Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Задача 4.1. Виконати оцінку динаміки і структури необоротних активів за даними додатка А. Зробити висновки.

Методичні вказівки

У ході аналізу необхідно вивчити динаміку окремих статей необо-ротних активів і виявити фактори, що впливають.

Економічна діагностика. Практикум

Зростання основних засобів може свідчити про покращання ви-робничого потенціалу підприємства і бути результатом введення в експлуатацію нових об’єктів з метою розширення виробництва. Вартість основних засобів також може зрости внаслідок переоцінки (про проведену переоцінку свідчать одночасні зміни у вартості ос-новних засобів і сумі іншого додаткового капіталу).

Збільшення нематеріальних активів може свідчити про іннова-ційну спрямованість діяльності підприємства.

Наявність довгострокових фінансових інвестицій указує на інве-стиційну спрямованість вкладень підприємства. При аналізі довго-строкових фінансових інвестицій необхідно оцінити їхню ефек-тивність і порівняти з прибутковістю за альтернативними варіантами інвестицій, а також дати оцінку їхньої ліквідності.

При оцінці динаміки незавершеного будівництва необхідно оці-нити доцільність уведення об’єктів в експлуатацію з погляду їхнього

Таблиця 2.22 Схема аналізу динаміки і структури необоротних активів,

тис. грн

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

            сума    питома

вага,

%         сума    питома

вага,

%         в абсо-лютних величи-нах  темпи зрос-тання, %            у струк-турі, %

1. Нематеріальні активи                                                                            

2. Основні засоби                                                                           

3. Незавершене бу-дівництво                                                                               

4. Довгострокові фінансові інвестиції                                                                              

5. Довгострокова дебіторська забор-гованість                                                                           

6. Відстрочені подат-кові активи                                                                         

7. Інші необоротні активи                                                                         

Разом                                                                       

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

подальшого використання або реалізації чи передачі місцевим орга-нам влади.

Результати аналітичних розрахунків оформлюються у вигляді табл. 2.22.

Задача 4.2. Виконати оцінку динаміки і структури оборотних активів підприємства за даними додатка А.

Методичні вказівки

У ході аналізу необхідно ви