Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1. Ліквідність підприємства — це:

а)         незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування;

б)         здатність підприємства погасити свої поточні зобов’язання;

в)         показник оцінки ділової активності підприємства.

Економічна діагностика. Практикум

2.         Розташуйте наступні види активів у порядку зростання їхньої

ліквідності:

а)         виробничі запаси;

б)         грошові кошти;

в)         дебіторська заборгованість;

г)         основні засоби;

д)         короткострокові фінансові вкладення.

3.         Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує:

а)         здатність підприємства погасити свої поточні зобов’язання з

поточних активів;

б)         частку короткострокових зобов’язань, яку підприємство може

погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської забор-

гованості і реалізації інших активів;

в)         частку власних коштів у валюті балансу;

г)         прогнозовану платоспроможність підприємства на період, що

дорівнює середній тривалості обороту дебіторської заборгованості.

4.         Який з фінансових коефіцієнтів розраховується як відношен-

ня суми грошових активів і дебіторської заборгованості до суми по-

точних зобов’язань:

а)         коефіцієнт поточної ліквідності;

б)         коефіцієнт автономії;

в)         коефіцієнт абсолютної ліквідності;

г)         коефіцієнт маневреності власних коштів;

д)         коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності?

5.         Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності характеризує:

а)         здатність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання з

оборотних коштів;

б)         частку короткострокових зобов’язань, що підприємство може

погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської забор-

гованості і реалізації інших активів;

в)         частку власних коштів у валюті балансу;

г)         прогнозовану платоспроможність підприємства на період, що

дорівнює середній тривалості обороту дебіторської заборгованості.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

6.         Який з фінансових коефіцієнтів розраховується як відношен-

ня суми грошових активів до суми поточних зобов’язань:

а)         коефіцієнт поточної ліквідності;

б)         коефіцієнт автономії;

в)         коефіцієнт абсолютної ліквідності;

г)         коефіцієнт маневреності власних коштів;

д)         коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності?

7.         Відомі такі дані з балансу підприємства: грошові активи —

10 тис. грн; дебіторська заборгованість — 70 тис. грн; товарно-мате-

ріальні запаси — 120 тис. грн, поточні зобов’язання — 100 тис. грн.

Коефіцієнт поточної ліквідності складатиме:

а)         1;         г) 2,5;

б)         0,2;      д) 1,5;

в)         0,8;      е) Ваш варіант.

8.         Відомі такі дані: грошові активи — 20 тис. грн; товарно-мате-

ріальні запаси — 100 тис. грн, поточні зобов’язання — 100 тис. грн,

коефіцієнт термінової ліквідності — 1. Сума дебіторської заборгова-

ності складатиме:

а)         100 тис. грн;  в) 120 тис. грн;

б)         80 тис. грн;    г) 200 тис. грн.

9.         Відомі такі дані: грошові активи — 10 тис. грн; дебіторська за-

боргованість — 90 тис. грн, поточні зобов’язання — 100 тис. грн, ко-

ефіцієнт поточної ліквідності — 2. Вартість товарно-матеріальних за-

пасів складатиме:

а)         100 тис. грн;  в) 120 тис. грн;

б)         80 тис. грн;    г) 200 тис. грн.

10.       Відомі такі дані: грошові активи — 10 тис. грн; товарно-мате-

ріальні запаси — 100 тис. грн, поточні зобов’язання — 100 тис. грн,

коефіцієнт поточної ліквідності — 2. Сума дебіторської заборгованості

складатиме:

а)         100 тис. грн;  в) 120 тис. грн;

б)         90 тис. грн;    г) 200 тис. грн.

Економічна діагностика. Практикум

11.       Відомі такі дані: валюта балансу — 100 тис. грн, необоротні

активи — 60 тис. грн, коефіцієнт поточної ліквідності — 2. Сума

поточних зобов’язань складатиме:

а)         100 тис. грн;  в) 20 тис. грн;

б)         90 тис. грн;    г) 200 тис. грн.

12.       Відомі такі дані: валюта балансу — 100 тис. грн, власний ка-

пітал — 80 тис. грн, власні оборотні кошти — 20 тис. грн, коефіцієнт

поточної ліквідності — 2. Сума поточних зобов’язань складатиме:

а)         100 тис. грн;  в) 20 тис. грн;

б)         90 тис. грн;    г) 200 тис. грн.

13.       Що відбудеться зі значенням коефіцієнта абсолютної ліквід-

ності, якщо грошові активи зростуть на 10 %, а сума поточних зо-

бов’язань зросте на 15%:

а)         не зміниться;

б)         зросте;

в)         скоротиться?

14.       Підприємство має такі значення показників ліквідності: ко-

ефіцієнт абсолютної ліквідності — 0,1; коефіцієнт термінової

ліквідності — 0,6; коефіцієнт поточної ліквідності — 2. Який з еле-

ментів оборотних активів буде мати найбільшу питому вагу в їхній

структурі:

а)         дебіторська заборгованість;

б)         товарно-матеріальні запаси;

в)         грошові активи?

15.       Які з наведених умов є підставою для визнання структури

балансу незадовільною, а підприємства — неплатоспроможним:

а)         коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має

значення менш як 1,5;

б)         коефіцієнт автономії на кінець звітного періоду має значення

менше ніж 0,6;

в)         коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець звітного періоду

має значення менше від 0,2;

г)         коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на

кінець звітного періоду має значення менш як 0,1?

