Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
БАЛАНС : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

БАЛАНС


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Форма № 1 код за ДКУД 1801001

 

AКТИВ           Код рядка       На поча-ток року      На кінець року

1          2          3          4

I. Необоротні активи           

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010      37,2     148,2

первісна вартість      Oil       37,2     148,2

Знос    012      0,0       0,0

Незавершене будівництво   020      1 013,9            1 696,7

Основні засоби:                               

залишкова вартість   030      66 166,7          66 401,7

первісна вартість      031      110 088,8        113 622,2

Знос    032      43 922,1          47 220,5

Довгострокові фінансові інвестиції:                                  

які обліковуються за методом участі в ка-піталі інших підприємств      040      0,0       0,0

інші фінансові інвестиції       045      0,0       0,0

Довгострокова дебіторська заборгованість           050      0,0       0,0

Відстрочені податкові активи         060      0,0       0,0

Інші необоротні активи        070      7,2       13,4

Гудвіл при консолідації        075      0,0       0,0

Усього за розділом І 080      67 225,0          68 260,0

ІІ. Оборотні активи 

Запаси:                                  

виробничі запаси      100      16 496,3          14 690,1

тварини на вирощуванні та відгодівлі       110      0,0       0,0

незавершене виробництво  120      1 464,9            1 693,9

готова продукція       130      7 688,0            10 678,5

Економічна діагностика. Практикум

Продовження

 

1          2          3          4

товари            140      242,3   203,8

Векселі одержані       150      84,7     119,7

Дебіторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги:                                  

чиста реалізаційна вартість 160      7 689,6            7 763,1

первісна вартість      161      7 689,6            7 763,1

резерв сумнівних боргів       162      0,0       0,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                              

з бюджетом   170      1 572,2            8 993,0

за виданими авансами         180      0,0       0,0

з нарахованих доходів          190      0,0       0,0

із внутрішніх розрахунків     200      0,0       0,0

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      8,0       12,4

Поточні фінансові інвестиції           220      0,0       0,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

в національній валюті          230      7 803,1            6 285,5

в іноземній валюті    240      116,7   307,9

Інші оборотні активи            250      0,0       304,7

Усього за розділом ІI            260      43 165,8          51 052,6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів       270      0,0       0,0

БАЛАНС        280      110 390,8        119 312,6

 

ПАСИВ          Код рядка       На поча-ток року      На кінець року

1          2          3          4

І. Власний капітал   

Статутний капітал    300      355,3   355,3

Пайовий капітал       310      0,0       0,0

Додатковий вкладений капітал      320      0,0       0,0

Інший додатковий капітал   330      81 699,7          80 900,6

Резервний капітал    340      427,0   427,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      19 439,1          21 772,2

Неоплачений капітал           360      0,0       0,0

Вилучений капітал   370      22,3     11,6

Накопичена курсова різниця           375      0,0       0,0

Усього за розділом І 380      101 898,8        103 443,5

Частка меншості        385      0,0       0,0

Додаток А. Фінансова звітність підприємства

Продовження

 

1          2          3          4

ІІ. Забезпечення наступних витрат і пла-тежів   

Забезпечення виплат персоналу    400      298,3   315,2

Інші забезпечення     410      0,0       0,0

            415      0,0       0,0

            416      0,0       0,0

Цільове фінансування          420      34,3     37,9

Усього за розділом ІI            430      332,6   353,1

ІІІ. Довгострокові зобов’язання     

Довгострокові кредити банків        440      0,0       0,0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання           450      0,0       0,0

Відстрочені податкові зобов’язання           460      0,0       0,0

Інші довгострокові зобов’язання    470      0,0       0,0

Усього за розділом ІII           480      0,0       0,0

ІV. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків    500      0,0       0,0

Поточна заборгованість за довгострокови-ми зобов’язаннями 510      0,0       0,0

Векселі видані           520      170,5   618,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      109,1   55,2

Поточні зобов’язання за розрахунками:                           

з одержаних авансів 540      0,0       0,0

з бюджетом   550      0,0       7 236,9

з позабюджетних платежів  560      0,0       0,0

зі страхування           570      351,5   419,9

з оплати праці           580      675,0   791,3

з учасниками 590      1 408,0            1 866,8

із внутрішніх розрахунків     600      0,0       0,0

Інші поточні зобов’язання   610      5 445,3            4 527,4

Усього за розділом ІV          620      8 159,4            15 516,0

V. Доходи майбутніх періодів         630      0,0       0,0

БАЛАНС        640      110 390,8        119 312,6

Економічна діагностика. Практикум

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Найменування показника    Код рядка       За звіт-ний період     За попе-редній період

1          2          3          4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)      010      80 544,1          86 456,9

Податок на додану вартість 015      6 027,1            6 332,0

Акцизний збір           020      0,0       0,0

            025      0,0       0,0

Інші вирахування з доходу   030      0,0       0,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продук-ції (товарів, робіт, послуг)           035      74 517,0          80 124,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      52 981,4          55 448,6

Валовий:                               

прибуток        050      21 535,6          24 676,3

збиток 055      0,0       0,0

Інші операційні доходи        060      31 650,1          35 304,8

Адміністративні витрати     070      12 571,4          10 346,3

Витрати на збут        080      1 266,7            1 295,4

Інші операційні витрати      090      34 295,9          38 399,6

Фінансові результати від операційної діяльності:                        

прибуток        100      5 051,7            9 939,8

збиток 105      0,0       0,0

Дохід від участі в капіталі     110      0,0       0,0

Інші фінансові доходи          120      1 101,1            1 627,9

Інші доходи    130      3 955,7            3 061,2

Фінансові витрати    140      0,0       0,0

Втрати від участі в капіталі  150      0,0       0,0

Інші витрати  160      3 785,7            5 978,3

Фінансові результати від звичайної діяльно-сті до оподаткування:                             

прибуток        170      6 322,8            8 650,6

збиток 175      0,0       0,0

Додаток А. Фінансова звітність підприємства

Продовження

 

1          2          3          4

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      2 693,4            4 897,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:                           

прибуток        190      3 629,4            3 753,3

збиток 195      0,0       0,0

Надзвичайні:                        

доходи            200      0,0       0,0

витрати          205      0,0       0,0

Податки з надзвичайного прибутку           210      0,0       0,0

Частки меншості       215      0,0       0,0

Чистий:                                 

прибуток        220      3 629,4            3 753,3

збиток 225      0,0       0,0