Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Відомості з балансу підприємства і звіту про фінансові результа-ти наведені у табл. 2.51, розрахунок основних показників рентабель-ності виконаний у табл. 2.52.

Таблиця 2.51 Вихідні дані для аналізу рентабельності

 

Показник, тис. грн    На

початок

року    На

кінець

року

1. Чистий прибуток  96        111

2. Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування         121      129

3. Прибуток від операційної діяльності      114      138

4. Валовий прибуток            159      168

5. Собівартість реалізованої продукції        306      312

6. Чистий виторг від реалізації продукції   465      480

7. Валюта балансу    450      435

8. Власний капітал    300      312

У звітному році спостерігається позитивна динаміка всіх показ-ників рентабельності, що аналізувалися.

Рівень рентабельності активів потрібно визнати високим. Збільшення цього показника на 2,8% свідчить про підвищення ефек-тивності використання майна підприємства, і викликано це як зрос-танням прибутку від звичайної діяльності до оподатковування, так і скороченням вартості сукупних активів. Зниження валюти балансу могло статися за рахунок прискорення оборотності товарно-матері-альних запасів і дебіторської заборгованості за умов підвищення по-питу на продукцію.

Підвищення рентабельності власного капіталу на 3,6% виклика-не збільшенням чистого прибутку. Рівень цього показника у звітно-му році істотно перевищує прибутковість за багатьма іншими варі-II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.52

Розрахунок показників рентабельності

 

            Попередній період    Звітний період          Відхилення

Показник       

           

            В абсо-лютних вели-чинах Темп зрос-тання, %

Рентабельність сукупних активів    121 %

            100% — 26,9

450      129

            • 100% — 29,7%

435      2,8       110,4

Рентабельність власного капіталу  96

            100% — 32%

300      111

            • 100% — 35,6%

312      3,6       111,3

Валова рентабельність продажів    159 %

            • 100% — 34, 2

465      168

            • 100% — 35%

480      0,8       102,3

Операційна рентабе-льність продажів      114 100% 2 4 5%

465      138 100% 28,8%

480      4,3       117,6

Чиста рентабельність продажів      96

            • 100% — 20,6%

465      111

            • 100% — 23,1%

480      2,5       112,1

антами капіталовкладень (так, сучасна ставка відсотків за депозита-ми складає приблизно 12–15%). Це говорить про високу інвестицій-ну привабливість підприємства (на 1 грн, що вкладена власниками в підприємство, у звітному році отримано 36 коп. чистого прибутку).

Зростання валової рентабельності продажів свідчить про підви-щення ефективності виробничо-збутової діяльності підприємства, адже його причиною стало збільшення суми валового прибутку. Факторами, що обумовили зростання валового прибутку, могли бути зниження питомої собівартості продукції і збільшення фізичного обсягу реалізації, а також позитивні зміни в структурі реалізованої продукції (збільшення питомої ваги високорентабельних виробів).

Темпи зростання операційної рентабельності продажів склали 117%. Вони перевищили темпи зростання валової рентабельності (102%), що свідчить про позитивний вплив на фінансові результати таких факторів, як зниження адміністративних витрат і інших вит-рат від операційної діяльності.

Темпи зростання чистої рентабельності продажів (112%) у звітно-му році були нижче в порівнянні з темпами збільшення операційної рентабельності. Це свідчить про те, що збільшення рентабельності про-дажів обумовлено підвищенням ефективності операційної діяльності. У той же час треба звернути увагу на те, що в межах інвестиційної і

Економічна діагностика. Практикум

фінансової діяльності витрати перевищили доходи. Така ситуація дещо сповільнила зростання чистої рентабельності продажів.

Таким чином, аналіз дозволяє зробити висновок про підвищення ефективності діяльності підприємства, бо всі показники рентабель-ності виросли і мають досить високий рівень.

Задача 7.6. У табл. 2.53 наведені дані з балансу і звіту про фінан-сові результати підприємства.

