Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Необхідні для проведення аналізу дані наведені в табл. 2.65, роз-рахунок показників ділової активності виконаний у табл. 2.66.

Таблиця 2.65 Дані з балансу і звіту про фінансові результати

 

Показники, тис. грн  У базисному році      У звітному році

1. Валюта балансу    750      720

у тому числі:             

2. Необоротні активи           435      450

3. Оборотні активи   315      270

з них:             

3.1. Товарно-матеріальні запаси     192      171

3.2. Дебіторська заборгованість      99        84

3.3. Грошові активи  24        15

4. Власний капітал    540      531

5. Довгострокові зобов’язання        30        33

6. Кредиторська заборгованість      180      156

7. Чистий виторг від реалізації продукції   984      877

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.66 Розрахунок показників ділової активності

 

Показник        Базисний період       Звітний період          Відхи-лення

Коефіцієнт оборотності активів      984

            = 1,31

750      877

            = 1,21

720      -0,1

Коефіцієнт оборотності запасів       984

            = 5,13

192      877

            = 5,13

171      -

Термін обігу запасів, днів     360

            = 71

5,13     360

            = 71

5,13     -

Коефіцієнт оборотності де-біторської заборгованості      984

            = 9,94

99        877

            = 10,44

84        0,5

Термін обігу дебіторської заборгованості, днів      360

            = 37

9,94     360

            = 35

10,44   -2

Коефіцієнт оборотності кре-диторської заборгованості   984

            = 5,47

180      877

            = 5,62

156      0,15

Термін обігу кредиторської заборгованості, днів  360

            = 66

5,47     360

            = 64

5,62     -2

Тривалість операційного циклу, днів         71 + 37 = 108 71 + 35 = 106 -2

Тривалість фінансового циклу, днів           108 - 66 = 42  106 - 64 = 42  -

Протягом звітного періоду суттєвих змін показників ділової ак-тивності підприємства не було. Спостерігається незначне уповільнен-ня оборотності сукупних активів, що обумовлено зменшенням ви-торгу. Безумовно, така тенденція негативна для рівня ділової активності підприємства. Причиною зменшення виторгу могло бути погіршення попиту на продукцію, що реалізується.

Бачимо, що вартість необоротних активів протягом року збільши-лася. Це також сприяло уповільненню обігу сукупних активів.

Підприємству в умовах зниження обсягів продажів вдалося вчас-но скоригувати плани виробництва і постачання, що дозволило

Економічна діагностика. Практикум

уникнути чи, принаймні, звести до мінімуму виникнення наднорма-тивних виробничих запасів і запасів готової продукції. В результаті обіговість запасів не погіршилася.

Скорочення терміну обігу дебіторської заборгованості з фінансо-вої точки зору є позитивним явищем. Воно може бути пов’язане з широким колом причин, а саме: поліпшенням платоспроможності клієнтів підприємства; запровадженням більш жорстких умов розра-хунків за реалізовану продукцію (скорочення кредитного періоду, збільшення частки авансових платежів, застосування більш жорст-ких стандартів кредитування тощо). Треба брати до уваги, що більш жорстка кредитна політика може призвести і до зменшення обсягів реалізації продукції.

З даних таблиці видно, що термін погашення кредиторської за-боргованості дещо знизився. Це може бути за рахунок скорочення кредитного періоду з боку постачальників.

Тривалість операційного циклу скоротилася. Це обумовлено при-скоренням оборотності дебіторської заборгованості. Тривалість фінан-сового циклу залишилася на колишньому рівні, тому що прискорен-ня оборотності дебіторської заборгованості було компенсовано скороченням термінів розрахунків із кредиторами.

Задача 8.4. За даними, що наведені у табл. 2.67, скласти звіт про рух коштів за прямим методом. Проаналізувати стан та структуру грошових потоків підприємства, надати оцінку їх ефективності і син-хронності.

Таблиця 2.67 Відомості про грошові потоки підприємства

 

Показник        Сума, тис. грн

Грошові кошти на початок року      7

Надходження коштів від покупців  143

Придбання основних засобів          32

Реалізація основних засобів 7

Отримані штрафи, пені, неустойки            5

Сплачені штрафи, пені, неустойки 3

Виплата заробітної плати    38

Отримання довгострокових кредитів        10

Виплата дивідендів  14

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Продовження табл. 2.67

 

Показник        Сума, тис. грн

Погашення короткострокових кредитів     19

Отримання короткострокових кредитів    18

Виплата коштів постачальникам    56

Сплата податків і позабюджетних платежів         22

Отримання відсотків за довгостроковими депозитами   4

Придбання нематеріальних активів           2

Виплата відсотків за кредитами      6

Надходження від додаткової емісії акцій    15

Методичні вказівки

З метою аналізу платоспроможності всі грошові потоки групу-ються за трьома найважливішими сферами діяльності:

—        грошові потоки від поточної основної (виробничої) діяльності. Головним джерелом коштів від основної діяльності є кошти, отримані від покупців і замовників. Напрямки витрат коштів: виплата грошей постачальникам, виплата заробітної плати, сплата податків, штрафів і т.ін.

