенденцій зміни досліджуваного показника. Значно точніше закономірності зміни індексів валової продукції відображає така функція:

У = -0,1634Х + 137,86 + 0,383(Х + 73,179)sin(8,213(Х – 12,399)) – 0,408(Х + 4,329)sin(21,936(х - 0,666)). (2.10)

Коефіцієнт залишкової варіації для даної моделі складає 0,048, що в 4,3 раза нижче, ніж у лінії лінійного тренда.

Функція 2.10 складається з лінійного тренда та двох гар-монік, які відображають два типи циклічних коливань, власти-вих динаміці індексів валової продукції сільського господарства. Параметри першої гармоніки функції 3.26 [0,383(Х + 73,179)sin(8,213(Х – 12,399))] свідчать про наявність у динаміці досліджуваного показника довгострокової циклічності з трива-