Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0730bded2029a7589d61229057b2970e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

магниевый скраб beletage

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів за акти-вом, що згруповані за ступенем ліквідності і розташовані у порядку зменшення їхньої ліквідності, із зобов’язаннями за пасивом, що згру-повані за термінами їхнього погашення і розташовані у порядку зро-стання термінів.

У залежності від ступеню ліквідності, тобто термінів перетворен-ня в грошові кошти, активи підприємства в процесі аналізу ліквідності балансу розділяються на наступні групи:

А 1) найбільш ліквідні активи — грошові кошти і короткострокові фінансові інвестиції (цінні папери);

А 2) активи, що можуть бути швидко реалізованими, — дебіторсь-ка заборгованість та інші оборотні активи;

А 3) активи, що повільно реалізуються, — запаси, а також довго-строкові фінансові інвестиції;

А 4) активи, що важко реалізуються, — статті I розділу активу балансу за винятком статей, що увійшли в попередню групу.

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їхньої оп-лати. При проведенні зовнішнього аналізу, у ході якого використо-вуються тільки дані балансу підприємства, зобов’язання групуються відповідно до передбачуваних термінів погашення. При проведенні внутрішнього аналізу таке угрупування можна зробити більш точ-ним. Зобов’язання підприємства можуть бути згруповані в такий спосіб:

П 1) найбільш термінові зобов’язання — кредиторська заборго-ваність, а також кредити і позики, що не погашені в зазначений термін;

П 2) короткострокові пасиви — короткострокові кредити і пози-кові кошти. Також до цієї групи відноситься частина пасивів, що наведені у розділі «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (суми, що заплановані до виплати протягом 12 місяців, починаючи з дати складання балансу, чи протягом одного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців), а також доходи майбутніх періодів, що відносяться до поточних зобов’язань;

П 3) довгострокові пасиви — довгострокові кредити і позикові засоби, а також забезпечення майбутніх витрат і платежів і доходи майбутніх періодів, що не відносяться до поточного зобов’язання;

Економічна діагностика. Практикум

П 4) постійні пасиви — статті I розділу пасиву. Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи необхідно зменшити на суму витрат майбутніх періодів.

Для визначення ліквідності балансу зіставляються підсумки на-ведених груп за активом і пасивом. Баланс можна вважати абсолют-но ліквідним, якщо мають місце співвідношення:

А 1 > П 1; А 2 > П 2; А 3 > П 3; А 4 < П 4.

Виконання перших трьох співвідношень веде до виконання чет-вертого, тому практично істотним є зіставлення підсумків перших трьох груп за активом та пасивом. Четверта нерівність носить «ба-лансуючий» характер і в той же час має глибокий економічний зміст: її виконання свідчить про дотримання мінімальної умови фінансової стійкості — наявності у підприємства власних оборотних коштів.

У випадку, коли одна чи кілька нерівностей мають знак, проти-лежний тому, що зафіксований у оптимальному варіанті, ліквідність балансу в більшому чи меншому ступені відрізняється від абсолютної.

Результати аналізу оформляються у вигляді табл. 2.60. У процесі аналізу необхідно дати оцінку рівня ліквідності балансу й охаракте-ризувати зміни, що відбулися за звітний період.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу розраховується за-гальний показник ліквідності f:

Таблиця 2.60 Схема аналізу ліквідності балансу

 

Актив На

початок

року    На

кінець

року    Пасив На

початок

року    На

кінець

року    Платіжний

надлишок або

дефіцит           У відсотках до

суми групи за

пасивом

 

           

           

           

           

           

            На

початок

року    На

кінець

року    На

початок

року    На

кінець

року

А1                               П1                                                                 

А2                               П2                                                                 

А3                               П3                                                                 

А4                               П4                                                                 

Баланс                                   Баланс                                                                      

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

 А1 + 0,5×А2 + 0,3×А3

 =         ,

fЛ П1 + 0,5×П2 + 0,3×П3

де А1 — найбільш ліквідні активи; А2 — швидко реалізовані активи; А3 — повільно реалізовані активи; П1 — найбільш термінові зобов’язання; П2 — короткострокові пасиви; П3 — довгострокові пасиви.

Загальний показник ліквідності балансу відображає відношення суми всіх ліквідних засобів підприємства до суми всіх платіжних зобов’язань за умови, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов’язань входять у зазначені суми з ваговими коефіцієнтами, що враховують їхню значущість з погляду термінів надходження коштів і погашення зобов’язань. Даний показник дозволяє порівнювати ба-ланси підприємства, що відносяться до різних звітних періодів, а також баланси різних підприємств і з’ясовувати, який баланс має більш високий рівень ліквідності.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0730bded2029a7589d61229057b2970e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0