Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

магниевый скраб beletage

1.         На зміну валового прибутку впливають фактори:

а)         обсяг реалізації продукції;

б)         фінансова структура капіталу;

в)         структура реалізованої продукції;

г)         оборотність активів;

д)         зміна цін на продукцію;

е)         зміна собівартості реалізованої продукції.

2.         Підприємство виготовляє і реалізує два види виробів. При

цьому ціна виробу А складає 120 грн, ціна виробу Б — 145 грн. Со-

бівартість виробів складає відповідно 97 та 129 грн. Як зміниться

валовий прибуток, якщо питома вага виробу А в загальному обсязі

реалізованої продукції зросте:

а)         не зміниться;

б)         скоротиться;

в)         зросте?

3.         Як уплине на валовий прибуток підприємства збільшення вит-

рат на збут:

а)         позитивно;

б)         не вплине;

в)         негативно?

Економічна діагностика. Практикум

4.         На зміну яких показників прибутку вплине скорочення фінан-

сових витрат:

а)         валовий прибуток;

б)         прибуток від операційної діяльності;

в)         прибуток від звичайної діяльності до оподатковування;

г)         прибуток від звичайної діяльності;

д)         чистий прибуток?

5.         Ефект операційного важеля являє собою:

а)         збільшення рентабельності власних коштів внаслідок викори-

стання кредиту;

б)         перевищення темпів зростання виторгу над темпами зростан-

ня прибутку;

в)         перевищення темпів зростання прибутку над темпами зростан-

ня виторгу.

6.         Три підприємства мають однакову вартість сукупних активів.

При цьому питома вага основних засобів у вартості активів у підприє-

мства А складає 60%, у підприємства В — 55%, у підприємства С —

40%. Прибуток якого з підприємств має найбільшу чутливість до

зміни виторгу від реалізації:

а)         підприємства А;

б)         підприємства В;

в)         підприємства С?

7.         Три підприємства мають однакову суму валової маржі. При

цьому питома вага постійних витрат у валовій маржі підприємства

А складає 60%, у підприємства В — 55%, у підприємства С — 40%.

Прибуток якого з підприємств найбільш чуттєвий до зміни виторгу

від реалізації продукції:

а)         підприємство А;

б)         підприємство В;

в)         підприємство С?

8.         Для підприємств якої з перерахованих галузей притаманна

найбільш висока сила впливу операційного важеля:

а)         оптова торгівля;

б)         легка промисловість;

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

в)         машинобудування;

г)         роздрібна торгівля?

9.         Як зміниться сила впливу операційного важеля, якщо частка

постійних витрат у валовій маржі збільшиться:

а)         не зміниться;

б)         збільшиться;

в)         знизиться?

10.       У плановому періоді прогнозується зростання виторгу на 5%.

Як зміниться прибуток підприємства, якщо сила впливу операцій-

ного важеля дорівнює 2:

а)         не зміниться;

б)         скоротиться на 5%;

в)         збільшиться на 10%;

г)         збільшиться на 5%?

11.       Рентабельність являє собою:

а)         абсолютний показник фінансового результату;

б)         відносний показник прибутковості продукції підприємства;

в)         спроможність підприємства погасити поточні зобов’язання.

12.       Рентабельність власного капіталу характеризує:

а)         ефективність використання майна підприємства;

б)         ефективність використання довгострокових джерел коштів;

в)         ефективність витрат на виробництво;

г)         ефективність операційної діяльності підприємства;

д)         усі відповіді помилкові.

13.       Рентабельність сукупних активів характеризує:

а)         ефективність використання майна підприємства;

б)         ефективність використання довгострокових джерел коштів;

в)         загальну величину доходів акціонерів;

г)         ефективність витрат на виробництво.

14.       Джерелами інформації для розрахунку рентабельності сукуп-

них активів є:

а) звіт про рух грошових коштів;

Економічна діагностика. Практикум

б)         баланс підприємства;

в)         звіт про фінансові результати;

г)         звіт про власний капітал.

15.       Рентабельність продажів можна розрахувати за даними:

а)         балансу підприємства;

б)         звіту про рух грошових коштів;

в)         звіту про фінансові результати;

г)         усі відповіді помилкові.

16.       Джерелом інформації для розрахунку рентабельності власно-

го капіталу не є:

а)         звіт про рух грошових коштів;

б)         баланс підприємства;

в)         звіт про фінансові результати.

17.       Інформації зі звіту про фінансові результати достатньо для

розрахунку показників:

а)         рентабельності власного капіталу;

б)         рентабельності продажів;

в)         рентабельності сукупних активів;

г)         рентабельності інвестованого капіталу;

д)         рентабельності продукції.

