Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Вихідні дані наведені у табл. 2.28, розрахунок суми власних обо-ротних коштів виконаний у табл. 2.29.

Як у базисному, так і в звітному періодах сума власного капіталу значно перевищує необоротні активи підприємства, що говорить про нормальний рівень його фінансової стійкості, тому що дотримується принцип відповідності термінів вкладення коштів з термінами їхнього залучення (усі необоротні активи і частина оборотних коштів профінан-совані з власного капіталу). Сума власних оборотних коштів збільши-лася на 48 тис. грн. (приріст склав 40%). Це являє собою позитивну тенденцію, що сприяє зміцненню фінансової стійкості, тому що причи-ною зростання ВОК є збільшення власного капіталу (припустимо — за рахунок прибутку, що був отриманий), незважаючи на інвестиції в ос-новні засоби та інші необоротні активи, що були зроблені в звітному році.

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.28

Баланс підприємства, що аналізується

 

Показники     На поча-ток року      На

кінець

року    Показники     На поча-ток року      На

кінець

року

Актив                         Пасив            

Необоротні активи   480      540      Власний капітал        600      708

у тому числі:                          Довгострокові позикові кошти        12        28

Основні засоби         400      448      Поточні зобов’я-зання         148      184

Нематеріальні активи           24        40        у тому числі:             

Незавершене бу-дівництво  20        12        Короткострокові кредити банку     24        32

Довгострокові фінансові вкла-дення          36        40        Кредиторська за-боргованість за роз-рахунками:            

Оборотні активи       280      380      за товари, ро-боти, послуги            64        76

у тому числі:                          з оплати праці           28        32

запаси 164      208      зі страхування           12        20

дебіторська заборгованість  80        120      з бюджетом   20        24

грошові активи          28        40                              

інші оборотні ак-тиви           8          12                              

Баланс            760      920      Баланс            760      920

Рівень коефіцієнтів маневреності і забезпеченості власними обо-ротними коштами складатиме: Коефіцієнт маневреності: — на початок року

 

К

К

на кінець року

 

120

м 600 168

м 708

 

 0,2;

0,24.

 

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.29 Розрахунок суми власних оборотних коштів, тис. грн

 

            На

початок

року    На

кінець

року    Відхилення

Показник       

           

            тис. грн.         темп зрос-тання, %

Власний капітал        600      708      108      118,00

Нематеріальні активи           24        40        16        166,67

Незавершене будівництво   20        12        -8        60,00

Основні засоби         400      448      48        112,00

Довгострокові фінансові інвестиції 36        40        4          111,11

Разом необоротні активи     480      540      60        112,50

Власні оборотні кошти         600 - 480 = = 120      708 - 540 = = 168      48        140

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами: — на початок року

 

К

 

120

з.вок 280

 

0,43;

 

на кінець року

 

168

К

 0,44.

з.вок 380 Рівень забезпеченості власними оборотними коштами і мобіль-ності власного капіталу можна визнати достатньо високим. На кінець року 44% оборотних активів профінансовано за рахунок власних джерел коштів, що навіть дещо перевищує оптимальний рівень. Мобільність власного капіталу також виросла: якщо на початок року в оборотні активи було вкладено 20% його суми, то наприкінці року цей показник досягнув 24%. Причиною таких змін є збільшення суми власних оборотних коштів.

Задача 5.2. За даними додатка А проаналізувати фінансову стійкість підприємства з погляду забезпеченості запасів нормальни-ми джерелами фінансування. Зробити висновки про рівень фінансо-вої стійкості.

 

Економічна діагностика. Практикум

Методичні вказівки

До нормальних джерел формування запасів (ДФЗ) належать: власні оборотні кошти, банківські кредити і позики, кредиторська заборгованість за товарними операціями. У залежності від співвідно-шення вартості запасів, суми власних оборотних коштів і ДФЗ, відрізняють такі типи поточної фінансової стійкості підприємства:

—        абсолютна фінансова стійкість:

З < ВОК;

де З — вартість товарно-матеріальних запасів;

—        нормальна фінансова стійкість:

ВОК < З < ДФЗ.

Наведене співвідношення відповідає становищу, коли підприєм-ство використовує для покриття запасів різні «нормальні» джерела коштів — власні і позикові;

—        нестійкий фінансовий стан:

З > ДФЗ.

Таке співвідношення відповідає становищу, коли підприємство для фінансування частини своїх запасів змушене залучати додаткові джерела коштів, що не є «нормальними», тобто економічно обґрун-тованими (до таких джерел фінансування можна віднести внутріш-ню кредиторську заборгованість та інші поточні зобов’язання);

—        критичний фінансовий стан характеризується ситуацією, коли

на додаток до попереднього співвідношення підприємство має

кредити і позики, що не сплачені у визначений термін, а та-

кож прострочену кредиторську і дебіторську заборгованість.

Попередня ситуація свідчить про можливість виникнення не-

платоспроможності, а розглянута ситуація означає, що підпри-

ємство не може вчасно розрахуватися з кредиторами. Тобто

порушення платіжної дисципліни вже має місце, а виходить,

існує висока імовірність його банкрутства.

Результати аналізу оформляються у вигляді табл. 2.30.

Рівень забезпеченості запасів «нормальними» джерелами фінан-сування також можна оцінити за допомогою таких відносних показ-ників:

—        коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними кош-

тами:

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.30 Схема аналізу забезпеченості запасів економічно обґрунтованими джерелами фінансування

 

            На по-чаток року      На кі-нець року         Відхилення

Показник       

           

            тис. грн          темп зрос-тання, %

1. Власний капітал                                      

2. Необоротні активи                                             

3. Сума власних оборотних коштів (1–2)                                     

4. Довгострокові кредити і позики                                   

5. Робочий капітал (3+4)                                        

6. Короткострокові кредити і позики                                           

7. Кредиторська заборгованість за товарними операціями                                           

8. Загальна сума нормальних джерел формування запасів (5+6+7)                                         

9. Загальна величина запасів                                            

10. Надлишок (+), дефіцит (–) влас-них оборотних коштів (3–9)                                              

11. Надлишок (+),дефіцит (–) нормальних джерел формування запасів (8–9)                                     

12. Тип фінансової ситуації за ступенем стійкості                                              

ВОК

К=       ;

з.з.вок З

— коефіцієнт забезпеченості запасів «нормальними» джерелами фінансування:

ДФЗ

К=       .

з.з.дфз З

Економічна діагностика. Практикум