Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Задача 4.1. Виконати оцінку динаміки і структури необоротних активів за даними додатка А. Зробити висновки.

Методичні вказівки

У ході аналізу необхідно вивчити динаміку окремих статей необо-ротних активів і виявити фактори, що впливають.

Економічна діагностика. Практикум

Зростання основних засобів може свідчити про покращання ви-робничого потенціалу підприємства і бути результатом введення в експлуатацію нових об’єктів з метою розширення виробництва. Вартість основних засобів також може зрости внаслідок переоцінки (про проведену переоцінку свідчать одночасні зміни у вартості ос-новних засобів і сумі іншого додаткового капіталу).

Збільшення нематеріальних активів може свідчити про іннова-ційну спрямованість діяльності підприємства.

Наявність довгострокових фінансових інвестицій указує на інве-стиційну спрямованість вкладень підприємства. При аналізі довго-строкових фінансових інвестицій необхідно оцінити їхню ефек-тивність і порівняти з прибутковістю за альтернативними варіантами інвестицій, а також дати оцінку їхньої ліквідності.

При оцінці динаміки незавершеного будівництва необхідно оці-нити доцільність уведення об’єктів в експлуатацію з погляду їхнього

Таблиця 2.22 Схема аналізу динаміки і структури необоротних активів,

тис. грн

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

            сума    питома

вага,

%         сума    питома

вага,

%         в абсо-лютних величи-нах  темпи зрос-тання, %            у струк-турі, %

1. Нематеріальні активи                                                                            

2. Основні засоби                                                                           

3. Незавершене бу-дівництво                                                                               

4. Довгострокові фінансові інвестиції                                                                              

5. Довгострокова дебіторська забор-гованість                                                                           

6. Відстрочені подат-кові активи                                                                         

7. Інші необоротні активи                                                                         

Разом                                                                       

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

подальшого використання або реалізації чи передачі місцевим орга-нам влади.

Результати аналітичних розрахунків оформлюються у вигляді табл. 2.22.

Задача 4.2. Виконати оцінку динаміки і структури оборотних активів підприємства за даними додатка А.

Методичні вказівки

У ході аналізу необхідно вивчити динаміку окремих статей обо-ротних активів і виявити фактори, що впливають.

Результати аналізу оформлюються у вигляді табл. 2.23.

Таблиця 2.23 Схема аналізу динаміки і структури оборотних активів,

тис. грн

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

            сума    питома вага, %          сума    питома вага, %          в абсо-лютних величи-нах  темпи зрос-тання, %         у струк-турі, %

1          2          3          4          5          6          7          8

Виробничі запаси                                                                           

Тварини на вирощу-ванні і відгодівлі                                                                              

Незавершене вироб-ництво                                                                                 

Готова продукція                                                                            

Товари                                                                                 

Разом товарно-матеріальні запаси                                                                       

Векселі отримані                                                                            

Дебіторська забор-гованість за товари, роботи, послуги                                                                                  

Дебіторська забор-гованість за розра-хунками:                                                                          

Економічна діагностика. Практикум

Продовження таблиці 2.23

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

            сума    питома вага, %          сума    питома вага, %          в абсо-лютних величи-нах  темпи зрос-тання, %         у струк-турі, %

1          2          3          4          5          6          7          8

з бюджетом                                                                         

за виданими авансами                                                                              

з нарахованих доходів                                                                               

із внутрішніх розрахунків                                                                           

Інша поточна дебіторська за-боргованість                                                                                 

Разом деб іт о рсь-ка заборгованість                                                                                

Поточні фінан-сові інвестиції                                                                               

Грошові кош-ти і їхні еквіва-ленти                                                                       

Разом грошові активи                                                                                

Інші оборотні активи                                                                                 

Усього оборот-них активів                                                                       

Особливу увагу необхідно звернути на динаміку товарно-матері-альних запасів і дебіторської заборгованості за товарними операція-ми (розрахунки за товари, роботи, послуги і отримані векселі).

Причинами збільшення товарно-матеріальних запасів можуть бути:

—        збільшення обсягу виробництва і, відповідно, зростання потре-би в основних матеріалах, збільшення незавершеного вироб-ництва і запасів готової продукції;

—        придбання великої партії матеріалів із знижкою;

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

—        прагнення захистити кошти від інфляції шляхом їхнього вкла-дення у виробничі запаси;

—        неефективна організація матеріально-технічного постачання, а також незадовільний контроль за станом запасів і своєчасні-стю їхнього залучення в господарський обіг, що призводить до іммобілізації значної частини поточних активів у виробни-чих запасах;

—        зміна методу обліку вартості запасів (наприклад, в умовах підвищення цін на матеріали використання методу FIFO замість методу LIFO призведе до зростання вартості запасів, тому що відпуск матеріалів у виробництво буде здійснювати-ся за більш низькими цінами, а залишки матеріалів на кінець періоду будуть оцінюватися за більш високими цінами);

—        збільшення тривалості виробничого циклу, що призводить до збільшення обсягу незавершеного виробництва;

—        затоварення готовою продукцією через погіршення ринкової кон’юнктури;

Можливі причини зростання дебіторської заборгованості за то-варними операціями:

—        збільшення обсягу реалізації;

—        розширення продажів у кредит;

—        погіршення платоспроможності покупців.

