Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Задача 1.1. Виконати рейтингову оцінку підприємств на підставі рівня показників їхнього фінансового стану.

Методичні вказівки

Рейтинг — віднесення підприємства до визначеного класу, роз-ряду чи категорії в залежності від ступеня стійкості фінансового ста-ну. Вихідні дані для рейтингової оцінки дані у табл. 2.1.

Рейтингова оцінка підприємств може бути виконана різними методами.

Економічна діагностика. Практикум

 

Таблиця 2.1 Вихідні дані для рейтингової оцінки

Показник        Номер підприємства

 

            1          2          3          4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,12     0,27     0,15     0,2

Коефіцієнт термінової ліквідності   0,95     1          0,65     0,75

Коефіцієнт поточної ліквідності      1,85     1,9       1,8       2,1

Коефіцієнт автономії            0,77     0,75     0,9       0,8

Коефіцієнт маневреності власних коштів  0,2       0,15     0,22     0,21

Метод еталонного підприємства полягає в наступному:

—        визначаються максимальні значення за кожним показником, що бере участь в оцінці. Ці значення приймаються за еталонні. Су-купність еталонних показників відповідатиме фінансовим кое-фіцієнтам підприємства-еталона. При цьому умовимося, що рівень фінансового стану підприємства-еталона приймається за базу порівняння і кількісно прирівнюється до одиниці чи 100%;

—        далі визначається розрахунковий показник R, що характери-зує ступінь відповідності фактичних значень фінансових по-казників кожного підприємства, що беруть участь в оцінці, показникам еталонного підприємства. Розрахункова формула має вигляд:

 

Kf

R

 

f

z

 

1-

TZ max

 

фактичний рівень i-го показника;

еталонне значення i-го показника; і — кількість оціночних показників; j — кількість підприємств, що беруть участь у оцінці.

Підприємство із мінімальним значенням показника R буде мати найбільш стійкий фінансовий стан, тому що фактичні значення його показників найбільш наближені до еталонного. Відповідно це підприємство має фінансовий стан, найбільш наближений до стану, що взятий за базу (тобто еталонного підприємства).

 

де

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Приклад рейтингової оцінки методом еталонного підприємства

Значення показників фінансового стану підприємств, що беруть участь у оцінці, і їхні еталонні (максимальні) рівні наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 Рейтингова оцінка методом еталонного підприємства

 

Показник        № підприємства        Еталон

 

            1          2          3          4         

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,15     0,25     0,15     0,2       0,25

Коефіцієнт термінової ліквідності   0,95     0,8       0,65     0,75     0,95

Коефіцієнт поточної ліквідності      1,8       1,6       1,8       1,9       1,9

Коефіцієнт автономії            0,75     0,65     0,9       0,8       0,9

Коефіцієнт маневреності власних коштів  0,2       0,15     0,25     0,25     0,25

Визначаємо показник відповідності фактичних фінансових ко-ефіцієнтів еталонному рівню для кожного підприємства: Підприємство № 1- 0,15l2 +1- 0,95 +1 1

я

 

0,25 J ^ 0,95 Шдприємство № 2

 

+ 1 0,75          _0,2_

1,9 J I 0,9 J I 0,25,

 

 0,.

 

, + 1-— + 1 0,95J 1, 1,9

.ft

 

1- 0,25T+f1 0,8

0,25 Шдприємство № 3

 

+ 1

1,6 V (. 0,65^ (, 0,15Y

0,9 J

0,25 J

 

 0,.

 

R3

 

1- 0,151 +Г1- 0,651 +(1- 1,8l +(1- 0,9l +(1- 0,25 . 0,25j ( 0,95j I 1,9 J I 0,9j ( 0,25j

Шдприємство № 4

 

 0,5.

 

^4

 

0,2 ^ f, 0,75^ (. 1,9Y f, 0,8Y Ґ. 0,25^

+ 1

0,25J

0,95 J +{ 1,9J +t 0,9j +t ' 0,25 J

 

 0,3.

 

На підставі значень показника R підприємства будуть проранжо-вані за рівнем фінансового стану у такий спосіб (табл. 2.3).

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.3 Розташування підприємств за рівнем фінансово стану за результатами рейтингової оцінки методом еталонного

підприємства

 

Місце  № підприємства        Значення R

1          4          0,31

2          1          0,48

3          3          0,51

4          2          0,54

Метод суми місць

При оцінці методом суми місць кожному показнику підприємств, що беруть участь в оцінці, надається місце в залежності від його значення (чим ближче значення показника до оптимального — тим вище місце). Далі визначається сума місць за кожним підприємством. Найбільш високе місце в рейтингу посяде підприємство з мінімаль-ною сумою місць.

Приклад рейтингової оцінки методом суми місць (використовують-ся дані табл. 2.1).

У табл. 2.4 наведений розподіл підприємств за місцями в залеж-ності від значень відповідних показників і розрахована сума місць.

Таблиця 2.4 Приклад рейтингової оцінки методом суми місць

 

Показник        № підприємства / місце

 

            1          2          3          4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  3          1          3          2

Коефіцієнт термінової ліквідності   1          2          4          3

Коефіцієнт поточної ліквідності      2          3          2          1

Коефіцієнт автономії            3          4          1          2

Коефіцієнт маневреності власних коштів  2          3          1          1

Сума місць     11        13        11        9

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

На основі отриманих даних підприємства будуть проранжовані за рівнем фінансового стану у такий спосіб (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 Розташування підприємств за рівнем фінансового стану за результатами рейтингової оцінки методом суми місць

 

Місце  № підприємства        Сума місць

1          4          9

2-3      1 і 3     11

4          2          13

Задача 1.2. Виконати факторний аналіз рентабельності сукупних активів за даними табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності сукупних активів

 

Показник        Базисний рік  Звітний рік

1. Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування, тис. грн     723      822

2. Виторг від реалізації продукції, тис. грн 5410    5955

3. Сукупні активи, тис. грн  4724    7823

Методичні вказівки

Результуючий показник — рентабельність сукупних активів — визначається за формулою:

ROA= ×100% , А

де П — прибуток від звичайної діяльності до оподатковування, тис. грн; А — сукупні активи, тис. грн.

Шляхом деталізації вихідної розрахункової формули аналітиками фірми «Дюпон» була розроблена модель, що дозволяє визначити вплив факторів на рівень рентабельності сукупних активів. Відповідно до

Економічна діагностика. Практикум

моделі «Дюпон» на рівень рентабельності сукупних активів впливає оборотність активів і рентабельність продажів. Факторна модель має вигляд:

 

/O — J^-gg X IXL/lJ

П ВП ROA= = × А АВ

де B — виторг від реалізації продукції, тис. грн; К^ — коефіцієнт оборотності сукупних активів; ROS — рентабельність продажів, %.

Розрахунок впливу факторів можна виконати способом абсолют-них різниць.

Вплив зміни оборотності активів можна розрахувати за формулою:

AROA = АКо6 х ROS6a3.

Вплив зміни рентабельності продажів визначається за формулою:

AROA = Ko6.3eimxAROS.

Після визначення впливу факторів необхідно виконати балансо-ву перевірку.