Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Агрегований баланс підприємства на кінець звітного року наведений у табл. 2.35. Сума виторгу від реалізації продукції складає 6 957 тис. грн.

За результатами маркетингових досліджень підприємство має можливість збільшити обсяг реалізованої продукції. Діапазон зрос-тання обороту (продажу) коливається в межах 170-220%.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Для реалізації зазначеного планується збільшення виробничої потужності за умов підвищення завантаження обладнання з 45 до 80%. Це призведе до збільшення вартості необоротних активів на 20%.

Як наслідок, очікується досягнення рівня чистої рентабельності продажів до 3,7%, а коефіцієнт реінвестування прибутку складе 0,5.

Таблиця 2.35 Баланс на кінець звітного року

 

Актив Сума, тис. грн           Пасив Сума, тис. грн

Необоротні ак-тиви  10964  Власний капітал        11667

Оборотні активи       7553    Довгострокові зо-бов’язання          102

                        Поточні зобов’язання           6748

Баланс            18517  Баланс            18517

 

Звітний рівень показників фінансової стійкості дорівнює:

—        власні оборотні кошти:

ВОК = 11667 — 10964 = 703 тис. грн;

—        робочий капітал:

0,093; 0,63.

РК = 703 + 102 = 805 тис. грн;

—        коефіцієнт забезпеченості ВОК:

703 7553

11667 18517

—        коефіцієнт автономії:

КA

Можна зробити висновок, що основні умови фінансової стійкості дотримані:

—        необоротні активи повністю профінансовані з власного капіта-

лу, крім того підприємство має власні оборотні кошти;

—        основним джерелом фінансування активів є власний капітал.

Також необхідно звернути увагу на недостатній рівень за-

безпеченості власними оборотними коштами — з власного капіталу

Економічна діагностика. Практикум

профінансовано 9,3% оборотних активів, що нижче за мінімальний рекомендований рівень (10%).

Складемо прогнозний баланс за умов зростання обсягу реалізації на 170%, що відповідає реалістичному прогнозу. Відстежимо можливі зміни фінансової стійкості.

Прогнозний баланс наведений у табл. 2.36.

Таблиця 2.36 Прогнозний баланс у порівнянні з балансом на кінець звітного року

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

            сума    пито-ма ва-га, %       сума    пито-ма

вага, %           в абсо-лютних вели-чинах  темп зрос-тання, %  у струк-турі, %

Актив

Необоротні активи   10964  59,21   13156,80         50,61   2192,80           120,00 -8,60

Оборотні активи       7553    40,79   12840,10         49,39   5287,10           170,00 8,60

Баланс            18517  100,00 25996,90         100,00 7479,90           140,39

Пасив