Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані для проведення аналізу (агрегований баланс підприє-мства) наведені у табл. 2.33.

Проаналізуємо систему основних показників фінансової стійкості. Власні оборотні кошти:

—        на початок року

ВОК = 180 — 145 = 35 тис. грн;

—        на кінець року

ВОК = 177 — 150 = 27 тис. грн.

Таблиця 2.33 Баланс підприємства, що аналізується

 

Показники, тис. грн  На початок року        На кінець року

1. Валюта балансу    250      240

у тому числі:             

2. Необоротні активи           145      150

3. Оборотні активи   105      90

з них:             

3.1. Товарно-матеріальні запаси     64        57

3.2. Дебіторська заборгованість      33        28

3.3. Грошові активи  8          5

4. Власний капітал    180      177

5. Довгострокові зобов’язання        10        11

6. Поточні зобов’язання       60        52

Економічна діагностика. Практикум

Як на початок, так і на кінець року одна з умов фінансової стійкості підприємства — наявність власних оборотних коштів — ви-конується. Це означає, що усі необоротні активи і частина оборот-них коштів фінансуються з власного капіталу. Однак у звітному році спостерігається негативне явище скорочення суми ВОК унаслідок збільшення вартості необоротних активів і зменшення власного ка-піталу. І якщо зростання необоротних активів може розглядатися позитивно, тому що сприяє підвищенню виробничого потенціалу підприємства, то скорочення власного капіталу може свідчити про наявність збитків у звітному періоді і одностайно призводить до зниження фінансової стійкості.

Оцінимо рівень мобільності власного капіталу на основі значен-ня коефіцієнта маневреності:

— на початок року

 

на кінець року

 

35

К =      = 0,2;

м 25

К =      = 0,15.

м 177

Скорочення показника, що аналізується, свідчить про погіршен-ня мобільності власного капіталу. На кінець року частка власного капіталу, що вкладена в оборотні активи, скоротилася з 20 до 15%, що не відповідає оптимальному рівню.

Для оцінки структури капіталу використовуємо коефіцієнти ав-тономії і співвідношення позикових та власних коштів.

Коефіцієнт автономії:

— на початок року

 

на кінець року

 

К =      = 0,72;

А 177

КА = 240 =0,74.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів: — на початок року

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

 

70 180

63

177

= 0,39;

К

п/в

= 0,36.

—        на кінець року

К

п/в

Рівень фінансової стійкості підприємства з позиції структури капі-талу можна охарактеризувати як досить високий, тому що найбільшу питому вагу в структурі пасивів має власний капітал (74% при міні-мально припустимому рівні 50%). Незважаючи на скорочення суми власного капіталу, його питома вага зросла, тому що темпи скорочен-ня короткострокових зобов’язань були більш значними. Поясненням такої ситуації може бути скорочення обсягу виробництва і реалізації продукції в звітному році. У результаті відбувається наступне:

—        зменшується обсяг закупівлі основних матеріалів, а відповід-но знижується сума кредиторської заборгованості за товарни-ми операціями;

—        відбувається зменшення суми нарахованої відрядної заробіт-ної платні, що призводить до зменшення заборгованості за роз-рахунками з оплати праці і зі страхування;

—        зменшується заборгованість за розрахунками з бюджетом, тому що сума зобов’язань за деякими видами податків (насамперед це стосується ПДВ і податку на прибуток) залежить від обся-гу діяльності.

Таким чином, незважаючи на те, що підприємство у звітному періоді залишається фінансово стійким, можна сказати, що рівень фінансової стійкості погіршився, тому що відбулося зменшення суми власного капіталу і власних оборотних коштів.

Задача 5.4. За даними додатка А виконати комплексну оцінку фінансової стійкості підприємства (систему оцінних показників виб-рати самостійно).

Методичні вказівки

Фінансову стійкість необхідно оцінити з погляду структури капі-талу і ступеня забезпеченості необоротних активів і запасів еконо-мічно обґрунтованими джерелами фінансування.

Економічна діагностика. Практикум

Зокрема, таку оцінку можна виконати на базі наступних показ-ників: сума власних оборотних коштів і робочого капіталу; співвідно-шення запасів і «нормальних» джерел їхнього фінансування, показ-ники структури капіталу тощо.

Задача 5.5. Агрегований баланс підприємства на кінець звітного року наведений у табл. 2.34. Сума виторгу від реалізації продукції складає 7147 тис. грн.

За результатами маркетингових досліджень, підприємство має можливість збільшити обсяг реалізованої продукції. Діапазон зрос-тання обороту (продажу) коливається в межах 160–210%.

Для реалізації зазначеного планується збільшення виробничої потужності за умов підвищення завантаження обладнання з 42 до 75%. Це призведе до збільшення вартості необоротних активів на 22%.