—        грошові потоки від інвестиційної діяльності. У цій сфері зосе-реджені грошові потоки від придбання і продажу основних за-собів, нематеріальних активів, цінних паперів та інших довго-строкових фінансових вкладень, отримання дивідендів і відсотків, від повторної реалізації власних акцій;

—        грошові потоки від фінансової діяльності. Джерелами коштів тут виступають: надходження від емісії акцій, отримані креди-ти, позитивні курсові різниці. Використовуються кошти на погашення кредитів, виплату дивідендів і т.ін.

Прямий метод складання звіту припускає відображення надход-жень і виплат коштів цілком у сумах, що надійшли і реально оплачені. Звіт про рух грошових коштів оформлюється у вигляді табл. 2.68.

Якість управління фінансами можна оцінити за структурою гро-шових потоків.

Якість управління підприємством можна оцінити як високу, якщо за результатами звітного періоду спостерігається позитивний чистий

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.68 Форма звіту про рух коштів, що складений прямим методом

 

Показник, тис. грн    Надходження коштів            Відтік коштів

1          2          3

ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ    +         

Рух коштів у поточній виробничо-господарській сфері:             

Надходження коштів від покупців  +         

Виплата коштів постачальникам і працівникам               —

Виплата податків                  -

Позабюджетні виплати                   -

Надходження і виплата штрафів, пені, неустойок            +          —

Інші грошові надходження і виплати         +          -

Разом  +          -

Чисті грошові кошти в результаті виробничо-господарської (операцій-ної) діяльності                     

Рух коштів в інвестиційній сфері               

Придбання і реалізація основних засобів   +          —

Придбання і реалізація нематеріа-льних активів  +          —

Придбання і реалізація цінних па-перів та інших довгострокових фі-нансових вкладень      +         

Придбання і вторинний продаж власних акцій   +          —

Надання позик і отримання надхо-джень від їхнього погашення          +          —

Отримання відсотків і дивідендів   +         

Разом  +          -

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Продовження табл. 2.68

 

Показник, тис. грн    Надходження коштів            Відтік коштів

1          2          3

Чисті грошові кошти в результаті інвестиційної діяльності                    

Рух коштів у фінансовій сфері                     

Емісія власних акцій +         

Виплата дивідендів              -

Отримання і погашення довгостро-кових кредитів і позик        +          —

Отримання і погашення коротко-строкових кредитів і позик     +          —

Погашення заборгованості за довго-строковими орендними зобов’язан-нями          +         

Цільові фінансові надходження       +         

Курсові валютні різниці від пере-оцінки валюти +          —

Інші надходження і виплати           +          -

Разом  +          -

Чисті грошові кошти в результаті фінансової діяльності             

Чисте надходження/відтік коштів              

ГРОШОВІ КОШТИ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ                    

рух грошових коштів (різниця між надходженнями і виплатами) від операційної діяльності й негативний — від інвестиційної і фінансо-вої діяльності. Це означає, що операційна діяльність підприємства забезпечує достатню кількість коштів для інвестиційних потреб підприємства і погашення кредитів. Якщо при цьому чистий рух коштів від усіх видів діяльності за період також має позитивне зна-чення, можна говорити про те, що керівництво підприємства цілком справляється зі своїми функціями.

За нормальною якістю управління чистий рух коштів від опе-раційної і фінансової діяльності має позитивне значення, а від

Економічна діагностика. Практикум

інвестиційної — негативне. У цьому випадку підприємство здійснює інвестиції за рахунок коштів, що отримані від операційної діяльності, а також залучених кредитів чи додаткових вкладень власників. У такій ситуації бажано мати позитивний чистий рух коштів за період.

Становище підприємства можна оцінити як кризове, якщо рух коштів у результаті операційної діяльності має негативне значення. Інакше кажучи, підприємство фінансує операційні витрати за раху-нок надходжень від інвестиційної та фінансової діяльності.

Ефективність грошових потоків оцінюється за допомогою узагаль-нюючого показника «коефіцієнт ефективності грошових потоків».

Коефіцієнт ефективності грошових потоків розраховується за формулою:

ЧГП

КЕ.Г .П =       ,

НГП де ЧГП — чистий грошовий потік;

НДП — негативний грошовий потік (відтік коштів).

Синхронність грошових потоків оцінюється за допомогою коефі-цієнта ліквідності грошових потоків:

ПГП

КЛ .Г .П =      ,

НГП де ПДП — позитивний грошовий потік (приплив коштів).

Розглянуті показники можуть розраховуватися як у цілому за період, так і за видами діяльності (операційною, інвестиційною та фінансовою).