Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані наведені у табл. 2.47.

Таблиця 2.47 Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку

 

Показники     План   Факт

Обсяг реалізації продукції, шт.         20 000 16 000

Ціна реалізації, грн    170      200

Собівартість виробу, грн     140      150

У тому числі питомі перемінні витрати, грн         102      108

Загальна сума постійних витрат, тис. грн 760      672

Валовий прибуток, тис. грн            600      800

Економічна діагностика. Практикум

Розрахуємо суму валового прибутку. Планова сума валового прибутку:

ВПпл. = 20 000×(170 — 102) — 760 000 = 600 000 грн.

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при планових цінах і витратах:

ВПум.1 = 16 000×(170 — 102) — 760 000 = 328 000 грн. Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції за фактичними цінами і при збереженні планового рівня змінних і по-стійних витрат:

ВПум.2 = 16 000×(200 — 102) — 760 000 = 808 000 грн. Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при зміні цін і питомих змінних витрат, але збереженні рівня постійних витрат:

ВПум.3 = 16 000×(200 — 108) — 760 000 = 712 000 грн. Фактична сума валового прибутку:

ВПф. = 16 000×(200 — 108) — 672 000 = 800 000 грн. Вплив факторів на суму валового прибутку складатиме:

—        вплив обсягу продажів:

328 000 — 600 000 = –272 000 грн;

—        вплив цін:

808 000 — 328 000 = 480 000 грн;

—        вплив питомих змінних витрат:

712 000 — 808 000 = –96 000 грн;

—        вплив постійних витрат:

800 000 — 712 000 = 88 000 грн.

Балансова перевірка:

(–272 000) + 480 000 + (–96 000) + 88 000 = 200 000 грн.

Загальна сума валового прибутку зросла на 200 тис. грн. Резуль-тати факторного аналізу за системою «директ-кастинг» істотно відрізняються від результатів, що були отримані за допомогою тра-диційної методики (вони збігаються тільки при визначенні впливу цінового фактора). Так, негативний вплив зменшення фізичного обсягу реалізації при використанні традиційної факторної моделі був

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

недооцінений. Як з’ясувалося в ході аналізу за методикою «директ-кастинг», саме зниження обсягу продажів у натуральному обчисленні справило найбільш значний негативний вплив на фінансові резуль-тати. Поділ витрат на змінні і постійні дозволив визначити, що нега-тивний вплив на суму валового прибутку зробило саме збільшення питомих змінних витрат (можливі причини — зростання цін на си-ровину і матеріали, підвищення оплати праці й т.ін.), у той час як підприємству удалося домогтися економії на постійних витратах, що позитивно відбилося на його фінансових результатах. Основним фактором, який призвів до зростання валового прибутку, є підви-щення цін, що підтверджує раніше зроблений висновок про низьку «якість» прибутку і можливе погіршення фінансових результатів у майбутньому через зменшення фізичного обсягу реалізованої продукції.

Проаналізуємо вплив факторів на рівень рентабельності продукції. Рівень рентабельності складатиме:

Рентабельність продукції за планом:

20 000×(150-102)-760 000

л„„ =    = 21,4% .

20 000×102 + 760 000

Рентабельність фактичного обсягу реалізованої продукції при незмінних цінах і витратах:

16 000×(150-102)-760 000 =137%

ум.1 = 16 000×102 + 760 000                      '

Рентабельність фактичного обсягу реалізованої продукції при зміні цін і збереженні рівня змінних і постійних витрат

= 16000×(200-102)-760 000 =

ум.2     16 000 × 102 + 760 000         '           '

Рентабельність фактичного обсягу продукції при зміні цін і пи-томих змінних витрат, але збереженні рівня постійних витрат:

16000×(200-108)-760 000

ум3 =  16 000×108 + 760 000           = .

Фактична рентабельність продукції:

„ 16000×(200-108)-672000

кл =     = 33,3% .

ф          16 000×108 + 672 000

Економічна діагностика. Практикум

Визначимо вплив факторів:

—        вплив фізичного обсягу реалізації:

13.7     — 21,4 = –7,7%;

—        вплив цін:

33.8     — 13,7 = 20,1%;

—        вплив питомих змінних витрат:

28,6 — 33,8 = –5,2%;

—        вплив постійних витрат:

33,3 — 28,6 = 4,7%.

Балансова перевірка:

–7,7 + 20,1 + (–5,2) + 4,7 = 11,9%

Таким чином, у ході аналізу встановлено, що збільшення рента-бельності продукції було обумовлено підвищенням цін і зниженням постійних витрат. Негативний вплив на динаміку рентабельності справило зменшення фізичного обсягу реалізованої продукції і зро-стання змінних витрат на одиницю продукції.

