Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Інформація про рух грошових коштів підприємства за звітний і попередній періоди наведена у табл. 2.69.

Таблиця 2.69 Дані про рух грошових коштів

 

Показник, тис. грн    Базисний період       Звітний період

Кошти на початок року        11        7

Надходження засобів від покупців 127      143

Придбання основних засобів          15        32

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Продовження табл. 2.69

 

Показник, тис. грн    Базисний період       Звітний період

Реалізація основних засобів 3          7

Отримані штрафи, пені, неустойки            -          5

Сплачені штрафи, пені, неустойки -          3

Виплата заробітної плати    36        38

Отримання довгострокових кредитів                    10

Виплата дивідендів  9          14

Погашення короткострокових кредитів     -          19

Отримання короткострокових кредитів    8          18

Виплата коштів постачальникам    54        56

Сплата податків і позабюджетних пла-тежів        18        22

Отримання відсотків за довгостроко-вими депозитами 2          4

Придбання нематеріальних активів           -          2

Виплата відсотків за кредитами      5          6

Надходження від додаткової емісії акцій    -          15

Складемо звіт про рух грошових коштів (табл. 2.70).

Таблиця 2.70 Звіт про рух коштів

 

Стаття            Звітний період          Попередній період

 

            надход-ження           виплати         надход-ження           виплати

1          2          3          4          5

Грошові кошти на початок періоду 7                      11       

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження коштів від покупців  143                  127     

Виплата коштів постачаль-никам              56                    54

Виплата заробітної плати                38                    36

Економічна діагностика. Практикум

Продовження табл. 2.70

 

Стаття            Звітний період          Попередній період

 

            надход-ження           виплати         надход-ження           виплати

1          2          3          4          5

Отримані штрафи, пені, не-устойки           5                                

Сплачені штрафи, пені, не-устойки                       3                     

Виплата відсотків за креди-тами                6                      5

Сплата податків і позабюд-жетних платежів                   22                    18

Разом  148      125      127      113

Чистий рух коштів у резуль-таті операційної діяльності  23                    14       

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Придбання основних засобів                      32                    15

Реалізація основних засобів 7                      3         

Придбання нематеріальних активів                       2                     

Отримання відсотків за дов-гостроковими депозитами 4                      2         

Разом  11        34        5          15

Чистий рух коштів у резуль-таті інвестиційної діяльності                       23                    10

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Отримання довгострокових кредитів        10                              

Отримання короткостроко-вих кредитів   18                    8         

Погашення короткостроко-вих кредитів               19                    7

Надходження від емісії акцій           15                              

Виплата дивідендів              14                    9

Разом  43        33        8          16

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Продовження табл. 2.70

 

Стаття            Звітний період          Попередній період

 

            надход-ження           виплати         надход-ження           виплати

1          2          3          4          5

Чистий рух коштів у резуль-таті фінансової діяльності    10                               8

Чистий рух коштів за звіт-ний період        10                               4

Грошові кошти на кінець періоду    17                    7         

Виконаємо оцінку структури грошових потоків.

Для оцінки якості грошових потоків необхідно проаналізувати співвідношення чистих грошових потоків за видами діяльності і структуру притоків і відтоків коштів за період. Аналіз виконаний у табл. 2.71—2.73.

Таблиця 2.71 Співвідношення чистих грошових потоків за видами діяльності

 

Вид діяльності           Сума чистого грошового потоку, тис. грн

 

            Базисний період       Звітний період

Операційна    14        23

Інвестиційна (10)     (23)

Фінансова      (8)       10

Чистий рух грошових коштів за період      (4)       10

За даними базисного року якість управління грошовими потока-ми можна оцінити як досить високу. Бачимо, що суми чистого гро-шового потоку від операційної діяльності, залишків коштів й при-токів від інвестиційної та фінансової діяльності виявилося достатньо, щоб профінансувати виплати у рамках інвестиційної та фінансової діяльності. Найбільшу питому вагу в структурі притоків займали

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.72 Динаміка і структура позитивних грошових потоків (надходження грошових коштів), тис. грн

 

Показник        Базисний період       Звітний період          Відхилення

 

                                                                                  

Операційна діяльність

Надходження ко-штів від покупців 127      90,71   143      70,79   16        -19,92 112,6

Отримані штрафи, пені, неустойки                                    5          2,48     5          2,48     -

Разом  127      90,71   148      73,27   21        -17,44 116,54

Інвестиційна діяльність

Реалізація основ-них засобів           3          2,14     7          3,47     4          1,33     233,33

Отримання відсот-ків за довгостроко-вими депозитами            2          1,43     4          1,98     2          0,55     200

Разом  5          3,57     11        5,45     6 | 1,88            220

Фінансова діяльність           

           

Отримання довго-строкових кредитів                              10        4,95     10        4,95     -

Отримання корот-кострокових кре-дитів 8          5,71     18        8,91     10        3,2       225

Надходження від емісії акцій                                   15        7,43     15        7,43     -

Разом  8          5,71     43        21,29   35        15,58   537,5

Разом приток кош-тів           140      100      202      100      62                    144,29

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.73

Динаміка і структура негативних грошових потоків (відтоків коштів), тис. грн

 

Показник        Базисний період       Звітний період          Відхилення

 

                                                                                 

Операційна діяльність

Виплата коштів постачальникам    54        37,5     56        29,17   2          -8,33   103,7

