Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані для проведення аналізу наведені в табл. 2.63, розра-хунок коефіцієнтів ліквідності виконаний у табл. 2.64.

Таблиця 2.63 Баланс підприємства, що аналізується

 

Показники, тис. грн  На початок року        На кінець року

Актив            

Необоротні активи   150      192

у тому числі:             

Основні засоби         126      135

Нематеріальні активи           10        8

Незавершене будівництво   5          42

Довгострокові фінансові вкладення           9          7

Оборотні активи       70        91

у тому числі:             

Запаси            41        47

Економічна діагностика. Практикум

Продовження табл. 2.63

 

Показники, тис. грн. На початок року        На кінець року

Дебіторська заборгованість 20        32

Грошові активи         7          9

Інші оборотні активи            2          3

Баланс            220      283

Пасив            

Власний капітал        165      176

Довгострокові зобов’язання            8          12

Поточні зобов’язання           47        95

у тому числі:             

Короткострокові кредити банку     10        34

Кредиторська заборгованість за розрахунками:               

за товари, роботи, послуги  22        37

з оплати праці           7          12

зі страхування           3          5

з бюджетом   5          7

Баланс            220      283

Таблиця 2.64 Розрахунок показників ліквідності

 

Показник        Базисний період       Звітний період          Відхилення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  7

— = 0,15 47   9

— = 0,1 92     -0,05

Коефіцієнт термінової ліквідності   27

— = 0,57

47        41 n — = 0,4b

92        -0,11

Коефіцієнт поточної ліквідності      70

— = 1,5

47        91

— = 0,99

92        -0,51

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що на поча-ток звітного періоду підприємство мало достатній рівень поточної ліквідності. Абсолютна ліквідність також була досить високою (15% поточних зобов’язань підприємство мало змогу погасити негайно). Рівень термінової ліквідності мав значення нижче рекомендованого. Але не треба розглядати таку ситуацію як негативну, адже набутий рівень абсолютної ліквідності був достатньо високим. Досягнуті по-казники склалися за умов, що підприємство надавало товарний кре-дит покупцям своєї продукції на термін менший, ніж термін кредит-ного періоду, що його надавали постачальники.

На кінець року рівень ліквідності істотно погіршився. Значення коефіцієнта поточної ліквідності зменшилося нижче мінімально при-пустимого рівня (1). Це дозволяє припустити, що підприємство не в змозі погасити поточні зобов’язання за умови реалізації оборотних активів.

Розглянемо можливі причини зниження ліквідності. Аналізуючи зміни в балансі, можна припустити, що у звітному році кон’юнктура ринку була сприятлива для підприємства. Це дозволило йому збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції. Збільшення обсягу товарно-матеріальних запасів, а також сум дебіторської і кре-диторської заборгованості свідчить про розширення обсягу діяльності. Збільшення основних засобів і обсягів капітального будівництва та-кож підтверджуює думку про зростання господарського обігу.

Додаткові вкладення в необоротні активи вимагають додаткових джерел фінансування. Сума власного капіталу як найбільш надійно-го джерела фінансування необоротних активів зросла, але цієї суми виявилося недостатньо для фінансування запланованих заходів. У результаті підприємство залучило кредити, переважно коротко-строкові, що призвело до порушення принципу відповідності (конг-руентності). Для фінансування частини необоротних активів були використані короткострокові джерела, що призвело до втрати ліквідності і фінансової стійкості. За станом на кінець року спостері-гається дефіцит робочого капіталу в сумі 4 тис. грн (176 + 12 — 192) і власних обігових коштів у сумі 16 тис. грн (176 — 192).

Підприємство, що аналізується, має реальну можливість підви-щити рівень ліквідності і фінансової стійкості за умов збереження сприятливої кон’юнктури ринку і прибуткової діяльності. Адже за рахунок приросту прибутку сума власного капіталу може бути

Економічна діагностика. Практикум

збільшена, що призведе до збільшення суми власних обігових коштів і робочого капіталу. Таким чином, будуть відновлені нормальні про-порції балансу.

Задача 8.3. За даними додатка А проаналізувати оборотність су-купних активів, запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, розрахувати тривалість операційного і фінансового циклу. Надати оцінку ділової активності підприємства.