Як наслідок, очікується досягнення рівня чистої рентабельності про-дажів до 3,9%, а коефіцієнт реінвестування прибутку має скласти 0,5.

Таблиця 2.34 Баланс підприємства на кінець року

 

Актив Сума, тис. грн           Пасив Сума, тис. грн

Необоротні активи   15964  Власний капітал        16826

Оборотні активи       9553    Довгострокові зобо-в’язання          305

                        Поточні зобов’язання           8386

Баланс            25517  Баланс            25517

Надати оцінку фінансової стійкості (звітної та прогнозної) та визначити шляхи забезпечення фінансової складової економічної безпеки означеного господарюючого суб’єкта.

Виконати наступне:

—        проаналізувати фінансову стійкість підприємства за звітом;

—        оцінити змінення стійкості за умов збільшення реалізації;

—        визначити темпи збільшення виторгу при досягненні коефі-цієнтом автономії мінімально припустимого рівня (0,5);

—        запропонувати заходи щодо забезпечення нормального рівня фінансової стабільності підприємства.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Мати на увазі, що планова оборотність товарно-матеріальних за-пасів, дебіторської та кредиторської заборгованості залишиться без змін. Тобто умови постачання сировини і матеріалів, тривалість ви-робничого циклу, структура продукції, кредитна політика у відно-шенні покупців продукції, умови розрахунків з постачальниками та інші чинники не зміняться.

Методичні вказівки

Комплексна оцінка фінансової стійкості може бути надана на основі таких показників: власні оборотні кошти та рівень забезпече-ності ними, робочий капітал, коефіцієнт автономії.

Для оцінки змін рівня фінансової стійкості необхідно скласти прогнозний баланс за методом «відсотка від продажів».

Економічно безпечні темпи зростання обсягу діяльності можуть бути визначені, виходячи з рівня коефіцієнта автономії (0,5), про-гнозних сум власного капіталу і сукупних активів. Для цього вико-ристовується співвідношення:

ВКФ + ROS-Вф-Т^ -Кр

НАШ+0АФ-Т!

де Тз — темп зростання виторгу від реалізації продукції (коефіцієнт); НА — запланована вартість необоротних активів, тис. грн.

пл.

Темп зростання обсягу реалізації може бути визначений, наприк-лад, за допомогою пакета MS Excel (команда «сервіс — підбір пара-метра»).

Треба зазначити, що прогнозна сума валюти балансу розрахо-вується за даними активу, тому що в пасиві може бути виявлена потреба в додатковому зовнішньому фінансуванні. При цьому перед-бачається, що вона буде покрита за рахунок позикових коштів.

Пропозиції щодо відновлення фінансової стійкості напрацьову-ються, виходячи з типу її порушення.

Якщо принцип конгруентності дотримується, але у пасивах підприємства переважають позикові кошти, перед ним виникає не-обхідність відновити нормальне співвідношення між власним та по-зиковим капіталом. Тобто можна запропонувати такі напрямки фінансової стабілізації:

Економічна діагностика. Практикум

—        збільшення статутного капіталу;

—        зменшення потреби у джерелах фінансування за рахунок при-скорення оборотності активів за умов їх реструктуризації.

До заходів з реструктуризації можна віднести:

—        реалізацію окремих об’єктів основних засобів, які безпосеред-ньо не пов’язані з процесом виробництва та реалізації продукції (будівлі та споруди невиробничого призначення, корпоративні права інших підприємств та ін.);

—        реорганізацію підприємства шляхом виділення непрофільних структурних підрозділів (допоміжні та обслуговуючі підрозді-ли, об’єкти соціальної сфери та ін.);

—        передання частини бізнес-процесів на аутсорсінг;

—        реструктуризацію оборотних активів, в тому числі товарно-матеріальних запасів і дебіторської заборгованості (оптиміза-ція обсягу та термінів постачання виробничих запасів, скоро-чення тривалості виробничого циклу, рефінансування дебіторської заборгованості тощо).

Якщо підприємство має достатній рівень фінансової незалежності (Ка>0,5), але спостерігається дефіцит власних оборотних коштів, то для виправлення ситуації необхідно збільшити власний капітал. Його збільшення досягається за умов зростання статутного фонду чи суми реінвестованого прибутку. Останній буде збільшуватися внаслідок зростання обсягу продажів, зменшення норми відрахування на диві-денди, підвищення рентабельності продажів.

Необхідні значення наведених вище факторів визначаються з такого співвідношення:

ABK = ROS.B0.TB3.Kp=HAm-BK^BOKm,

де АВК — потрібне збільшення суми власного капіталу;

ВОК — сума власних оборотних коштів для набуття достатньої фінансової стійкості.