Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Інформація з балансу та звіту про фінансові результати підприєм-ства, що аналізується, наведена в табл. 2.81.

Таблиця 2.81 Відомості з фінансової звітності підприємства

 

Показник        На початок року        На кінець року

1          2          3

Відомості з балансу підприємства

Актив            

Необоротні активи   82 895,3          101 753

у тому числі:             

основні засоби          75 888,3          70 337,7

незавершене будівництво    4 028,9            28 501,1

Економічна діагностика. Практикум

Продовження табл. 2.81

 

Показник        На початок року        На кінець року

1          2          3

Оборотні активи       36 250,5          95 976

у тому числі:             

запаси 10 037,9          15 480,6

у тому числі:             

виробничі запаси      7 427,7            7 459,1

незавершене виробництво  390,4   1 902,3

готова продукція       2 070,1            1 592

дебіторська заборгованість  26 206,3          79 582,2

у тому числі:  7 427,7            7 459,1

векселі отримані       -          219

за товари, роботи, послуги  21 903,1          48 422,4

грошові активи          5,9       200,4

інші оборотні активи            0,4       712,8

Баланс            119 145,8        197 729

Пасив            

Власний капітал        74 077 74 645

у тому числі:             

статутний капітал     2 962,1            2 962,1

інший додатковий капітал   89 459 88 910

резервний капітал     -          -

нерозподілений прибуток (непо-критий збиток) -18 344           -17 227

Довгострокові зобов’язання            2 227,3            16 239

Поточні зобов’язання           42 833 10 6843

короткострокові кредити банків     -          19 605

кредиторська заборгованість           33 542 78 418

у тому числі:             

векселі видані            810,7   753,9

за товари, роботи, послуги  28 726 7 6016

Доходи майбутніх періодів  7,7       2,3

Баланс            119 145,8        197 729

Відомості зі звіту про фінансові результати

Чистий прибуток      519      1 116,6

Амортизація  13 477 12 368

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

 

Оцінка задовільності структури балансу виконується на основі коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними оборот-ними коштами.

Коефіцієнт поточної ліквідності:

—        на початок року

36 250,5

КП.Л =           =0,85 ;

42 833,4

—        на кінець року

95 976

КП.Л =           =0,85 .

106 843,2

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами:

—        на початок року

74077,4 -82895,3

КЗ.ВОК =      =-0,24 ;

36250,5

—        на кінець року

З.ВОК

36250,5

74644,7 -101753

К =      =-0,28 .

Розрахунки показали, що структура балансу підприємства неза-довільна. Це відбивається в недотриманні принципу конгруентності. Значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче одиниці, а це оз-начає, що частина необоротних активів фінансується з поточних зо-бов’язань. Таким чином, підприємство протягом звітного року є не-ліквідним і фінансово нестійким.

Прогноз платоспроможності виконаємо на основі коефіцієнтів відновлення платоспроможності і Бівера.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності:

 0,9 + 6/12 × (0,9- 0,82)

К =      = 0,58.

в

 

Коефіцієнт Бівера:

1116,6 + 12 368

К =      =0,1.

16 238,8 +106 843,Економічна діагностика. Практикум

Фактичні значення коефіцієнтів нижче за ті, що рекомендують-ся. Це свідчить про неможливість підприємства відновити платосп-роможність протягом півріччя за умов відсутності відповідних сана-ційних заходів.

Задача 8.9. За даними додатка А оцінити рівень стійкості фінан-сового стану підприємства та імовірність його банкрутства. Викори-стати методику скорингового аналізу.

Методичні вказівки

Достатньо точно оцінити ризик банкрутства підприємства дозво-ляє методика скорингового аналізу. Сутність цієї методики в тому, що підприємства класифікуються за ступенем ризику, виходячи з фактичного рівня показників фінансового стану. Рейтинг кожного показника визначається на основі експертних оцінок і вимірюється в балах. Порядок рейтингової оцінки наведений у табл. 2.82—2.83.

Може бути використана проста скорингова модель із трьома по-казниками.

Групування підприємств на класи за рівнем ризику здійснюється у такий спосіб:

—        1 клас — підприємства зі стійким фінансовим станом, що доз-воляє бути впевненим у погашенні заборгованості;

—        2 клас — підприємства, що мають деякий ступінь ризику за заборгованістю, але ще не розглядаються як ризиковані;

Таблиця 2.82 Межі класів у залежності від рівня показників фінансового стану

 

Показник        Межі класів відповідно до критеріїв

 

            1 клас  2 клас  3 клас  4 клас  5 клас

Рентабельність активів, %   30 і вище        29,9-20           19,9-10           9,9-1   менш 1

Коефіцієнт поточної лік-відності    2,0 і вище       1,99-1,7          1,69-1,4          1,39-1,1          1 і нижче

Коефіцієнт автономії            0,7 і вище       0,69-0,45        0,44-0,30        0,29-0,20        менш 0,2

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.83 Оцінка рейтингу окремих показників та підприємства

в цілому

 

Показник        Оцінка показників у балах

 

            1 клас  2 клас  3 клас  4 клас  5 клас

Рентабельність ак-тивів, %  50 балів          49,9–35 балів 34,9–20 балів 19,9–4 балів   0 балів

Коефіцієнт поточ-ної ліквідності    30 балів          29,9–20 балів 19,9–10 балів 9,9–1 балів     0 балів

Коефіцієнт авто-номії           20 балів          19,9–10 балів 9,9–5 балів     5–1 балів        0 балів

Межі класів    100 балів і вище        99–65 балів    64–35 балів    34–6 балів      0 балів

—        3 клас — проблемні підприємства;

—        4 клас — підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після вжиття заходів з фінансового оздоровлення;

—        5 клас — підприємства найвищого ризику, практично непла-тоспроможні.