У ході аналізу необхідно виконати оцінку змін у структурі обо-ротних активів з погляду їхньої ліквідності. Збільшення питомої ваги грошових активів і зниження частки товарно-матеріальних запасів свідчать про формування більш ліквідної структури активів.

Аналіз динаміки оборотних активів і поточних зобов’язань має бути виконаний з урахуванням динаміки обсягу реалізованої продукції. Оцінка змін у балансі набуде більшої достовірності, якщо буде допов-нюватися даними з форми № 2. Це обумовлено тісним взаємозв’язком відповідних статей балансу з рівнем ділової активності підприємства, що значною мірою обумовлено обсягом продажів. Тому на першому етапі аналізу робиться порівняння динаміки виторгу з темпами зміни оборотних активів і поточних зобов’язань. Встановлюється вплив цього фактора. Далі виконується аналіз впливу системи інших чинників.

В залежності від динаміки виторгу від реалізації та вартості обо-ротних активів (в цілому і за окремими статтями) можна виділити вісім типів ситуацій (див. табл. 2.24), які допомагають в ідентифікації

Економічна діагностика. Практикум

ситуацій, що призвели до змін у відповідних статтях балансу. Ці ситуації характеризуються різною динамікою показників оборотності й мають різні причини її вповільнення або прискорення.

Таблиця 2.24 Можливі співвідношення динаміки виторгу від реалізації і динаміки оборотних активів

 

Динаміка оборо-тних активів         Динаміка виторгу від реалізації продукції

 

            Зростання      Зниження

Зростання      (1)

ТЗ. ОА ≈ ТЗ. В          (5)

 

            (2)

ТЗ. ОА > ТЗ. В         

 

            (3)

ТЗ. ОА < ТЗ. В         

 

Зниження      (4)       (6)

ТЗ. ОА ≈ ТЗ. В

 

           

            (7)

ТЗ. ОА > ТЗ. В

 

           

            (8)

ТЗ. ОА < ТЗ. В

З табл. 2.24 бачимо, що:

—        в умовах ситуацій (1) і (6) швидкість обігу залишається не-змінною;

—        за ситуаціями (3), (4) і (8) відбувається прискорення оборот-ності;

—        в умовах ситуацій (2), (5) і (7) має місце уповільнення обо-ротності.

Розглянемо кожну ситуацію більш докладно.

Ситуація (1) характеризується зростанням вартості оборотних активів за умов розширення господарського обігу. Темпи зростання виторгу і оборотних активів ідентичні, що свідчить про незмінну оборотність. Причиною збільшення суми оборотних активів є збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції. Істотних змін за іншими чинниками (умови постачання сировини й матеріалів, тривалість виробничого циклу, терміни передпродажної підготовки продукції й кредитна політика підприємства тощо) не відбулося.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Ситуація (2) характеризується позитивною динамікою оборотних активів і виторгу. Але при цьому темпи зростання оборотних активів більші за темпи зростання виторгу. Це свідчить про уповільнення їхньої оборотності. Однією з причин збільшення загальної суми обо-ротних активів та їх складових є збільшення господарського обігу. До інших причин, що обумовлюють зростання оборотних активів за окремими складовими, можна віднести такі:

—        зростання виробничих запасів може пояснюватися підвищен-ням цін на матеріали; організацією закупівель більшими парті-ями або збільшенням тривалості періоду між поставками (за-лежно від системи управління запасами — фіксована або періодична); збільшенням матеріалоємності продукції; зміною методу обліку вартості запасів та інші. Однозначно розгляда-ти ситуацію не можна, бо можуть бути як негативні, так і по-зитивні моменти. Так, негативним моментом є уповільнення оборотності. З іншого боку, у випадку закупівлі матеріалів великими партіями із знижкою підприємство зможе поліпши-ти фінансові результати, що, безумовно, відноситься до пози-тивних моментів;

—        збільшення незавершеного виробництва може бути викликано збільшенням тривалості виробничого циклу з різних причин. Наприклад, зміни в структурі продукції, недоліки в організації виробництва і оперативно-календарному плануванні тощо;

—        зростання залишків готової продукції може свідчити про збільшення термінів передпродажної підготовки, недостатню оцінку попиту і недостатньо ефективний маркетинг;

—        збільшення дебіторської заборгованості може бути викликано пом’якшенням кредитної політики (збільшення періоду кре-дитування, зменшення частки авансових платежів тощо) і по-гіршенням платоспроможності покупців. Пом’якшення кредит-ної політики оцінюємо позитивно (сума виторгу зросла), тому що надання товарного кредиту — один з інструментів стиму-лювання збуту. У той же час треба враховувати, що уповіль-нення оборотності дебіторської заборгованості обумовить збільшення фінансово-експлуатаційних потреб підприємства. Це негативно вплине на рівень фінансової стабільності.

