Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Внутрішніми джерелами фінансових ресурсів не є:

а)         прибуток;

б)         додаткова емісія акцій;

в)         довгострокові кредити і позики;

г)         амортизація;

д)         короткострокові кредити і позики.

2.         Чи правильне твердження: «Прибуток є єдиним внутрішнім

джерелом фінансових ресурсів»:

а)         правильне;

б)         неправильне?

3.         Оборотний (робочий) капітал підприємства дорівнює власним

оборотним коштам, якщо:

а)         підприємство має довгострокові зобов’язання;

б)         підприємство не має довгострокових зобов’язань;

в)         підприємство не має короткострокових кредитів банку.

4.         Оборотний (робочий) капітал можна розрахувати за формулами:

а)         Оборотні активи — Поточні зобов’язання;

б)         Власний капітал + Довгострокові зобов’язання — Необоротні

активи;

в)         Власні оборотні кошти + Довгострокові зобов’язання;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Який з показників, що наведені нижче, не характеризує струк-

туру капіталу:

а)         коефіцієнт автономії;

б)         коефіцієнт маневреності;

в)         коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів;

г)         коефіцієнт фінансової залежності?

6.         Коефіцієнт автономії характеризує:

а)         частку майна виробничого призначення в сукупних активах;

б)         частку власного капіталу у валюті балансу;

в)         ступінь мобільності власного капіталу.

Економічна діагностика. Практикум

 

7.         Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує:

а)         частку майна виробничого призначення в сукупних активах;

б)         частку власного капіталу у валюті балансу;

в)         частку власного капіталу, що вкладена у оборотні активи;

г)         усі відповіді помилкові.

8.         Наявність власних оборотних коштів свідчить про наступне:

а)         перевищення власного капіталу над необоротними активами;

б)         перевищення власного капіталу над позиковими коштами;

в)         перевищення необоротних активів над власним капіталом.

9.         Коефіцієнт автономії розраховується за формулою:

Грошові активи

в)         Поточні зобов'язання;

Власний капітал

г)         Валюта балансу .

власних коштів розраховується за

а)         Оборотні активи ;

Поточні зобов'язання

б)         Власні оборотні кошти ;

Власний капітал

10.       Коефіцієнт маневреності

формулою:

в) Грошові активи; Поточні зобов'язання

Власний капітал г)

а)         Оборотні активи ;

Поточні зобов'язання

Власні оборотні кошти

Валюта балансу

б)         Власний капітал ;

11.       Який з фінансових коефіцієнтів розраховується як відношен-

ня суми власного капіталу до валюти балансу:

а)         коефіцієнт поточної ліквідності;

б)         коефіцієнт абсолютної ліквідності;

в)         коефіцієнт вартості майна виробничого призначення;

г)         коефіцієнт маневреності власних коштів;

д)         усі відповіді помилкові.

12.       Якщо вартість сукупних активів виросте на 10%, а сума влас-

ного капіталу виросте на 15%, значення коефіцієнта автономії:

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

а)         не зміниться;

б)         виросте;

в)         скоротиться.

13.       Відомі такі дані: валюта балансу — 100 тис. грн, оборотні ак-

тиви — 40 тис. грн, коефіцієнт автономії — 0,8. Сума власних обо-

ротних коштів складатиме:

а)         40 тис. грн;    в) 10 тис. грн;

б)         20 тис. грн;    г) 50 тис. грн.

14.       Відомі такі дані: валюта балансу — 100 тис. грн, довгостро-

кові зобов’язання — 10 тис. грн, коефіцієнт автономії — 0,7, ко-

ефіцієнт поточної ліквідності — 2. Сума власних оборотних коштів

складатиме:

а)         40 тис. грн;    в) 10 тис. грн;

б)         20 тис. грн;    г) 50 тис. грн.

15.       Відомі такі дані: валюта балансу — 100 тис. грн, коефіцієнт

автономії — 0,8, коефіцієнт маневреності власних коштів — 0,25.

Вартість необоротних активів складатиме:

а)         40 тис. грн;    в) 60 тис. грн;

б)         20 тис. грн;    г) 50 тис. грн.

16.       Відомі такі дані: валюта балансу — 100 тис. грн, оборотні ак-

тиви — 40 тис. грн, коефіцієнт автономії — 0,8. Коефіцієнт маневре-

ності власних коштів складатиме:

а)         0,2;      в) 0,5;

б)         0,25;    г) 0,8.

17.       Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів — 1,

валюта балансу — 100 тис. грн, необоротні активи — 40 тис. грн. Сума

власних оборотних коштів складатиме:

а)         50 тис. грн;    в) 10 тис. грн;

б)         70 тис. грн;    г) 100 тис. грн.

18.       До ознак фінансової стійкості підприємства можна віднести:

а) перевищення вартості необоротних активів над сумою власно-

го капіталу;

Економічна діагностика. Практикум

б)         використання заборгованості за розрахунками з бюджетом у

якості джерела фінансування запасів;

в)         перевищення власного капіталу над сумою позикових коштів;

г)         фінансування запасів із власних оборотних коштів;

д)         перевищення суми власного капіталу над вартістю необорот-

них активів;

е)         усі відповіді помилкові.

19.       Відомі такі дані з балансу підприємства: необоротні активи —

200 тис. грн, оборотні активи — 100 тис. грн, власний капітал — 180 тис.

грн, позикові кошти — 120 тис. грн. Який висновок щодо фінансової

стійкості підприємства можна зробити:

а)         підприємство фінансово стійке за всіма критеріями;

б)         підприємство має задовільну структуру капіталу, але має дефі-

цит власних оборотних коштів;

в)         підприємство має достатній обсяг власних оборотних коштів,

але структура капіталу незадовільна;

г)         усі відповіді помилкові?

20.       До економічно обґрунтованих джерел формування запасів не

належать:

а)         власні оборотні кошти;

б)         товарний кредит постачальників;

в)         заборгованість з оплати праці;

г)         заборгованість за розрахунками з бюджетом;

д)         короткострокові кредити банку.

21.       Як можна охарактеризувати фінансову стійкість підприємства,

якщо сума власних оборотних коштів перевищує вартість запасів:

а)         нормальна;

б)         нестійкий фінансовий стан;

в)         кризова;

г)         абсолютна?