Практичні завдання

Завдання 7.1. Показники ліквідності машинобудівних підпри-ємств наведені у табл. 2.84. Обґрунтувати можливість надання їм товарного кредиту у вигляді відстрочки платежу за відвантажену продукцію терміном на 1 місяць.

Таблиця 2.84 Показники ліквідності підприємств

 

Показник        Пі дпр иєм-ство А    Пі дприєм-ство Б      Пі дприєм-ство В

Коефіцієнт абсолютної лі кві дност і          0,1       0,05     0,05

Коефіцієнт термінової лі кві дност і            0,7       0,4       1

Коефіцієнт поточної лік-відності    2          1,1       1,5

Економічна діагностика. Практикум

Завдання 7.2. У табл. 2.85 наведені дані про динаміку показників ліквідності трьох промислових підприємств. Вибрати найбільш відпо-відний варіант для зазначеної ситуації. Відповідь обґрунтувати.

Характеристика ситуації: попит на продукцію підприємства зро-стає, що веде до збільшення обсягу реалізації. Внаслідок сприятли-вої кон’юнктури ринку й стійких ринкових позицій підприємство мало можливість запровадити більш жорсткі умови розрахунків із покупцями (істотно скорочена тривалість кредитного періоду). Це не відбилося негативно на обсязі продажів. Умови постачання сиро-вини й матеріалів, порядок розрахунків із постачальниками і три-валість виробничого циклу залишилися без змін.

Таблиця 2.85 Показники ліквідності підприємств

 

            Варіант А       Варіант Б        Варіант В

Показник                                                                 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,05     0,12     0,1       0,2       0,12     0,07

Коефіцієнт термінової ліквідності   0,8       1,1       0,9       0,8       0,9       0,7

Коефіцієнт поточної ліквідності      2          2,2       2          2          1,8       1,5

Завдання 7.3. Показники ліквідності підприємства за звітний рік наведені у табл. 2.86. Оцінити рівень ліквідності і обґрунтувати, які саме фактори мікро- та макросередовища господарського суб’єкта обумовили зазначені зміни.

Таблиця 2.86 Показники ліквідності підприємства за звітний рік

 

Показник        На початок року        На кінець року

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,1       0,12

Коефіцієнт термінової ліквідності   0,8       1

Коефіцієнт поточної ліквідності      2          1,7

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Завдання 7.4. У табл. 2.87 наведені показники ліквідності трьох промислових підприємств. На їх основі визначити, яке з підприємств має найбільш ліквідну структуру оборотних активів.

Таблиця 2.87 Показники ліквідності підприємств

 

Показник        Підприєм-ство А      Підприєм-ство Б       Підприєм-ство В

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,1       0,3       0,2

Коефіцієнт термінової ліквідності   0,7       1          1

Коефіцієнт поточної ліквідності      2          2          2

Завдання 7.5. Динаміка показників ліквідності підприємства на-ведена у табл. 2.88. Вкажіть можливі причини зміни ліквідності, що спостерігається. Чи завжди зниження рівня коефіцієнтів термінової й поточної ліквідності може бути викликано негативними причина-ми? Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 2.88 Динаміка показників ліквідності підприємства

 

Показник        На початок року        На кінець року

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,15     0,25

Коефіцієнт термінової ліквідності   1,2       0,8

Коефіцієнт поточної ліквідності      1,8       1,3

Завдання 7.6. Металургійний завод реалізував велику партію сортового прокату машинобудівному підприємству на умовах відстрочки платежу на 60 днів. Баланс підприємства-покупця наве-дений у табл. 2.89. На основі наведеної інформації оцінити, на-скільки обґрунтоване рішення щодо надання покупцеві товарного кредиту.

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.89

Баланс підприємства-покупця

 

Показники     На початок року        На кінець року

1          2          3

Актив            

Необоротні активи   1 200   1 050

у тому числі:             

Основні засоби         1 000   950

Нематеріальні активи           60        50

Незавершене будівництво   50        50

Довгострокові фінансові вкладення           90        -

Оборотні активи       700      700

у тому числі:             

Запаси            410      495

– виробничі запаси   250      240

– незавершене виробництво           110      125

– готова продукція    50        130

Дебіторська заборгованість 220      195

Грошові активи         70        10

Баланс            1 900   1 750

Пасив            

Власний капітал        1 200   1 000

Довгострокові зобов’язання            100      50

Поточні зобов’язання           600      700

у тому числі:             

Короткострокові кредити банку     150      90

Кредиторська заборгованість за розра-хунками:             

за товари, роботи, послуги  280      370

з оплати праці           80        120

зі страхування           30        50

з бюджетом   60        70

Баланс            1 900   1 750

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Завдання 7.7. Динаміка системи показників ділової активності наведена у табл. 2.90.

Таблиця 2.90 Динаміка показників ділової активності

 

Показник        Базисний період       Звітний період

Коефіцієнт оборотності активів      1,5       1,3

Коефіцієнт оборотності запасів       7          8

Коефіцієнт оборотності дебіторської за-боргованості      10        12

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості    8          9

Дати оцінку змін, що відбулися, та вказати їх можливі причини. Відповідь обґрунтувати.

Завдання 7.8. У табл. 2.91 наведені показники ділової активності трьох підприємств. Яке з них буде мати у розпорядженні тимчасово вільні кошти? Врахувати, що не сплаченої у зазначений термін деб-іторської й кредиторської заборгованості підприємство не має.

Таблиця 2.91 Показники ділової активності підприємств

 

Показник        Підприєм-ство А      Підприєм-ство Б       Підприєм-ство В

Коефіцієнт оборотності запасів       10        10        10

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товарними операціями          15        14        16

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборговано-сті за товарними операціями     12        9          5