Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Агрегований баланс підприємства на кінець звітного року наведений у табл. 2.35. Сума виторгу від реалізації продукції складає 6 957 тис. грн.

За результатами маркетингових досліджень підприємство має можливість збільшити обсяг реалізованої продукції. Діапазон зрос-тання обороту (продажу) коливається в межах 170-220%.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Для реалізації зазначеного планується збільшення виробничої потужності за умов підвищення завантаження обладнання з 45 до 80%. Це призведе до збільшення вартості необоротних активів на 20%.

Як наслідок, очікується досягнення рівня чистої рентабельності продажів до 3,7%, а коефіцієнт реінвестування прибутку складе 0,5.

Таблиця 2.35 Баланс на кінець звітного року

 

Актив Сума, тис. грн           Пасив Сума, тис. грн

Необоротні ак-тиви  10964  Власний капітал        11667

Оборотні активи       7553    Довгострокові зо-бов’язання          102

                        Поточні зобов’язання           6748

Баланс            18517  Баланс            18517

 

Звітний рівень показників фінансової стійкості дорівнює:

—        власні оборотні кошти:

ВОК = 11667 — 10964 = 703 тис. грн;

—        робочий капітал:

0,093; 0,63.

РК = 703 + 102 = 805 тис. грн;

—        коефіцієнт забезпеченості ВОК:

703 7553

11667 18517

—        коефіцієнт автономії:

КA

Можна зробити висновок, що основні умови фінансової стійкості дотримані:

—        необоротні активи повністю профінансовані з власного капіта-

лу, крім того підприємство має власні оборотні кошти;

—        основним джерелом фінансування активів є власний капітал.

Також необхідно звернути увагу на недостатній рівень за-

безпеченості власними оборотними коштами — з власного капіталу

Економічна діагностика. Практикум

профінансовано 9,3% оборотних активів, що нижче за мінімальний рекомендований рівень (10%).

Складемо прогнозний баланс за умов зростання обсягу реалізації на 170%, що відповідає реалістичному прогнозу. Відстежимо можливі зміни фінансової стійкості.

Прогнозний баланс наведений у табл. 2.36.

Таблиця 2.36 Прогнозний баланс у порівнянні з балансом на кінець звітного року

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

            сума    пито-ма ва-га, %       сума    пито-ма

вага, %           в абсо-лютних вели-чинах  темп зрос-тання, %  у струк-турі, %

Актив

Необоротні активи   10964  59,21   13156,80         50,61   2192,80           120,00 -8,60

Оборотні активи       7553    40,79   12840,10         49,39   5287,10           170,00 8,60

Баланс            18517  100,00 25996,90         100,00 7479,90           140,39

Пасив

Власний капітал        11667  63,01   11885,50         45,72   218,50 101,87 -17,29

Довгострокові зобов’язання            102      0,55     102,00 0,39     0,00     100,00 -0,16

Поточні зобо-в’язання         6748    36,44   11471,60         44,13   4723,60           170,00 7,68

Потреба у до-датковому зов-нішньому фі-нансуванні                             2537,80           9,76     2537,80           -            9,76

Баланс            18517  100 125996,90           100,00 7479,90           140,39

Прогнозний рівень показників фінансової стійкості складатиме:

—        власні оборотні кошти:

ВОК = 11885,5 — 13156,8 = –1271,3 тис. грн;

—        робочий капітал:

РК = –1271,3 + 102 = –1169,3 тис. грн;

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

— коефіцієнт автономії:

11885,5

КA =   =0,46 .

25996,9

Як бачимо, зростання обсягу реалізації призведе до дестабілізації фінансового стану підприємства. Щоб уникнути цього, необхідно внести певні корективи до бізнес-процесів (постачання, виробницт-во, збут). У плановому періоді очікується дефіцит власних оборот-них коштів та робочого капіталу. Це означає, що запланованого при-росту власного капіталу та наявної суми довгострокових зобов’язань буде недостатньо для фінансування основних засобів та інших нео-боротних активів. Тобто, якщо підприємство не зможе залучити дов-гострокові кредити у сумі не менш як 1169,3 тис. грн, то воно буде змушене звернутися до поточних зобов’язань. Це не відповідає прин-ципу конгруентності, а його порушення призведе до втрати як фінан-сової стійкості, так і ліквідності.

У структурі пасивів сума позикових коштів перевищить власний капітал. Це також є ознакою фінансової нестабільності.