У ситуаціях (3) і (4) відбувається прискорення оборотності, що за умов збільшення продажу оцінюється позитивно. При цьому

Економічна діагностика. Практикум

ситуація (4) краща, адже в цьому випадку спостерігається не тільки відносне, а й абсолютне вивільнення обігових коштів. Причинами того може бути наступне:

—        оптимізація виробничих запасів за умов підвищення ритміч-ності постачання (зменшення інтервалу між поставками або розміру партії закупівлі), поліпшення контролю за станом за-пасів, більш економічних закупівель, зниження матеріалоєм-ності продукції; перегляду облікової політики тощо.

—        запровадження гнучкого нормування і контролю за станом не-завершеного виробництва з метою скорочення виробничого циклу;

—        активізація збутової діяльності та підвищення ефективності маркетингової діяльності, що призведе до зменшення запасів готової продукції на складах підприємства;

—        запровадження активних форм управління дебіторською забор-гованістю, а саме оптимізація кредитної політики і викорис-тання різних інструментів її рефінансування.

Ситуації (5) і (7) однозначно негативні, адже за умов зниження обсягу реалізації відбувається уповільнення оборотності. Треба заз-начити, що ситуація (7) дещо краща у порівняння з (5). Причинами, що сприяють формуванню ситуацій типу (5) і (7), можуть бути:

—        зниження попиту на продукцію;

—        відповідне пом’якшення кредитної політики, що призведе до збільшення дебіторської заборгованості;

—        затоварення готовою продукцією;

—        утворення понаднормативних виробничих запасів;

—        зростання незавершеного виробництва тощо.

Якщо спостерігаються ситуації типу (6) або (8), то можна сказа-ти, що підприємству вдалося дещо нівелювати наслідки зниження обсягу продажів і запобігти надмірному відволіканню коштів у запа-си і дебіторську заборгованість. Такий стан може скластися в резуль-таті наступних операцій:

—        коригування планів закупівлі сировини, матеріалів і комплек-туючих тощо;

—        своєчасного виявлення й реалізації зайвих виробничих запасів;

—        коригування виробничої програми;

—        рефінансування дебіторської заборгованості тощо.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

У процесі економічної діагностики стану оборотних активів гос-подарюючого суб’єкта необхідно надавати оцінку з обов’язковим урахуванням причин, що обумовили зміни в їх сумі і структурі.

Практичні завдання

Завдання 4.1. На підставі відомостей про склад необоротних ак-тивів підприємства, що наведені у табл. 2.25, оцінити динаміку окре-мих статей і зробити припущення щодо можливих причин змін, що відбулися. Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 2.25 Відомості про необоротні активі підприємства

 

Показник, тис. грн.   На початок року        На кінець року

1. Нематеріальні активи       10        8

2. Основні засоби     1 234   1 005

3. Незавершене будівництво           112      112

4. Довгострокові фінансові вкладення       24       

5. Інші необоротні активи    7          5

Разом  1 387   1 130

Завдання 4.2. На підставі відомостей про склад оборотних ак-тивів підприємства, що наведені у табл. 2.26, оцінити динаміку окре-мих статей і зробити припущення щодо можливих причин змін, що відбулися. Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 2.26 Відомості про склад оборотних активів підприємства, тис. грн

 

Показник        На поча-ток року      На кінець року

Виробничі запаси     421      516

Незавершене виробництво 75        92

Готова продукція      32        48

Разом товарно-матеріальні запаси 528      656

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  126      93

Економічна діагностика. Практикум

Продовження табл. 2.26

 

Показник        На поча-ток року      На кінець року

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом          21        14

за виданими авансами         5          8

Інша поточна дебіторська заборгованість  3          2

Разом дебіторська заборгованість   155      117

Поточні фінансові інвестиції           15       

Грошові кошти і їхні еквіваленти    5          2

Разом грошові активи          20        2

Інші оборотні активи            4          4

Усього оборотних активів   707      779

Практичне заняття № 5. Аналіз джерел фінансового забез-печення поточної діяльності підприємства