Задача 7.3. Виконати факторний аналіз валового прибутку в умовах багатономенклатурного виробництва. Відомості про продук-цію, що випускається підприємством, наведені у табл. 2.48.

Таблиця 2.48 Відомості про продукцію підприємства

 

Найменуван-ня виробу        Ціна, грн        Собівартість одини-ці реалізованої продукції, грн           Обсяг реалізації, шт.

 

            план    факт    план    факт    план    факт

A         740      755      612      634      123      136

B         410      405      327      332      415      407

C         870      892      684      692      632      627

D         321      335      241      246      748      795

Методичні вказівки

На суму валового прибутку впливають: фізичний обсяг реалізації, рівень цін, собівартість продукції, структура реалізованої продукції. Фак-торний аналіз може бути виконаний методом ланцюгових підстановок.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Планова сума валового прибутку визначається за формулою:

ВПпл = Впл — Спл = ∑Kі пл ×Цi пл. — ∑Kі пл ×Сi пл, де Впл — планова сума виторгу від реалізації продукції;

Спл — планова собівартість реалізованої продукції;

Кi пл — плановий обсяг реалізації за кожним видом продукції в натуральному вираженні;

Цi пл, Сi пл — планові ціна і собівартість одиниці реалізованої про-дукції кожного виду.

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції за умови збереження планових структури, цін і собівартості реалізова-ної продукції:

ВПум.1 = ВПпл × Крп,

де Крп — коефіцієнт зміни обсягу реалізації продукції (відношення фактичного виторгу від реалізації продукції до планового).

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при незмінних цінах і собівартості складатиме:

ВП ум.2 = Вум. — Сум. = ∑Kі ф. × Цi пл. — Сi пл.,

де Вум. — виторг від реалізації фактичного обсягу продукції за пла-новими цінами;

Сум. — собівартість фактичного обсягу реалізованої продукції за умови планової собівартості одиниці продукції;

Кi ф — фактичний обсяг реалізації за кожним видом продукції в натуральному вираженні.

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при зміні цін і збереженні планового рівня собівартості:

ВПум.3 = Вф — Сум. = ∑Kі ф. ×Цi ф . — Сi пл ,

де Цi ф. — планова ціна одиниці продукції кожного виду. Фактична сума валового прибутку:

ВПф = Вф — Сф = ∑Kі ф. ×Цi ф. — Сi ф. ,

де Сi ф. — планова собівартість одиниці реалізованої продукції кож-ного виду.

Економічна діагностика. Практикум

 

Вплив зміни факторів визначається у такий спосіб:

вплив фізичного обсягу реалізації: ВПум.1 — ВПпл; вплив зміни структури реалізованої продукції: ВП вплив зміни цін: ВПум.3 — ВПум.2; вплив зміни собівартості: ВП — ВП

ф

ум.3

 

ум.2

 

ВП ;

ум.Задача 7.4. Виконати факторний аналіз валового прибутку в умовах багатономенклатурного виробництва з використанням сис-теми «директ-кастинг». Дані про продукцію, що випускається підпри-ємством, наведені у табл. 2.49.

Таблиця 2.49 Відомості про продукцію підприємства

 

Наймену-вання ви-робу      Ціна, грн        Питомі змінні витрати, грн  Обсяг реаліза-ції, шт.

 

            план    факт    план    факт    план    факт

A         740      755      410      418      123      136

B         410      405      234      238      415      407

C         870      892      523      547      632      627

D         321      335      173      178      748      795

Загальна сума постійних витрат за планом складає 216 057 грн, фактично — 212 609 грн.

Методичні вказівки

Факторна модель валового прибутку в умовах багатономенкла-турного виробництва має вигляд:

ВП = ВхЧмп-С,

або

 

ВП = Вх^

 

ПВ

 

Ці -Vi Ці

і J

 

C,

 

де ВП — валовий прибуток;

В — виторг від реалізації продукції;

Чмп — середня частка маржинального прибутку у виторзі;

С — загальна сума постійних витрат;

ПВ — питома вага кожного виду продукції у загальній сумі виторгу;

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Цi — ціна виробу;

Vi — питомі змінні витрати. Визначення впливу факторів здійснюється у такій послідов-ності:

1. Визначається виторг від реалізації. Алгоритм розрахунку наве-дений у табл. 2.50.

