Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
IV. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

IV. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Основні завдання й загальні принципи економічної діагностики.

2.         Агрегування фінансової звітності з метою діагностики еконо-міко-фінансової діяльності підприємства.

3.         Основні аналітичні методи й прийоми економічної діагностики.

4.         Джерела інформації для проведення економічної діагностики.

5.         Основі підходи до читання фінансових звітів підприємства.

6.         Загальні принципи діагностики.

7.         Система показників, використовувана для діагностики еконо-міко-фінансового стану підприємства.

8.         Класифікація фінансово-економічних факторів.

9.         Сукупність спеціальних прийомів і засобів виконання діагнос-тики.

 

10.       Фінансова стійкість підприємства та фактори, що її визнача-ють. Внутрішня, зовнішня й статична фінансова стійкість підприєм-ства.

11.       Основні типи моделей, що використовуються в економічній діагностиці.

12.       Аналіз і оцінка економіко-фінансового стану з використан-ням моделі Du Pont.

13.       Основні показники й аналітичні можливості моделі ZVEІ.

14.       Поняття, різновиди й використання фінансових коефіцієнтів з метою економічної діагностики.

15.       Оцінка з використанням коефіцієнтів рентабельності за вида-ми діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової.

16.       Система коефіцієнтів ефективності розподілу прибутку.

17.       Основні етапи рейтингової оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

18.       Основні етапи аналізу економіко-фінансової діяльності

підприємства за методикою фірми «АУРУМ».

19.       Система показників комплексної діагностики підприємства.

20.       Основні показники оцінки економіко-фінансового стану під-приємства.

21.       Ліквідність підприємства й система показників її оцінки.

22.       Діагностика ліквідності балансу.

IV. Перелік тем рефератів

23.       Оцінка платоспроможності й кредитоспроможності підпри-ємства.

24.       Інтегральна оцінка платоспроможності підприємства за мето-дикою Credіt-Men.

25.       Резерви підвищення ефективності економіко-фінансової діяль-ності підприємства.

 

26.       Полегшення системної оцінки за допомогою моделювання зв’язків основних показників експрес-діагностики.

27.       Економічний зміст фінансових коефіцієнтів, що використо-вуються для аналізу джерел фінансування підприємства.

28.       Оцінка рівня залежності (незалежності) від позикового капі-талу для оцінки фінансової стійкості підприємства.

29.       Експертний метод оцінки ймовірності банкрутства підприєм-ства за методикою Аргенті.

30.       Конкретні способи виведення підприємства із кризового стану.