Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані для виконання факторного аналізу, а також значен-ня результуючого і факторних показників наведені у табл. 2.7.

Таблиця 2.7 Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності сукупних активів та розрахунок результуючого і факторних показників

 

Показник        Базисний рік  Звітний рік

1. Прибуток від звичайної діяльності до опо-датковування, тис. грн    523      422

2. Виторг від реалізації продукції, тис. грн 4210    3955

3. Сукупні активи, тис. грн  5224    5188

4. Рентабельність сукупних активів, % (п. 1 / п. 3)           10,01   8,13

5. Рентабельність продажів (обігу), % (п. 1 / п. 2) 12,42   10,67

6. Коефіцієнт оборотності сукупного капіта-лу (п. 2 / п. 3)         0,806   0,762

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Рівень рентабельності сукупного капіталу за звітний рік знизив-ся на 8,13–10,01 = 1,88%. Визначимо вплив факторів: Вплив зміни оборотності сукупних активів:

(0,762 — 0,806) ×12,42 = –0,55%. Вплив зміни рентабельності продажів:

0,762×(10,67 — 12,42) = –1,33%. Балансова перевірка:

–0,55 + (–1,33) = –1,88% = 1,88%.

Таким чином, на зміну рентабельності сукупного капіталу нега-тивно вплинуло як зниження рентабельності продажів, так і упо-вільнення оборотності активів. Ситуація, що склалася, витікає з та-ких причин:

—        у звітному році відбулося зниження попиту на продукцію підприємства, внаслідок чого скоротилися фізичний обсяг реа-лізованої продукції і сума виторгу від реалізації. У результаті спостерігається уповільнення оборотності сукупних активів, що може свідчити про їхнє відносне перенагромадження внас-лідок затоварення готовою продукцією, виникнення надлишків виробничих запасів, а також розширення продажів у кредит з метою стимулювання збуту;

—        можливими причинами зниження рівня рентабельності про-дажів може бути зростання собівартості одиниці продукції за рахунок збільшення питомих умовно-постійних витрат унаслі-док скорочення обсягу реалізації, а також зниження цін на продукцію, на яке підприємство могло піти в цілях стимулю-вання збуту.

Задача 1.3. Виконати факторний аналіз рентабельності власного капіталу за даними табл. 2.8.

Таблиця 2.8 Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності сукупних активів

 

Показник        Базисний рік  Звітний рік

1. Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування, тис. грн     65 610 72 281

Економічна діагностика. Практикум

Продовження табл. 2.8

 

Показник        Базисний рік  Звітний рік

2. Податок на прибуток, тис. грн    19 547 21 280

3. Виторг від реалізації продукції, тис. грн 286 895           292 001

4. Сукупні активи, тис. грн  206 431           211 416

5. Власний капітал, тис. грн            165 067           177 243

Методичні вказівки

На основі факторної моделі рентабельності сукупних активів, що була розглянута вище, аналітиками фірми «Дюпон» також була роз-роблена факторна схема рентабельності власного капіталу. За її до-помогою встановлюється взаємозв’язок між рівнем рентабельності власного капіталу і факторами: рівнем оподаткування прибутку, фінансовою структурою капіталу, оборотністю сукупних активів і рентабельністю продажів тощо.

Факторна модель має вигляд:

 

П

ROE

100% = Д ×МК×К ×ROS

ВК

де

П — чистий прибуток, тис. грн;

ВК — власний капітал, тис. грн;

ДЧП — частка чистого прибутку в загальній сумі прибутку від зви-чайної діяльності до оподатковування;

МК — мультиплікатор капіталу (відношення сукупних активів до суми власного капіталу).

Факторний аналіз може бути виконаний способом абсолютних різниць.

Вплив зміни частки чистого прибутку розраховується за формулою:

 

об.баз.

AROE = WxMKxK

 

баз.

ROS

 

Вплив зміни мультиплікатора капіталу визначається за формулою:

AROE = ДЧПзттхШКхКо6^ xROS^. Вплив зміни оборотності активів розраховується за формулою:

 

ЧП звіт

ΔROE = Д

 

хМК

 

об.       баз.

 

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань Вплив зміни рентабельності продажів визначається за формулою:

AROE = ДЧПзвіт. хМКзвіт. хКоб. звіт. XAROS. Далі виконується балансова перевірка.