Визначимо економічно безпечні темпи зростання обсягу реалізації. За умов рівня рентабельності продажів 3,7%, а реінвестування прибут-ку — 0,5 економічно безпечні темпи зростання обсягу діяльності дорівнюватимуть 138,9%. За умов перевищення цього рівню підприє-мство втрачає фінансову незалежність.

З’ясуємо можливі шляхи відновленні фінансової стійкості. Фінан-сова стабілізація повинна відбуватися за двома напрямками. Перш за все необхідно відновити нормальне співвідношення між необорот-ними активами та довгостроковими джерелами фінансування. Тобто потрібно ліквідувати дефіцит власних оборотних коштів чи, при-наймні, робочого капіталу. Далі необхідно відновити нормальний рівень фінансової автономії.

Ліквідація дефіциту ВОК та робочого капіталу можлива за раху-нок додаткової емісії акцій у сумі не менше як 1271,3 тис. грн або за-лучення довгострокових кредитів у сумі не менше як 1163,9 тис. грн.

Зауважимо, що додаткова емісія акцій далеко не завжди можли-ва і не завжди може бути успішно здійснена. Що стосується залу-чення довгострокового кредиту, то маємо врахувати невисокий рівень фінансової стійкості підприємства. А це може ускладнити одержан-ня кредиту.

Економічна діагностика. Практикум

Найбільш реальним напрямком забезпечення фінансової стійкості для підприємства, що аналізується, є збільшення приросту власного капіталу за рахунок реінвестованого прибутку. Дефіцит власних обо-ротних коштів можна ліквідувати збільшенням власного капіталу на 1489,8 тис. грн (13156,8 — 11667). Дефіцит робочого капіталу можна ліквідувати збільшенням власного капіталу на 1387,8 тис. грн (13156,8 — 11769).

Можливі комбінації факторів, які дозволяють досягти граничного рівня фінансової стійкості, наведені у табл. 2.37 (підкресленням виді-лені значення показників, що були отримані розрахунковим шляхом).

Таблиця 2.37 Оцінка напрямків відновлення фінансової стійкості

Показник        Варіант 1Варіант 2 Варіант 3Варіант 4Варіант 5

1) ліквідація дефіциту власних оборотних коштів АВК = ROSхВфхТд хКр = 1489,8 тис. грн

Темп зростання обся-гу реалізації, коефіці-єнт     11,6     1,7       1,7       1,7       2,2

Чиста рентабельність продажів, коефіцієнт          0,037   0,252   0,037   0,126   0,097

Коефіцієнт реінвесту-вання прибутку        0,5       0,5       3,41     1          1

2) ліквідація дефіциту робочого капіталу АВК = ROSхВф хТд хКр = 1387,8 тис. грн

Темп зростання обся-гу реалізації, коефіці-єнт     10,8     1,7       1,7       1,7       2,2

Чиста рентабельність продажів, коефіцієнт          0,037   0,235   0,037   0,117   0,091

Коефіцієнт реінвесту-вання прибутку        0,5       0,5       3,18     1          1

Для досягнення мінімального рівня фінансової стійкості теоре-тично можливо:

— збільшити обсяг реалізації у 11,6 чи, принаймні, у 10,8 разів. Таке збільшення нереальне з низки причин. По-перше, місткість ринку і виробнича потужність підприємства обмежені. По-дру-II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

ге, таке збільшення реалізації ще більше буде поглиблювати диспропорції між власним і позиковим капіталом;

—        за темпами зростання продажів згідно з реалістичним прогно-зом (170%) та за умови збереження рівня реінвестування при-бутку необхідно підвищити чисту рентабельність продажів до 25,2% або до 23,5%;

—        за рахунок підвищення коефіцієнта реінвестування прибутку за умови збереження рівня рентабельності продажів досягти фінансової стійкості неможливо. Розрахункове значення цьо-го показника складає 3,41, чого не може бути, виходячи з його економічної сутності;

—        найбільш перспективними та реально досяжними є такі шляхи:

а)         збільшити рівень рентабельності продажів до 12,6% за умови

відмови від виплати дивідендів у короткостроковому періоді (варі-

ант 4);

б)         вдатися до заходів із стимулювання збуту з метою підвищен-

ня обсягу продажів у 2,2 рази (оптимістичний прогноз). Необхідний

рівень рентабельності продажів за умови повного реінвестування

прибутку складатиме 9,7% (варіант 5).

Припустимо, що обрано варіант № 5. Збільшення обсягу про-дажів за умови підвищення рентабельності та реінвестування при-бутку обов’язково обумовить більш високі економічно безпечні тем-пи зростання. Якщо вони більше за 220%, то завдання відновлення фінансової стійкості буде виконано. Нормальна структура пасивів також буде забезпечена. Інакше необхідно зменшувати потребу у позикових джерелах фінансування за рахунок прискорення оборот-ності активів.