18.       Найбільш важливим показником для інвесторів є:

а)         рентабельність продажів;

б)         рентабельність власного капіталу;

в)         рентабельність сукупних активів;

г)         рентабельність виробничих фондів.

19.       Як уплине на показники рентабельності продажів збільшення

адміністративних витрат:

а)         не вплине;

б)         усі показники скоротяться;

в)         валова рентабельність продажів залишиться на колишньому

рівні, скоротяться операційна і чиста рентабельність;

г)         чиста рентабельність продажів залишиться на колишньому

рівні, скоротиться операційна і валова рентабельність?

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

20.       Як уплине на операційну рентабельність продажів збільшен-

ня доходів від участі в капіталі:

а)         не вплине;

б)         позитивно;

в)         негативно?

21.       Ефект фінансового важеля являє собою:

а)         збільшення рентабельності власних коштів завдяки викорис-

танню кредиту;

б)         перевищення темпів зростання виторгу над темпами зростан-

ня прибутку;

в)         перевищення темпів зростання прибутку над темпами зростан-

ня виторгу.

22.       Три підприємства мають однакову вартість сукупних активів,

однаковий рівень економічної рентабельності і середньої ставки

відсотка за кредитами. При цьому частка власних коштів у підприєм-

ства А — 70%, у підприємства В — 75%, у підприємства С — 80%. Яке

з підприємств одержить найбільше збільшення рентабельності влас-

ного капіталу, якщо економічна рентабельність перевищує середню

ставку відсотка:

а)         підприємство А;

б)         підприємство В;

в)         підприємство С?

23.       Керівництво підприємства розглядає питання про залучення

кредиту. Економічна рентабельність підприємства складає 15%, се-

редня розрахункова ставка відсотка складатиме 12%. Як зміниться

рентабельність власного капіталу:

а)         не зміниться;

б)         збільшиться;

в)         скоротиться?

24.       Негативно впливають на рентабельність активів фактори:

а)         прискорення оборотності активів;

б)         уповільнення оборотності активів;

в)         зростання частки позикових коштів;

г)         зростання частки власних коштів;

Економічна діагностика. Практикум

д)         зростання рентабельності продажів;

е)         зниження рентабельності продажів.

25.       Позитивно впливають на рентабельність власного капіталу

фактори:

а)         прискорення оборотності активів;

б)         уповільнення оборотності активів;

в)         зростання частки позикових коштів;

г)         зростання частки власних коштів;

д)         зростання рентабельності продажів;

е)         зниження рентабельності продажів.

26.       Як уплине зростання частки позикових коштів на рента-

бельність сукупних активів:

а)         не вплине;

б)         позитивно;

в)         негативно?

27.       Відомі такі дані: виторг від реалізації — 150 тис. грн; валюта

балансу — 75 тис. грн; рентабельність продажів дорівнює 7%. Рента-

бельність активів складатиме:

а)         7%;      в) 14%;

б)         28%;    г) усі відповіді помилкові.

28.       Підприємства А, В і С мають рівень рентабельності продажів

відповідно 5%, 7% та 6%. При цьому коефіцієнти оборотності сукуп-

них активів цих підприємств дорівнюють 1,5; 1 та 2,1 відповідно. Яке

з них має найбільш високий рівень рентабельності сукупних активів:

а)         підприємство А;

б)         підприємство В;

в)         підприємство С?

29.       Чому дорівнюватиме коефіцієнт оборотності сукупних активів,

якщо рентабельність сукупних активів 14%, а рентабельність про-

дажів дорівнює 7%:

а)         0,5;      в) 1,5;

б)         2;         г) 3?

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

30.       Відомі такі дані: рентабельність сукупних активів 15%, рента-

бельність продажів дорівнює 5%, виторг від реалізації продукції — 180

тис. грн. Вартість сукупних активів підприємства складатиме:

а)         100 тис. грн;  в) 120 тис. грн;

б)         60 тис. грн;    г) 140 тис. грн.

31.       Три підприємства мають однаковий рівень рентабельності

продажів, оборотності активів і оподаткування прибутку. При цьому

частка власних коштів у підприємства А — 70%, у підприємства В —

75%, у підприємства С — 80%. Яке з підприємств буде мати найбільш

високий рівень рентабельності власного капіталу:

а)         підприємство А;

б)         підприємство В;

в)         підприємство С?

32.       Вплив якого фактора на зміну суми валового прибутку буде

однаковим за використання традиційної методики аналізу і системи

«директ-кастинг»:

а)         зміна фізичного обсягу реалізації;

б)         зміна цін на реалізовану продукцію;

в)         зміна структури реалізованої продукції;

г)         усі відповіді помилкові?