Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані наведені у табл. 2.61, аналіз ліквідності балансу ви-конаний у табл. 2.62.

Таблиця 2.61 Баланс підприємства, що аналізується

 

Показники, тис. грн  На початок року        На кінець року

Актив            

Необоротні активи   120      135

у тому числі:             

Основні засоби         100      112

Нематеріальні активи           6          10

Незавершене будівництво   5          3

Довгострокові фінансові інвестиції 9          10

Оборотні активи       70        95

у тому числі:             

Запаси            41        52

Економічна діагностика. Практикум

Продовження табл. 2.61

 

Показники, тис. грн  На початок року        На кінець року

Дебіторська заборгованість 20        30

Грошові активи         7          10

Інші оборотні активи            2          3

Баланс            190      230

Пасив            

Власний капітал        150      177

Довгострокові зобов’язання            3          7

Поточні зобов’язання           37        46

у тому числі:             

Короткострокові кредити банку     6          8

Кредиторська заборгованість за розрахунками:               

за товари, роботи, послуги  16        19

з оплати праці           7          8

зі страхування           3          5

з бюджетом   5          6

Баланс            190      230

Таблиця 2.62 Аналіз ліквідності балансу

 

Актив На

початок

року    На

кінець

року    Пасив На

початок

року    На

кінець

року    Платіжний

надлишок або

дефіцит           У відсотках до

суми групи за

пасивом

 

           

           

           

           

           

            На

початок

року    На

кінець

року    На

початок

року    На

кінець

року

А1       7          10        П1       31        38        -24      -28      22,58   26,32

А2       22        33        П2       6          8          16        25        366,67 412,50

А3       50        62        П3       3          7          47        55        1666,67           885,71

А4       111      125      П4       150      177      -39      -52      74,00   70,62

Баланс            190      230      Баланс            190      230                                        

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Загальний показник ліквідності складатиме:

—        на початок року

, 7 + 0,5x22 + 0,3x50

/л =      = 0,95 ,

Jjl 31 + 0,5x6 + 0,3x3

—        на кінець року

, 10 + 0,5x33 + 0,3x62

In         = 1,02,

л 38 + 0,5x8 + 0,3x7

У звітному періоді спостерігається невиконання першої умови абсолютної ліквідності балансу, адже найбільш термінові зобов’язан-ня (П1) перевищують суму грошових активів (А1). Решта умов заз-наченої системи порівнянь виконується (А2 > П2; А3 > П; А4 < П4).

Це означає, що, з одного боку, умова абсолютної ліквідності не виконується, але, з іншого боку, на кінець року найбільш термінові зобов’язання забезпечені абсолютно ліквідними активами на 26%. Це нормальний рівень, бо 26% зобов’язань можуть бути сплачені негайно.

За другою і третьою групами активів і пасивів спостерігається збільшення платіжних надлишків. Можна стверджувати, що в перс-пективі надходження коштів будуть перевищувати виплати, що доз-волить забезпечити поточну платоспроможність підприємства.

Зростання платіжного дефіциту за четвертою групою треба розг-лядати як позитивне явище. Воно свідчить про збільшення суми власних обігових коштів, що сприяє зміцненню фінансової стійкості і ліквідності підприємства.

Розрахунок загального показника ліквідності підтверджує висно-вок про поліпшення ліквідності балансу, адже середньозважена вартість ліквідних активів перевищує середньозважену суму зобо-в’язань. Це свідчить про досить високий рівень ліквідності підприєм-ства.

Причиною підвищення рівня ліквідності балансу може бути роз-ширення господарського обігу, а також прибуткова діяльність підприємства у звітному році. Припущення обґрунтоване тим, що в балансі спостерігається зростання всіх основних статей (необорот-них активів, запасів, дебіторської заборгованості, власного капіталу і кредиторської заборгованості).

Економічна діагностика. Практикум

Задача 8.2. За даними додатка А розрахувати коефіцієнти абсо-лютної, термінової і поточної ліквідності. Дати оцінку ліквідності підприємства.

Методичні вказівки

Для оцінки ліквідності і платоспроможності підприємства вико-ристовується така система відносних показників:

— коефіцієнт абсолютної ліквідності. Даний показник дозволяє визначити частку короткострокових зобов’язань, яку підприє-мство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості і реалізації інших активів. Ко-ефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:

Грошові активи К

Поточні зобов'язання

Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2...0,3. На практиці ж значення бувають значно нижчими, і за цим показником не можна відразу робити негативні висновки про здатність підприємства негайно погасити свої борги, тому що малоймовірно, щоб усі кредитори підприємства одночасно пред’являли б йому свої вимоги. У той же час занадто високе зна-чення показника абсолютної ліквідності свідчить про нераціональне використання фінансових ресурсів;

—        коефіцієнт термінової ліквідності (коефіцієнт швидкої

ліквідності) відбиває прогнозовані платіжні можливості

підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з

дебіторами і характеризує очікувану платоспроможність

підприємства на період, що дорівнює середній тривалості обо-

роту дебіторської заборгованості. Теоретичне значення кое-

фіцієнта оцінюється на рівні 0,7…1. Коефіцієнт термінової

ліквідності розраховується за такою формулою:

Грошові активи + дебіторська заборогованість

К=       ;

т.л.      Поточні зобов'язання

—        коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) харак-

теризує здатність підприємства забезпечити свої поточні зобо-

в’язання з найбільш легко реалізованої частини активів — обо-

ротних коштів. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

ліквідності активів. Оскільки поточні зобов’язання підприєм-ства погашаються в основному за рахунок поточних активів, для забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно, щоб вартість поточних активів перевищувала суму поточних зобо-в’язань. Нормальним значенням даного коефіцієнта вважаєть-ся 1,5...2,5, але не менш 1. Однак на його рівень впливає галу-зева приналежність підприємства, структура запасів, тривалість виробничого циклу й інші фактори. Значення коефіцієнта, що дорівнює 1, припускає рівність поточних активів і пасивів. Однак якщо взяти до уваги, що ступінь ліквідності різних елементів поточних активів істотно відрізняється, можна до-пустити, що не всі активи будуть негайно реалізовані, у ре-зультаті чого можлива загроза погіршення фінансового стану підприємства. Розрахунок коефіцієнта поточної ліквідності виконується за формулою:

Оборотні активи

К=       .

п. л. Поточні зобов'язання