За умов варіанту № 5 економічно безпечні темпи зростання дорів-нюють 164%. Це нижче за доцільні (220%). Таким чином, відновити нормальний рівень фінансової автономії лише за рахунок збільшен-ня власного капіталу неможливо. Це підтверджує прогнозний баланс (як бачимо з табл. 2.37, коефіцієнт автономії за таких умов склада-тиме 0,44).

Таким чином, необхідно прискорення оборотності активів. При-пустимо, що вартість необоротних активів залишиться без змін (ва-ріант реалізації окремих об’єктів основних засобів та інших необо-ротних активів не розглядається). Треба визначити необхідну суму оборотних активів та потрібні показники оборотності.

Економічна діагностика. Практикум

Для досягнення мінімально прийнятного рівня фінансової авто-номії (Ка = 0,5) необхідно, щоб вартість оборотних активів складала 13156,8 тис. грн. Тоді показники оборотності оборотних активів до-рівнюватимуть:

Коефіцієнт оборотності:

6957×2,2

Коб =  =1,16 .

13156,8

Тривалість одного обороту:

360

Тоб =  =309 днів .

1,16

У звітному періоді тривалість одного обороту складала 390 днів. Таким чином, за умови прискорення оборотності на 81 день підприєм-ство зможе ліквідувати потребу у додатковому зовнішньому фінансу-ванні та забезпечити нормальне співвідношення власних і позикових коштів. Баланс підприємства за таких умов наведений у табл. 2.38 (ско-ригований план 1).

Треба сказати, що рівень ділової активності підприємства дуже низький, що в значній мірі і обумовило порушення фінансової ста-більності. Прискорення оборотності активів і, перш за все, товарно-матеріальних запасів і дебіторської заборгованості, можна розгляда-ти як суттєвий резерв підвищення фінансової стійкості.

Припустимо, що підприємство планує коефіцієнт автономії на рівні звітного періоду (0,63). Визначити достатні характеристики обіговості оборотних коштів можна у такий спосіб:

—        виходячи з планової суми власного капіталу та цільового зна-

чення коефіцієнта автономії необхідний обсяг сукупних ак-

тивів складатиме:

ВК 13156,8

ВБ= =  =20883,81тис. грн ,

КА      0,63

—        тоді оборотні активи складатимуть:

ОА = ВБ — НА = 20 883,81 — 13 156,8 = 7 727,01 тис. грн;

—        розрахункові показники оборотності дорівнюватимуть:

15305,4

КпЛ = = 1,98=2,

00        7727 01

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

 

Т

 

об

 

360 1,98

 

182 дні .

 

Прогнозний баланс за розглянутих умов наведений у табл. 2.38 (скоригований план 2).

Таблиця 2.38 Прогнозний баланс підприємства за різними варіантами заходів з фінансової стабілізації

 

Показник        План за варіан-том № 5       Скоригований план 1          Скоригований план 2

 

                                                                      

1          2          3          4          5          6          7

Актив

Необоротні активи   13 156,8          44,19   13 156,8          50,00   13 156,8          63

1          2          3          4          5          6          7

Оборотні активи       16 616,6          55,81   13 156,8          50,00   7 727,01          37,00

Баланс            29 773,4          100,00 26 313,6          100,00 20 883,81        100,00

Пасив

Власний капітал        13 156,8          44,19   13 156,8          50,00   13 156,8          63,00

Довгостро-кові зобов’я-зання         102      0,34     102      0,39     102      0,49

Поточні зо-бов’язання         14 845,6          49,86   13 054,8          49,61   7 625,01          36,51

Потреба у додатково-му зовніш-ньому фі-нансуванні     1 669   5,61                                       

Баланс            29 773,4          100,00 26 313,6          100,00 20 883,81        100,00

Економічна діагностика. Практикум

Таким чином, внаслідок запровадження комплексу заходів з підвищення прибутковості та реструктуризації активів і пасивів підприємство зможе підвищити рівень фінансової стійкості — однієї з провідних характеристик економічної безпеки.

Практичні завдання

Завдання 5.1. На основі укрупненої структури активів і пасивів трьох підприємств, що наведена у табл. 2.39, виконати оцінку рівня їхньої фінансової стійкості.