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

16.       Який висновок про рівень платоспроможності підприємства

можна зробити з наступних даних: коефіцієнт поточної ліквідності —

1, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами — 0,3:

а)         структура балансу задовільна, підприємство платоспроможне;

б)         структура балансу незадовільна, підприємство неплатоспро-

можне?

17.       У випадку уповільнення оборотності дебіторської заборгова-

ності тривалість фінансового циклу:

а)         зросте;

б)         скоротиться;

в)         не зміниться.

18.       У випадку уповільнення оборотності запасів тривалість опе-

раційного циклу:

а)         зросте;

б)         скоротиться;

в)         не зміниться.

19.       У випадку уповільнення оборотності кредиторської заборго-

ваності тривалість операційного циклу:

а)         зросте;

б)         скоротиться;

в)         не зміниться.

20.       Прискорення оборотності активів підприємства впливає на

їхню рентабельність:

а)         позитивно;

б)         негативно;

в)         не впливає.

21.       Операційний цикл підприємства — це:

а)         період обороту сукупних активів;

б)         проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяль-

ності й одержанням коштів від реалізації продукції, що виготовлена

з цих запасів;

в)         період між сплатою кредиторської заборгованості та одержан-

ням коштів від дебіторів.

Економічна діагностика. Практикум

22.       Фінансовий цикл підприємства — це:

а)         період обороту сукупних активів;

б)         проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяль-

ності й одержанням засобів від реалізації зробленої з них продукції;

в)         період між сплатою кредиторської заборгованості та одержан-

ням коштів від дебіторів за реалізовану продукцію;

г)         середній термін погашення кредиторської заборгованості.

23.       Моментом початку фінансового циклу є:

а)         придбання виробничих запасів;

б)         відвантаження продукції;

в)         погашення кредиторської заборгованості;

г)         одержання оплати за реалізовану продукцію.

24.       Коефіцієнт оборотності запасів дорівнює 4, тривалість опера-

ційного циклу складає 100 днів. Термін інкасації дебіторської забор-

гованості складатиме:

а)         90 днів;           в) 10 днів;

б)         110 днів;         г) 50 днів.

25.       Коефіцієнт оборотності запасів дорівнює 4, термін інкасації

дебіторської заборгованості становить 20 днів, термін погашення

кредиторської заборгованості 25 днів. Тривалість фінансового циклу

складатиме:

а)         90 днів;           в) 85 днів;

б)         110 днів;         г) 50 днів.

26.       Тривалість фінансового циклу — 30 днів, тривалість операцій-

ного циклу — 45 днів, термін обороту дебіторської заборгованості —

25 днів. Термін обороту кредиторської заборгованості складатиме:

а)         25 днів;           в) 20 днів;

б)         15 днів;           г) усі відповіді помилкові.

27.       Як уплине на тривалість операційного циклу збільшення три-

валості виробничого циклу:

а)         не вплине;

б)         тривалість операційного циклу збільшиться;

в)         тривалість операційного циклу скоротиться?

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

28.       Як уплине на тривалість фінансового циклу збільшення три-

валості періоду відстрочки платежу, що надають постачальники:

а)         не вплине;

б)         тривалість фінансового циклу збільшиться;

в)         тривалість фінансового циклу скоротиться?

29.       Причинами збільшення тривалості операційного циклу мо-

жуть бути:

а)         збільшення тривалості виробничого циклу;

б)         погіршення платоспроможності дебіторів;

в)         зростання попиту на продукцію підприємства;

г)         розширення продажів у кредит;

д)         збільшення періоду відстрочки платежу, що надають постачаль-

ники;

е)         усі відповіді помилкові.

30.       До інтегральних факторних моделей оцінки імовірності банк-

рутства не відноситься:

а)         «Z-рахунок» Альтмана;

б)         модель Тафлера;

в)         модель Тишшоу;

г)         «А-рахунок» Аргенті;

д)         усі відповіді помилкові.

32.       Чи досить даних з балансу підприємства для розрахунку «Z-

рахунка» Альтмана?

а)         так;

б)         ні.

33.       Коефіцієнт утрати платоспроможності розраховується, якщо:

а)         частка необоротних активів у валюті балансу перевищує 65%;

б)         коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами пе-

ревищує 0,1;

в)         коефіцієнт поточної ліквідності менший як 1,2;

г)         коефіцієнт поточної ліквідності перевищує 1,5;

д)         усі відповіді помилкові.

Економічна діагностика. Практикум

34.       Мінімально припустимий рівень коефіцієнта забезпеченості

власними оборотними коштами складає:

а)         0,4;      в) 0,1;

б)         1,5;      г) 0,8.

35.       Чи використовуються дані зі звіту про фінансові результати

для розрахунку коефіцієнтів втрати і відновлення платоспроможності:

а)         так;

б)         ні?

36.       Інформаційним джерелом для оцінки імовірності банкрутства

з використанням моделі Лиса не є:

а)         баланс підприємства;

б)         звіт про рух грошових коштів;

в)         звіт про фінансові результати.

37.       Коефіцієнт Біверу являє собою:

а)         відношення позикового капіталу до власного;

б)         відношення дебіторської заборгованості до кредиторської;

в)         відношення чистого прибутку до виторгу від реалізації про-

дукції;

г)         відношення грошового потоку до загальної суми заборгованості.

38.       Чи достатньо інформації з балансу підприємства і звіту про

фінансові результати для розрахунку коефіцієнта Бівера:

а)         так;

б)         ні?

39.       Орієнтовне (рекомендоване) значення коефіцієнта Бівера

складає;

а)         2–2,5;

б)         0,17–0,4;

в)         1.