Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

магниевый скраб beletage

Баланс підприємства наведений у табл. 2.77.

Таблиця 2.77 Баланс підприємства, що аналізується

 

Показники, тис. грн. На початок року        На кінець року

1          2          3

Актив            

Необоротні активи   1200    1280

у тому числі:             

основні засоби          1000    1100

нематеріальні активи           60        50

незавершене будівництво    50        30

довгострокові фінансові інвестиції 90        100

Оборотні активи       700      920

у тому числі:             

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Продовження табл. 2.77

 

Показники, тис. грн. На початок року        На кінець року

1          2          3

запаси, у т.ч.  410      520

виробничі запаси      250      320

незавершене виробництво  110      150

готова продукція       50        50

дебіторська заборгованість  220      300

грошові активи          70        100

Баланс            1900    2200

Пасив            

Власний капітал        1500    1550

Довгострокові зобов’язання            30        100

Поточні зобов’язання           370      550

у тому числі:             

короткострокові кредити банку      60        110

кредиторська заборгованість за розрахунками:                

за товари, роботи, послуги  160      200

з оплати праці           70        110

зі страхування           30        60

з бюджетом   50        70

Баланс            1900    2200

У табл. 2.78 визначимо суму джерел і використання коштів.

Таблиця 2.78 Розрахунок джерел і використання коштів

 

Показники, тис. грн  На початок року        На кінець року           Джерела коштів         Викорис-тання ко-штів

1          2          3          4          5

Актив                                    

Основні засоби         1000    1100                100

Нематеріальні активи           60        50        10       

Незавершене будівництво   50        30        20       

Довгострокові фінансові вкладення           90        100                  10

Економічна діагностика. Практикум

Продовження табл. 2.78

 

Показники, тис. грн  На початок року        На кінець року           Джерела коштів         Викорис-тання ко-штів

1          2          3          4          5

Виробничі запаси     250      320                  70

Незавершене виробництво 110      150                  40

Готова продукція      50        50                   

Дебіторська заборгованість 220      300                  80

Грошові активи         70        100                  30

Баланс            1900    2200               

Пасив                                    

Власний капітал        1500    1550    50       

Довгострокові зобов’язання            30        100      70       

Короткострокові кредити банку     60        110      50       

Кредиторська заборгова-ність за розрахунками:                                     

за товари, роботи, послуги  160      200      40       

з оплати праці           70        110      40       

зі страхування           30        60        30       

з бюджетом   50        70        20       

Баланс            1900    2200    330      330

Звіт про рух грошових коштів наведений у табл. 2.79.

Таблиця 2.79 Звіт про рух грошових коштів

 

Показник        Сума, тис. грн

1          2

1) Грошові кошти на початок року 70

Відтоки коштів :        

основні засоби          100

довгострокові фінансові вкладення            10

виробничі запаси      80

незавершене виробництво  30

дебіторська заборгованість  80

2) Разом відтік коштів           300

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Продовження табл. 2.79

 

Показник        Сума, тис. грн

1          2

Надходження коштів :         

нематеріальні активи           10

незавершене будівництво    20

власний капітал        50

довгострокові зобов’язання 70

короткострокові кредити банку      50

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги           40

кредиторська заборгованість з оплати праці         40

кредиторська заборгованість зі страхування         30

кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом        20

3) Разом надходження коштів         330

4) Нетто-потік (чистий потік грошових коштів )   30

5) Грошові кошти на кінець року (п.1 + п.4)          100

Розподіл джерел і використання коштів на довгострокові й ко-роткострокові наведено в табл. 2.80 і показано на рис. 2.2.

Таблиця 2.80 Розподіл джерел і використання грошових коштів

 

            Джерела коштів         Використання коштів

 

            Власний капітал        50        Основні засоби         100

 

            Довгострокові зо-бов’язання          70        Довгострокові фінансо-ві вкладення          10

 

            Нематеріальні активи           10                   

 

            Незавершене будівниц-тво  20                   

 

            Разом довгострокові джерела         150      Разом довгострокове використання          110

Економічна діагностика. Практикум

Продовження табл. 2.80

 

            Джерела коштів         Використання коштів

            Короткострокові кре-дити банку    50        Виробничі запаси     80

 

            Кредиторська заборго-ваність за товари, робо-ти, послуги       40        Незавершене виробни-цтво            30

 

            Кредиторська заборго-ваність з оплати праці      40        Дебіторська заборгова-ність            80

 

            Кредиторська заборго-ваність зі страхування       30        Грошові активи         30

 

            Кредиторська заборго-ваність за розрахунка-ми з бюджетом    20                   

 

            Разом короткострокові джерела      180      Разом короткостроко-ве використання     220

 

            Разом джерела коштів          330      Разом використання коштів            330

Джерела         Використання

 

                                                                                 

            150                  110                             110     

 

           

                       

                                  

           

 

           

                                                                      

 

           

                        40                   

                                  

           

           

 

                                  

 

                                  

                                               220     

            180                 

           