Методичні вказівки

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті виявляєть-ся, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Основними показ-никами оцінки ділової активності підприємства є:

—        коефіцієнт загальної оборотності активів (капіталу) (інша наз-

ва — коефіцієнт трансформації) — відбиває швидкість оборо-

ту (у кількості оборотів за період) усього капіталу підприєм-

ства, тобто показує, скільки разів за звітний період відбувається

повний цикл виробництва і обігу, що приносить відповідний

ефект у вигляді прибутку, чи скільки грошових одиниць реа-

лізованої продукції принесла кожна одиниця активів:

Чистий виторг від реалізації продукції

ОА =   ;

Сукупні активи

—        коефіцієнт оборотності запасів — відбиває число оборотів то-

варно-матеріальних запасів підприємства за період. Зниження

даного показника свідчить про відносне збільшення виробничих

запасів і незавершеного виробництва чи про зниження попиту

на готову продукцію. У цілому, чим вище показник оборотності

запасів, тим менше засобів зв’язано в цій найменш ліквідній

статті оборотних коштів, тим більш ліквідну структуру мають

оборотні кошти і тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнт оборотності запасів визначається за формулою:

Чистий виторг від реалізації продукції

О=       .

Т .М.З Вартість товарно-матеріальних запасів

Більш точно коефіцієнт оборотності запасів можна оцінити відно-шенням собівартості реалізованої продукції до середнього за період обсягу запасів.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Оборотність товарно-матеріальних запасів у днях визначається відношенням тривалості звітного періоду до коефіцієнта оборотності;

—        коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (коефіцієнт

оборотності за розрахунками). У процесі господарської діяль-

ності підприємство надає товарний кредит для споживачів своєї

продукції, тобто існує розрив у часі між продажем товару і над-

ходженням оплати за нього, у результаті чого виникає дебіторсь-

ка заборгованість. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-

ваності показує, скільки разів за рік обернулися кошти, що

вкладені в розрахунки. Він визначається за формулою:

Чистий виторг від реалізації продукції

ОД.З =            .

Сума дебіторської заборгованості

У розумних межах, чим більше кількість оборотів, тим краще. У цьому випадку підприємство швидше одержує оплату за рахунками.

Використовуючи цей коефіцієнт, можна розрахувати більш на-очний показник — період інкасації, тобто час, протягом якого дебі-торська заборгованість перетвориться в грошові кошти. Для цього необхідно розділити тривалість звітного періоду на коефіцієнт обо-ротності за розрахунками;

—        коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості — пока-

зує розширення чи зниження комерційного кредиту, що нада-

ний підприємству. Зростання коефіцієнту означає збільшення

швидкості погашення заборгованості підприємства, зниження —

збільшення покупок у кредит. Формула розрахунку коефіцієн-

та оборотності кредиторської заборгованості має вигляд:

Чистий виторг від реалізації продукції

ОК.З =            .

Сума кредиторської заборгованості

Більш точно коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості можна оцінити відношенням собівартості реалізованої продукції до середньої за період суми кредиторської заборгованості.

Термін обігу кредиторської заборгованості визначається як част-ка від розподілу тривалості звітного періоду на коефіцієнт оборот-ності кредиторської заборгованості.

Наочно період погашення дебіторської і кредиторської заборго-ваностей можна представити, розглядаючи операційний і фінансо-вий цикли підприємства.

Економічна діагностика. Практикум

операційний цикл — період часу між придбанням запасів для здійснення діяльності й одержанням коштів від реалізації про-дукції, що виготовлена з них. Тривалість операційного циклу розраховується як сума тривалості обороту товарно-матеріаль-них запасів і тривалості обороту дебіторської заборгованості:

 

об.тмз

ТОЦ=Т +Т

 

об .д / з

 

де То

Т

об.тмз

тривалість обороту товарно-матеріальних запасів; об.д/з тривалість обороту дебіторської заборгованості; фінансовий цикл являє собою період, протягом якого кошти вилучені з обороту, тобто період між оплатою кредиторської заборгованості і погашенням дебіторської. Тривалість фінан-сового циклу визначається як різниця між тривалістю опера-ційного циклу і терміном оборотності кредиторської заборго-ваності:

 

об.к/з

де Т

 

ТФЦ =ТОЦ -Тоб.к / з , тривалість обороту кредиторської заборгованості.