Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Задача 5.1. За даними додатка А виконати оцінку динаміки влас-них оборотних коштів і рівня забезпеченості підприємства ними.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Методичні вказівки

Фінансова стійкість підприємства багато в чому залежить від джерел фінансування необоротних активів. Фінансовий стан вва-жається найбільш стійким, якщо всі необоротні активи і частина оборотних коштів фінансуються з власного капіталу (така політика фінансування називається консервативною). Тому для оцінки рівня фінансової стійкості необхідно визначити суму власних оборотних коштів.

Сума власних оборотних коштів (ВОК) розраховується як різни-ця між сумою власного капіталу і вартістю необоротних активів й показує частину власного капіталу, що спрямована на формування оборотних активів.

Аналіз власних оборотних коштів передбачає визначення фактич-ної суми ВОК за періоди, що аналізуються, і виявлення факторів, що зробили вплив на їхню динаміку. Результати аналізу оформля-ються у вигляді табл. 2.27.

Таблиця 2.27 Схема аналізу наявності і динаміки власних оборотних коштів, тис. грн

 

                        На кінець року           Відхилення

Показник        На поча-ток року     

            тис. грн          темп

зростання,

%

Статутний капітал                                      

Додатковий вкладений ка-пітал                                       

Інший додатковий капітал                                     

Резервний капітал                                       

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                    

Неоплачений капітал                                             

Вилучений капітал                                      

Разом власний капітал                                           

Виключаються:                                            

Нематеріальні активи                                             

Незавершене будівництво                                     

Економічна діагностика. Практикум

Продовження табл. 2.27

 

                        На кінець року           Відхилення

Показник        На поча-ток року     

            тис. грн          темп

зростання,

%

Основні засоби                                           

Довгострокові фінансові інвестиції                                   

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші не-оборотні активи                                              

Разом необоротні активи                                       

Власні оборотні кошти                                           

Забезпеченість підприємства власними оборотними коштами оцінюється за допомогою системи відносних показників.

Ступінь мобільності використання власного капіталу характери-зує коефіцієнт маневреності власних коштів, що визначається за формулою:

ВОК

К=       .

м Власний капітал

Коефіцієнт маневреності показує частку власних коштів, що вкла-дені у оборотні активи. Принципово важливо, щоб усі необоротні активи фінансувалися винятково з власних джерел, і хоча б деяка частина власних коштів була спрямована на формування оборотних активів. Чітких рекомендацій щодо значення цього коефіцієнта немає, але вважається, що його рівень повинний бути не менш ніж 0,2, що дозволить забезпечити достатню гнучкість у використанні власного капіталу.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами доз-воляє оцінити частку поточних активів, що сформовані із власних джерел коштів, і розраховується за формулою:

ВОК

К=       .

з.вок Власний капітал

Мінімально припустимим рівнем цього показника вважається 0,1, тобто не менш ніж 10% поточних активів повинно бути профінансо-вано із власного капіталу.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Коефіцієнт забезпеченості обігу власними оборотними коштами розраховується за формулою:

ВОК

К=       .

з Виторг від реалізації продукції

Цей показник має наступний економічний зміст: зростання обся-гу реалізації призводить до збільшення поточних фінансових потреб підприємства (зростає потреба у товарно-матеріальних запасах, збільшується сума дебіторської заборгованості), які у значній мірі забезпечуються позиковими коштами (насамперед — кредиторською заборгованістю і короткостроковими кредитами). У результаті, якщо темпи зростання виторгу, а відповідно, і темпи зростання активів, істотно перевищують темпи зростання власного капіталу, відбуваєть-ся зниження фінансової стійкості підприємства, тому що частка по-зикового капіталу збільшується. Вважається, що для підтримки дос-татнього рівня фінансової стійкості не менш ніж 10% від обсягу реалізації повинно бути забезпечено власними оборотними кошта-ми. У той же час занадто високе значення цього коефіцієнта гово-рить про недостатнє залучення і використання позикових коштів.

Коефіцієнт забезпеченості обігу власними оборотними коштами дає найбільш достовірну оцінку забезпеченості підприємства влас-ними оборотними коштами, тому що поєднує показники балансу і звіту про фінансові результати підприємства за звітний період.