Виплата заробіт-ної плати   36        25        38        19,79   2          -5,21   105,56

Сплачені штрафи, пені, неустойки                         3          1,56     3          1,56    

Виплата відсот-ків за кредитами    5          3,47     6          3,13     1          -0,34   120

Сплата податків і

позабюджетних

платежів         18        12,5     22        11,46   4          -1,04   122,22

Разом  113      78,47   125      65,1     12 | 13,37        110,62

Інвестиційна діяльність      

           

Придбання осно-вних засобів        15        10,42   32        16,67   17        6,25     213,33

Придбання нема-теріальних активів                                 2          1,04     2          1,04    

Разом  15        10,42   34        17,71   19        7,29     226,67

Фінансова діяльність

Погашення коро-ткострокових кредитів    7          4,86     19        9,9       12        5,04     271,43

Виплата дивідендів  9          6,25     14        7,29     5          1,04     155,56

Разом  16        11,11   33        17,19   17        6,08     206,25

Разом відтік кош-тів  144      100      192      100      48        0          133,33

Економічна діагностика. Практикум

надходження від покупців продукції. Це позитивно вплинуло на результати діяльності підприємства.

У звітному періоді підприємство здійснювало значні інвестиції в основні засоби, тому, незважаючи на зростаючий чистий грошовий потік від операційної діяльності, було змушено залучити довгостро-кові кредити й провести додаткову емісію акцій. Як наслідок, струк-тура грошових потоків з формальної точки зору дещо погіршилася, але з урахуванням зростання суми й питомої ваги надходжень у ре-зультаті фінансової діяльності таку ситуацію варто оцінювати пози-тивно. Адже кошти були спрямовані на розвиток виробництва.

Крім того, сам факт одержання кредитів і коштів від емісії акцій свідчить про задовільний фінансовий стан та інвестиційну приваб-ливість підприємства.

Також позитивним явищем можна вважати, збільшення чистого грошового потоку, яке в значній мірі обумовлено зростанням обсягу надходжень від реалізації продукції. Це може бути пов’язане зі збільшенням обсягу продажів і поліпшенням управління дебіторсь-кою заборгованістю (прискоренням її інкасації) тощо.

Виконаємо оцінку ефективності й синхронності грошових потоків шляхом розрахунку відповідних коефіцієнтів в цілому за період і за окремими видами діяльності (табл. 2.74).

На основі наведених показників можна зробити висновок, що в цілому рівень збалансованості грошових потоків покращився. Якщо в базисному періоді відтоки коштів перевищували притоки на 2,8%, то у звітному періоді спостерігається перевищення притоків над відто-ками на 5,2%. Здатність підприємства генерувати грошові кошти підвищилася.

Як у базисному, так і у звітному періоді основним джерелом позитивного чистого грошового потоку є операційна діяльність. У звітному році спостерігається позитивна тенденція до збільшення притоків коштів від цього виду діяльності.

Інтенсифікація інвестиційної діяльності обумовила наявність негативного чистого грошового потоку. Його сума збільшилася у зв’язку із придбанням необоротних активів (основних засобів і не-матеріальних активів).

За результатами фінансової діяльності в базисному періоді спос-терігалося дворазове перевищення виплат над надходженнями коштів. У звітному році надходження на 30,3% перевищили відтоки.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.74 Розрахунок показників ефективності та синхронності грошових потоків

 

Показник        Базисний період       Звітний період          Відхи-лення

Загальний коефіцієнт ефекти-вності грошових потоків               = -0,028

144      10

            = 0,052

192      0,08

Коефіцієнт ефективності гро-шових потоків у результаті операційної діяльності        14

            = 0,124

113      23

            = 0,184

125      0,06

Коефіцієнт ефективності гро-шових потоків у результаті ін-вестиційної діяльності    -10

            = -0,667

15        -23

            = -0,676

34        -0,009

Коефіцієнт ефективності гро-шових потоків у результаті фі-нансової діяльності         — = -0,5 16    10

— = 0,303

33        0,803

Загальний коефіцієнт ліквід-ності грошових потоків       140

            = 0,972

144      202

            = 1,052

192      0,08

Коефіцієнт ліквідності грошо-вих потоків у результаті опе-раційної діяльності           127

            = 1,124

113      148

            = 1,1 84

125      0,06

Коефіцієнт ліквідності грошо-вих потоків у результаті інвес-тиційної діяльності        5

— = 0,333 15 11

— = 0,324 34 -0,009

Коефіцієнт ліквідності грошо-вих потоків у результаті фі-нансової діяльності  8

— = 0,5 16     43

— = 1,303

33        0,803

Це викликано додатковою емісією акцій і залученням довгостроко-вих кредитів.

Таким чином, структуру грошових потоків підприємства можна визнати нормальною, а динаміку його розвитку — позитивною. Про розширення господарського обігу свідчить зростання загального об-сягу грошових потоків, і зокрема — збільшення надходжень за реалі-зовану продукцію.

Економічна діагностика. Практикум

Крім того, про стабільний фінансовий стан підприємства гово-рить факт залучення кредитів (особливо довгострокових) і проведен-ня емісії акцій. Це свідчить про довіру з боку інвесторів і кредитно-фінансових установ.

Задача 8.5. За даними балансу підприємства (див. додаток А) скласти звіт про рух грошових коштів методом «джерел і викорис-тання». Виконати оцінку структури джерел коштів і їхнього викори-стання.