Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані наведені у табл. 2.31, розрахунок абсолютних показ-ників забезпеченості запасів економічно обґрунтованими джерелами фінансування виконаний у табл. 2.32.

Таблиця 2.31 Баланс підприємства, що аналізується

 

Показники, тис. грн  На початок року        На кінець року

Актив            

Необоротні активи   120      135

Оборотні активи       70        95

у тому числі:             

запаси 41        52

дебіторська заборгованість  20        30

грошові активи          7          10

інші оборотні активи            2          3

Баланс            190      230

Пасив            

Власний капітал        150      177

Довгострокові зобов’язання            3          7

Поточні зобов’язання           37        46

у тому числі:             

короткострокові кредити банку      6          8

кредиторська заборгованість за розрахунками:                

за товари, роботи, послуги  16        19

з оплати праці           7          8

зі страхування           3          5

з бюджетом   5          6

Баланс            190      230

Протягом звітного періоду підприємство має нормальну фінан-сову стійкість, тому що його запаси цілком фінансуються з економіч-но обґрунтованих джерел. Рівень забезпеченості запасів власними оборотними коштами і ДФЗ підвищився, про що свідчить скорочен-ня дефіциту власних оборотних коштів і збільшення надлишку ДФЗ.

Більш точна оцінка зміни рівня фінансової стійкості буде дана шляхом розрахунку коефіцієнтів забезпеченості запасів власними оборотними коштами і нормальними джерелами фінансування.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.32

Аналіз забезпеченості запасів економічно обґрунтованими джерелами фінансування

 

            На поча-ток року      На кінець року           Відхилення

Показник       

           

            тис. грн          темп зростан-ня, %

1. Власний капітал    150      177      27        118,00

2. Необоротні активи           20        135      15        112,50

3. Власні оборотні кошти (1–2)       30        42        12        140,00

4. Довгострокові кредити і позики 3          7          4          233,33

5. Робочий капітал (3+4)      33        49        16        148,48

6. Короткострокові кредити і позики         6          8          2          133,33

7. Кредиторська заборгова-ність за товарними операціями       16        19        3          118,75

8. Загальна сума нормальних джерел формування запасів (5+6+7)       55        76        21        138,18

9. Загальна величина запасів          41        52        11        126,83

10. Надлишок (+), дефіцит (–) власних оборотних коштів (3–9) -11      -10      1          90,91

11. Надлишок (+), дефіцит (–) нормальних джерел форму-вання запасів (8–9)            14        24        10            171,43

12. Тип фінансової ситуації за ступенем стійкості            Норма-льна   Нормальна                

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами: — на початок року

К         = =0,73 ;

з.з.вок 41

— на кінець року

К         = =0,81 .

з.з.вок 52

Коефіцієнт забезпеченості запасів нормальними джерелами фінан-сування:

Економічна діагностика. Практикум

= 1,34; = 1,46.

—        на початок року

55 К= з.з.дфз 41

—        на кінець року

76 К= з.з.дфз 52

Аналіз відносних показників свідчить про зміцнення рівня фінан-сової стійкості підприємства. Зросла забезпеченість запасів власни-ми оборотними коштами: на початок року запаси на 73% були про-фінансовані з власного капіталу, на кінець року цей показник досяг 81%. Покращилася також забезпеченість запасів ДФЗ. Основною причиною зміцнення фінансової стійкості є збільшення суми влас-ного капіталу за рахунок прибуткової діяльності підприємства. Ви-ходячи зі збільшення основних статей балансу, можна зробити вис-новок про зростання обсягу діяльності у звітному періоді, що сприяло поліпшенню фінансових результатів.

Задача 5.3. За даними додатка А розрахувати суму власних обо-ротних коштів, коефіцієнт автономії, коефіцієнт співвідношення по-зикових і власних коштів, коефіцієнт маневреності. Надати оцінку фінансової стійкості підприємства.

Методичні вказівки

Для комплексної оцінки фінансової стійкості підприємства необ-хідно проаналізувати структуру його капіталу та рівень забезпече-ності власними оборотними коштами.

Економічна сутність власних оборотних коштів та коефіцієнта маневреності як відносного показника мобільності власного капіта-лу була розглянута вище. Оцінка структури капіталу може бути дана на підставі системи коефіцієнтів. Найбільш поширеними з них є коефіцієнт автономії та коефіцієнт співвідношення позикових і влас-них коштів.

Коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіта-лу) характеризує частку коштів, що вкладені власниками підприєм-ства у загальну вартість майна. Для фінансової стійкості підприєм-ства необхідно, щоб усі позикові кошти були забезпечені власними.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таким чином, нормальне мінімальне значення цього показника оці-нюється на рівні 0,5.

Власний капітал

КА =   .

Валюта балансу

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів також характеризує структуру фінансових ресурсів підприємства. Розрахо-вується як відношення суми позикових коштів до суми власного капіталу. Максимально припустиме значення складає 1 (що припус-кає рівність позикових і власних коштів).