Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані наведені у табл. 2.54.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.54 Дані з балансу і звіту про фінансові результати

 

Показник        Значення

Виторг від реалізації продукції, тис. грн     20 000

Змінні витрати, тис. грн      13 000

Постійні витрати, тис. грн   3 000

Власний капітал, тис. грн    16 000

Довгострокові кредити, тис. грн    2 000

Короткострокові кредити, тис. грн            2 000

Середня розрахункова ставка відсотка, % 25

Ставка оподаткування прибутку, %           25

За наведеною вище методикою визначимо силу впливу опера-ційного важеля, поріг рентабельності і запас фінансової міцності.

Валова маржа:

ВМ = 20 000 — 13 000 = 7 000 тис. грн. Коефіцієнт валової маржі:

7000

КВМ =            =0,35 .

20000

Поріг рентабельності:

3000

ПР =    =8571,4 тис.грн.

0,35

Запас фінансової міцності:

ЗФМ = 20 000 — 8 571,4 = 11 428,6 тис. грн.

Прибуток:

П = 7 000 — 3 000 = 4 000 тис. грн.

Сила впливу операційного важеля:

7000

СВОВ=           =1,75 .

4000

Таким чином, при зміні виторгу на 1% прибуток підприємства зміниться на 1,75%. Тобто підприємство має помірний рівень підпри-ємницького ризику і значний запас фінансової міцності.

Економічна діагностика. Практикум

Виходячи із сили впливу операційного важеля, що дорівнює 1,75%, одержуємо, що за умов зміни виторгу на 20% прибуток зміниться на 20x1,75 = 35%.

Шдприємство не буде мати прибутку за умови скороченні витор-гу на 100% / СВОВ = 100% / 1,75 = 57,14%.

Визначимо ефект фінансового важеля і силу його впливу. Для цього необхідно визначити рівень економічної рентабельності підприємства. Економічна рентабельність (рентабельність активів) розраховується за формулою:

НРЕІ

ROA =            х100%,

Валюта балансу

де НРЕІ — нетто-результат експлуатації інвестицій.

Нетто-результат експлуатації інвестицій визначається як сума прибутку та відсотків за кредитом. Иого сума складатиме:

НРЕІ = 4000 + 0,2544000 = 5000 тис. грн.

Визначимо рівень ефекту фінансового важеля:

ЕФВ = (1-0,25)х(25-25)х      = 0.

16 000

Ефект фінансового важеля дорівнює нулю, тому що ставка відсот-ка за кредитом дорівнює рентабельності сукупного капіталу. Вико-ристання позикових коштів, з одного боку, не призвело до підвищен-ня рентабельності власного капіталу, але і з іншого боку — не викликало її зниження. Прибутковість власного капіталу залишила-ся на базисному, досить високому, рівні.

В ситуаціях, коли ефект фінансового важеля дорівнює нулю, позитивним є те, що підприємство має умови збільшити обсяг своєї діяльності за рахунок залучених кредитних ресурсів без ризику зни-ження фінансової рентабельності.

Сила впливу фінансового важеля дорівнюватиме:

 1000

СВФР = 1 +   = 1,2 .

5000

Розрахунки показали, що рівень фінансового ризику можна та-кож оцінити як помірний, бо частка відсотків за кредит у загальній сумі нетто-результату експлуатації інвестицій порівняно невисока

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

(20%). Це свідчить про досить високу імовірність погашення кредитів і сплати відсотків за ними.

Рівень сполученого ефект операційного і фінансового важелів:

Е =1,75×1,22 = 2,135 . c

За умови зміни виторгу на 1% чистий прибуток на акцію зміниться

на 2,14%, тобто рівень сукупного ризику має досить помірне значення.

Практичні завдання

Завдання 7.1. Динаміка обсягу валового прибутку трьох під-приємств і вплив факторів на його зміну наведені у табл. 2.55. Зро-бити оцінку змін, що відбулися. Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 2.55 Динаміка валового прибутку

 

Показник, тис. грн    Підприєм-ство А      Підприєм-ство Б       Підприєм-ство В

Загальна зміна валового прибутку  +10000           -8000  +10000

У тому числі за рахунок:                             

Фізичного обсягу реалізації  -2000  -5000  +8000

Ціни    +15000           +1000  -1000

Собівартості одиниці про-дукції     -3000  -4000  +3000

Завдання 7.2. Динаміка рентабельності сукупних активів трьох підприємств і вплив факторів на зміну її рівня наведені у табл. 2.56. Зробити оцінку змін, що відбулися. Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 2.56 Динаміка рентабельності сукупних активів

 

Показник, %  Підприєм-ство А      Підприєм-ство Б       Підприєм-ство В

Загальна зміна рентабель-ності сукупних активів            +6        -4        +7

У тому числі за рахунок:                             

Оборотності активів +2        -14      +10

Рентабельності продажів     +4        +10      -3

Економічна діагностика. Практикум

Завдання 7.4. Темпи зростання показників рентабельності про-дажів наведені у табл. 2.57. Зробити оцінку змін, що відбулися. Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 2.57 Темпи зростання рентабельності продажів

 

Показник        Темпи зростання, %

Валова рентабельність продажів    115

Операційна рентабельність продажів        108

Чиста рентабельність продажів      110

Завдання 7.3. Показники рентабельності підприємства наведені у табл. 2.58. Оцінити рівень і динаміку рентабельності, зробити оцін-ку змін, що відбулися. Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 2.58 Динаміка показників рентабельності підприємства

 

Показник, %  Базис-ний період      Звіт-ний період         Темпи зростан-ня, %

Рентабельність сукупних активів    12        10        83,33

Рентабельність власного капіталу  16        9          56,25

Валова рентабельність продажів    38        29        76,32

Операційна рентабельність про-дажів      22        19        86,36

Чиста рентабельність продажів      14        10        71,43

Завдання 7.5. У табл. 2.59 наведені дані про динаміку показників рентабельності продажів. Вибрати найбільш відповідний варіант для зазначеної ситуації. Відповідь обґрунтувати.

Характеристика ситуації: у звітному році підприємство за раху-нок упровадження нових технологій досягло зниження трудомісткості продукції. Фізичний обсяг реалізованої продукції, ціни реалізації, норми витрат основних матеріалів і ціни на них, а також рівень оп-лати праці залишилися на базисному рівні. Суми загальновиробни-чих витрат, адміністративних і витрат на збут не змінилися. У звітно-му році підприємство виконує значний обсяг робіт з освоєння нових

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

видів продукції, що обумовило збільшення відповідних витрат і за-лучення банківських кредитів. Доходів і витрат від інвестиційної діяльності підприємство в базисному і звітному періодах не мало.

Таблиця 2.59 Динаміка показників рентабельності продажів

 

Показник        Темпи зростання, %

 

            Варіант А       Варіант Б        Варіант В

Валова рентабельність продажів    107      107      98

Операційна рентабельність про-дажів      110      105      102

Чиста рентабельність продажів      106      104      104

Практичне заняття № 8. Аналіз платоспроможності і діаг-ностика ризику банкрутства суб’єкта господарювання