           

 

           

                                  

           

 

           

           

                                  

                                                          

           

           

Рис. 2.2. Схема організації фінансування діяльності підприємства II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

У звітному періоді підприємство має позитивний чистий грошо-вий потік, який в основному був забезпечений за рахунок залучення довгострокових і короткострокових кредитів, а також збільшення кредиторської заборгованості. Пояснення ситуації, що склалася, може бути таким. На основі динаміки статей активу балансу можна при-пустити збільшення обсягів реалізації продукції, що обумовлює збільшення товарно-матеріальних запасів і дебіторської заборгова-ності. Тобто зростають поточні фінансові потреби підприємства. Крім того, бачимо збільшення за статтями «основні засоби» і «довгостро-кові фінансові вкладення». Це також потребує відповідних джерел фінансування.

Частково додаткова потреба в джерелах фінансування була по-крита за рахунок власного капіталу (його сума зросла на 50 тис. грн). Частково вона була забезпечена сумою зовнішньої й внутрішньої кредиторської заборгованості (зростання кредиторської заборгова-ності складає 130 тис. грн) і банківськими кредитами (зростання на 50 тис. грн).

Порівняння суми довгострокових і короткострокових джерел коштів з величиною довгострокового й короткострокового їхнього використання дозволяє зробити висновок по підсилення фінансової стійкості.

Підприємство забезпечило дотримання принципу відповідності термінів залучення і вкладення капіталу. Так, сума довгострокового використання коштів склала 110 тис. грн, а сума довгострокових джерел — 150 тис. грн. Це означає, що сума робочого капіталу за звітний рік зросла на 40 тис. грн, що сприяло зміцненню ліквідності й фінансовій стійкості підприємства.

Задача 8.7. За даними додатка А розрахувати коефіцієнти по-точної ліквідності і забезпеченості власними оборотними коштами. Надати оцінку рівню платоспроможності підприємства з використан-ням коефіцієнтів відновлення (втрати) платоспроможності і Бівера.

Методичні вказівки

Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства — неплатоспроможним, є наявність однієї з наступних ситуацій:

Економічна діагностика. Практикум

—        коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менш 1,5;

—        коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче від 0,1.

Рішення про визнання структури балансу незадовільною, а підприємства — неплатоспроможним приймається з урахуванням наявності реальної можливості підприємства відновити платоспро-можність або реальної можливості втратити її протягом певного пе-ріоду часу. Тому в систему критеріїв оцінки структури балансу вклю-чений коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності, що характеризує наявність у підприємства можливості відновити (або втратити) через певний період часу свою платоспроможність.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності Кв розраховується, якщо хоча б один з наведених вище коефіцієнтів має значення ниж-че нормативного. Він визначається за період, що дорівнює шести місяцям, за такою формулою:

 К пл.1 + 6Т(К пл.1 -К пл.0 )

Кв =    ,

2

де Кпл.1 — значення коефіцієнта поточної ліквідності наприкінці звітного періоду;

К 0 — значення коефіцієнта поточної ліквідності на початок звітного періоду;

6 — період відновлення платоспроможності в місяцях;

Т — тривалість звітного періоду в місяцях.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значен-ня більше 1, свідчить про наявність у підприємства реальної можли-вості відновити платоспроможність протягом півроку. Значення ко-ефіцієнта нижче 1 свідчить про те, що в підприємства в найближчі шість місяців відсутня реальна можливість відновити платоспро-можність.

Якщо коефіцієнт покриття має значення не менш як 1,5, а ко-ефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами дорівнює 0,1 або перевищує цей рівень, розраховується коефіцієнт втрати платос-проможності за період, що дорівнює трьом місяцям. Формула розра-хунку аналогічна коефіцієнту відновлення платоспроможності. Кое-фіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення більше 1, свідчить про наявність реальної можливості в підприємства не втраII. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

тити платоспроможність у найближчі три місяці. Коефіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення менш 1, характеризує на-явність реальної загрози втрати платоспроможності.

Для своєчасного визначення формування незадовільної структу-ри балансу, що в перспективі може призвести до неплатоспромож-ності, для прибутково працюючого підприємства використовується коефіцієнт Бівера. Цей коефіцієнт характеризує спроможність підприємства генерувати приплив коштів у достатньому обсязі для погашення зобов’язань й являє собою відношення припливу коштів до загальної суми заборгованості:

Чистий прибуток + амортизація

КБ =    .

Позиковий капітал

Відповідно до «Методичних рекомендацій з виявлення ознак неплатоспроможності підприємства й ознак дій з приховування бан-крутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства», що затверджені наказом Мінекономіки України від 17.01.2001 р. № 10, якщо значення цього показника протягом тривалого часу (1,5–2 року) не перевищує 0,2, це свідчить про формування незадовільної струк-тури балансу. Орієнтовне (рекомендоване) значення коефіцієнта Бівера за міжнародними стандартами перебуває в інтервалі 0,17–0,4.