Таблиця 2.53 Відомості з фінансової звітності підприємства

 

Показник        Значення

Виторг від реалізації продукції, тис. грн     25 000

Змінні витрати, тис. грн      14 000

Постійні витрати, тис. грн   2 000

Власний капітал, тис. грн    16 000

Довгострокові кредити, тис. грн    4 000

Короткострокові кредити, тис. грн            2 000

Середня розрахункова ставка відсотка, % 27

Ставка оподаткування прибутку, %           25

Визначити

—        силу впливу операційного важеля і запас фінансової міцності підприємства;

—        відсоток зміни прибутку при 15-процентній зміні виторгу від реалізації;

—        відсоток зниження виторгу, за яким підприємство цілком поз-бавляється прибутку і знову встає на поріг рентабельності;

—        рівень ефекту фінансового важеля і силу впливу фінансового важеля. Дати оцінку фінансового ризику;

—        сполучений ефект фінансового й операційного важелів. Дати оцінку сукупного ризику.

Методичні вказівки

Дія операційного (виробничого, господарського) важеля виявляєть-ся в тому, що будь-яка зміна виторгу від реалізації завжди породжує більш сильну зміну прибутку. Сила впливу операційного важеля ха-рактеризує ступінь чутливості прибутку до зміни виторгу і рівень

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

підприємницького ризику, що пов’язаний із підприємством: чим більше сила впливу операційного важеля, тим вище підприємницький ризик. Для визначення сили впливу операційного важеля застосовують відношення валової маржі (різниці між виторгом від реалізації і змінними витратами) до прибутку:

^ п гл тл Валова маржа

CBUB =          >

Прибуток

де СВОВ — сила впливу операційного важеля.

Поріг рентабельності (точка беззбитковості) — це такий виторг від реалізації, за яким підприємство не має ні прибутку, ні збитків. Валової маржі в точності вистачає на покриття постійних витрат.

Поріг рентабельності визначається за формулою:

 Постійні витрати

ПР =    ,

Коефіцієнт валової маржі

де ПР — поріг рентабельності.

Запас фінансової міцності являє собою різницю між фактичним виторгом від реалізації і порогом рентабельності:

ЗФМ = В-ПР.

де ЗФМ — запас фінансової міцності.

Ефект фінансового важеля являє собою збільшення рентабель-ності власних коштів, що їх підприємство отримує завдяки викори-станню кредиту, незважаючи на платність останнього. Показник, що відображає рівень прибутку, що додатково генерується власним ка-піталом при різній частці використання позикових коштів, називаєть-ся ефектом фінансового важеля. Він розраховується за формулою:

ТТК

E0B = (l-Cnn)x(ROA-CCB)x ,

де ЕФВ — ефект фінансового важеля;

Спп — ставка податку на прибуток;

ROA — рентабельність активів (економічна рентабельність), %;

ССВ — середня ставка відсотку за усіма видами заборгованості підприємства, %;

ПК — середня сума позикового капіталу;

ВК — середня сума власного капіталу.

Економічна діагностика. Практикум

Ефект виникає через розбіжність між економічною рентабельні-стю і «ціною» позикових коштів — середньою ставкою відсотка. Інак-ше кажучи, підприємство повинне досягти такого рівня економічної рентабельності, щоб коштів було достатньо, принаймні, для сплати відсотків за кредит.

Ефект фінансового важеля також може використовуватися для оцінки фінансового ризику. Сила впливу фінансового важеля розра-ховується за формулою:

 Відсотки за кредитами

СВФВ = 1 +   ,

Нетто - результат експлуатації інвестицій

де СВФВ — сила впливу фінансового важеля.

Звідси висновок: чим більше відсотки і чим менше сума прибут-ку, тим вище сила фінансового важеля і фінансовий ризик, що по-в’язаний із підприємством, тому що зростає ризик невідшкодування кредиту з відсотками для банку і ризик зниження дивідендів та кур-су акцій для інвесторів.

Чим більше сила впливу операційного важеля, тим більшу чут-ливість має прибуток до сплати відсотків і податків до зміни витор-гу від реалізації; чим вище рівень ЕФВ, тим більшу чутливість має чистий прибуток на акцію до зміни прибутку до сплати відсотків і податків. Тому за умови одночасного збільшення сили впливу опе-раційного і фінансового важелів усе менш і менш значні зміни ви-торгу призводять до більш масштабних змін чистого прибутку на акцію. Це твердження виражається у формулі сполученого ефекту операційного і фінансового важелів:

Е = СВОВ х СВФВ,

c

де ЕС — сполучений ефект операційного і фінансового важелів.

Результати обчислень за цією формулою характеризують рівень сукупного ризику, що пов’язаний із підприємством, і відповідають на запитання: на скільки відсотків зміниться чистий прибуток на акцію за умови зміни виторгу на один відсоток?