Таблиця 2.39 Структура балансу підприємств, що аналізуються

 

Показник        Питома вага, %

 

            Підприємство А        Підприємство Б        Підприємство В

Необоротні активи   65        65        65

Оборотні активи       35        35        35

Власний капітал        70        45        60

Довгострокові зобов’язання            10        10        10

Поточні зобов’я-зання         20        45        30

Завдання 5.2. Динаміка основних показників фінансової стійкості трьох підприємств наведена у табл. 2.40.

Таблиця 2.40 Динаміка показників фінансової стійкості

 

            Підприємство А        Підприємство Б Підприємство В

Показник        На по-чаток року      На кі-нець року         На по-чаток року      На кі-нець року         На по-чаток року    На кі-нець року

Власні оборотні кошти, тис. грн     1248    1142    1248    1325    1248    1152

Коефіцієнт автономії            0,7       0,75     0,7       0,77     0,7       0,65

Коефіцієнт маневреності     0,3       0,25     0,3       0,35     0,3       0,26

Коефіцієнт забезпечено-сті власними оборотни-ми коштами   0,42     0,35     0,42     0,47     0,42     0,33

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Оцінити рівень і динаміку фінансової стійкості кожного підприє-мства. Зробити припущення щодо причин зміни наведених показ-ників. Відповідь обґрунтувати.

Завдання 5.3. Агрегований баланс підприємства на початок періо-ду наведений у табл. 2.41.

Таблиця 2.41 Агрегований баланс підприємства

 

Показники     Сума на початок року, тис. грн

Актив

Необоротні активи   1000

у тому числі: 

Основні засоби         1000

Нематеріальні активи           -

Незавершене будівництво   -

Довгострокові фінансові інвестиції -

Оборотні активи       1000

у тому числі: 

Запаси            550

Дебіторська заборгованість 320

Грошові активи         70

Інші оборотні активи            60

Баланс            2000

Пасив

Власний капітал        1000

Довгострокові зобов’язання            150

Поточні зобов’язання           850

у тому числі: 

Короткострокові кредити банку     100

Кредиторська заборгованість за розра-хунками: 

за товари, роботи, послуги  505

з оплати праці           140

зі страхування           58

з бюджетом   47

Баланс            2000

Економічна діагностика. Практикум

У поточному році підприємство планує збільшити обсяг реалі-зації продукції у 2,5 рази. За рахунок прибутку планується збільшен-ня суми власного капіталу на 50 тис. грн.

Як відіб’ється на фінансовій стійкості зростання обсягу реалізації за такими умовами:

—        додаткові інвестиції в основні засоби не заплановані;

—        умови постачання сировиною і матеріалами, а також порядок розрахунків з постачальниками не змінилися;

—        умови реалізації продукції і розрахунків з покупцями залиши-лися незмінними;

—        тривалість виробничого циклу не змінилася.

Завдання 5.4. Металургійний комбінат проводить тендер на по-стачання устаткування з метою реконструкції листопрокатного ви-робництва (термін виготовлення необхідного устаткування складає 1,5 року). У табл. 2.42 наведені дані з фінансової звітності трьох машинобудівних підприємств-виготовлювачів металургійного устат-кування.

—        Дати оцінку фінансового стану кожного підприємства з по-гляду можливості розміщення замовлення на виготовлення ус-таткування.

—        Відповісти, на якому з підприємств варто розмістити замов-лення за інших рівних умов?

Таблиця 2.42 Баланс підприємств

 

Показники     Підприєм-ство А      Підприєм-ство Б       Підприєм-ство В

Актив                        

Необоротні активи   14000  14000  14000

у тому числі:                         

Основні засоби         13000  13000  13000

Нематеріальні активи           300      300      300

Незавершене будівництво   700      700      700

Довгострокові фінансові ін-вестиції                                 

Оборотні активи       8000    8000    8000

у тому числі:                         

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Продовження табл. 2.42

 

Показники     Підприєм-ство А      Підприєм-ство Б       Підприєм-ство В

Запаси            4500    4500    4500

Дебіторська заборгованість 2200    2200    2200

Грошові активи         700      700      700

Інші оборотні активи            600      600      600

Баланс            22000  22000  22000

Пасив                        

Власний капітал        12000  16000  13500

Довгострокові зобов’язання            1500    1000    3500

Поточні зобов’язання           8500    5000    5000

у тому числі:                         

Короткострокові кредити банку     1000    -          -

Кредиторська заборгованість за розрахунками:                          

за товари, роботи, послуги  5050    2845    2810

з оплати праці           1400    1200    1220

зі страхування           580      520      530

з бюджетом   470      435      440

Баланс            22000  22000  22000

Практичне заняття № 6. Гармонізація результатів експрес-діагностики і визначення зон подальшого аналізу