Таблиця 2.50 Алгоритм розрахунку виторгу від реалізації продукції

 

Показник        Умови розрахунку виторгу

 

            Обсяг продажів         Структура продажів  Ціна реалізації

Впл = ∑(Кпл і ×Цпл і )         План   План   План

Вум.1 = ВРпл ×Крп  Факт   План   План

Вум.2 = ∑(Кф і ×Цпл і )        Факт   Факт   План

вф=Т(кФі*Цфі)           Факт   Факт   Факт

2.         Визначається структура реалізації продукції і частка маржи-нального прибутку у виторзі за кожним виробом за різними умова-ми (за планом, фактично і за фактичними цінами й плановому рівні змінних витрат).

3.         Розраховується середня частка маржинального прибутку у виторзі.

За планом:

 

МП і пл

100

Ч

МП пл

 

Т.Ч

 

ПВ

 

МП i пл

де Ч

планова частка маржинального прибутку у виторзі за кожнім виробом;

ПВi пл — питома вага кожного виробу у загальному обсязі реалі-зації за планом.

Для фактичного обсягу реалізації при збереженні планових цін і питомих змінних витрат:

 

Z*

МП і пл

ЧМП ум.1 =

 

хПВ

Економічна діагностика. Практикум

 

де ПВi ф — фактична питома вага кожного виробу у загальному об-сязі реалізації.

Для фактичного обсягу реалізації за фактичними структурою і цінами, але за плановим рівнем питомих змінних витрат:

∑ЧМП і ум. ×ПВіф

ЧМП ум.2 =   ,

100 де Чмп i ум — частка маржинального прибутку у виторзі за кожним виробом при фактичній ціні і плановому рівні змінних витрат. Фактично:

∑ЧМП і ф ×ПВіф ЧМПф =

100 де Чмп i ф. — фактична частка маржинального прибутку у виторзі за кожним виробом.

4.         Визначається сума валового прибутку:

За планом:

ВПпл = Впл × Дупл — Спл. Прибуток при фактичному обсязі реалізованої продукції, але збе-реженні планової структури, цін і витрат:

ВП = В ×Ч — С .

ум.1     ум.1     мп пл  пл

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при незмінних цінах і витратах складатиме:

ВП = В ×Ч — С .

ум.2     ум.2     мп ум.1           пл

Валовий прибуток від реалізації фактичного обсягу продукції при зміні цін і збереженні рівня змінних і постійних витрат:

ВП = В ×Ч — С .

ум.3     ф          мп ум.2           пл

Валовий прибуток при усіх фактичних умовах, але при плановій сумі постійних витрат складатиме:

ВП = В ×Ч — С .

ум.4     ф          мп ф    пл

Фактична сума валового прибутку:

ВПф = Вф × Чмп ф — Сф.

5.         Вплив зміни факторів визначається таким чином:

— вплив фізичного обсягу реалізації: ВПум.1 — ВПпл;

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

—        вплив зміни структури реалізованої продукції: ВПум.2 — ВПум.1;

—        вплив цін: ВПум.3 — ВПум.2;

—        вплив питомих змінних витрат: ВПум.4 — ВПум.3;

—        вплив постійних витрат: ВПф — ВПум.4.

Задача 7.5. За даними додатка А проаналізувати всі можливі показники рентабельності. Зробити висновки щодо рівня рентабель-ності діяльності та причин, що призвели до його зміни.

Методичні вказівки

Рентабельність характеризує відносну прибутковість діяльності підприємства. В процесі аналізу фінансово-економічного стану підприємства використовується така система показників рентабель-ності.

1.         Рентабельність активів (економічна рентабельність) характе-

ризує рівень прибутку, що генерують усі активи підприємства. Да-

ний показник розраховується за формулою:

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

ROA= ×100% .

Валюта балансу

2.         Рентабельність власного капіталу (фінансова рентабельність)

характеризує рівень прибутковості власного капіталу, що вкладений

у підприємство.

Чистий прибуток

ROE=  ×100% .

Власний капітал

3.         Рентабельність продажів (комерційна рентабельність) пока-

зує, наскільки ефективно і прибутково підприємство здійснює свою

операційну (виробничо-комерційну) діяльність, і розраховується

як відношення суми прибутку до виторгу від реалізації продукції.

У залежності від показника прибутку, що використовується у роз-

рахунках, відрізняють валову, операційну і чисту рентабельність

продажів.

Валова рентабельність продажів показує ефективність виробни-чої діяльності і цінової політики підприємства.

Показник операційної рентабельності характеризує спроможність підприємства генерувати прибуток від діяльності до вирахування витрат, що не мають відношення до операційної ефективності.

Економічна діагностика. Практикум

Чиста рентабельність продажів характеризує ефективність усіх видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної і фінансо-вої. Цей показник відбиває повний вплив структури капіталу і фінан-сування підприємства на його рентабельність.