Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Агрегований баланс підприємства наведений у табл. 2.16.

Таблиця 2.16 Агрегований баланс на кінець звітного періоду

 

Показники     Сума, тис. грн

Актив

Необоротні активи   120 000

Оборотні активи       80 000

Баланс            200 000

Пасив

Статутний капітал    140 000

Нерозподілений прибуток   5 000

Довгострокові зобов’язання            5 000

Поточні зобов’язання           50 000

Баланс            200 000

Економічна діагностика. Практикум

Фактичний виторг підприємства складає 300 000 грн. Плануєть-ся збільшення виторгу на 20%. Для забезпечення запланованого об-сягу реалізації необхідні додаткові інвестиції в основні засоби. Пла-нується, що вартість основних засобів повинна зрости на 10%. Чиста рентабельність продажів складає 5%, норма розподілення чистого прибутку на дивіденди — 50%.

Складемо прогнозний баланс із використанням методу відсотку від продажів (табл. 2.17)

Таблиця 2.17 Прогнозний баланс

 

Показники     Сума, тис. грн

Актив Звітний баланс          Прогнозний баланс

Необоротні активи   120 000           120 000x1,1 = 132 000

Оборотні активи       80 000 (26,7% виторгу)        80 000 x 1,2 = 96 000

або

360 000x0,267 = 96 000

Баланс            200 000           228 000

Пасив            

Статутний капітал    140 000           140 000

Нерозподілений прибуток   5 000   5 000 + 360 000 х 0,05 х х (1 - 0,5) = 14 000

Довгострокові зобов’язання            5 000   5 000

Поточні зобов’я-зання         50 000 (16,67% виторгу)      50 000x1,2 = 60 000

або

360 000x0,167 = 60 000

Баланс            200 000           219 000

З прогнозного балансу бачимо, що вартість активів перевищує суму пасивів. Тобто існує потреба у додатковому зовнішньому фінан-суванні. Ії розмір складатиме: 228 000 — 219 000 = 9 000 грн.

Визначимо необхідну суму зовнішнього фінансування методом формули:

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

ФД= 80000x0,2 + 120000x0,1-50000x0,2-360 000x0,05x х(1 - 0,5) = 9000 грн.

Таким чином, для забезпечення запланованого обсягу реалізації вимагаються додаткові капіталовкладення в сумі 132 000 — 120 000 = = 12 000 грн. Також необхідний приріст оборотних активів у сумі 16 000 грн.

Приріст поточних пасивів (10 000 грн) і нерозподіленого прибут-ку (9000 грн) не в змозі покрити зростаючі довго- і короткострокові фінансові потреби на 12 000 + 16 000 = 28 000 грн. У результаті ут-

ворюється дефіцит джерел фінансування в сумі 28 000 — 10 000        

9 000 = 9 000 грн.

Складемо план покриття дефіциту джерел фінансування за ра-хунок залучення кредитних ресурсів. Відповідно до принципу конг-руентності необхідно, щоб фінансування необоротних активів здійснювалося винятково з довгострокових джерел. Сума додатко-вих інвестицій в основні засоби складає 12 000 тис. грн. За рахунок нерозподіленого прибутку очікується збільшення власного капіталу на 9000 тис. грн. Таким чином, щоб не допустити погіршення фінан-сової стійкості, підприємство повинне залучити довгострокові кре-дити в сумі не менш ніж 3000 грн. Відповідно сума короткостроко-вих кредитів, що будуть використовуватися для формування оборотних активів, складатиме 6000 грн.

Практичні завдання

Завдання 3.1. На підставі структури активів п’яти підприємств, що наведена в табл. 2.18, зробити висновок про їхню галузеву прина-лежність. Варіанти відповіді — машинобудівний завод із крупносер-ійним типом виробництва, що виготовляє товари широкого викори-стання; теплоелектростанція; підприємство роздрібної торгівлі; машинобудівний завод із дрібносерійним типом виробництва, що виготовляє товари виробничо-технічного призначення; підприємство оптової торгівлі. Відповідь обґрунтувати.

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.18 Структура активів підприємств

 

Показник, %  Підприємства

 

            А         Б          В         Г          Д

1. Необоротні активи           65        65        30        65        30

у т.ч. основні засоби 63        63        28        63        28

2. Оборотні активи   35        35        70        35        70

2.1. Запаси, у т.ч.                                                    

виробничі запаси      12        21        0          12        0

незавершене виробництво  8          0          0          3          0

готова продукція       2          0          0          7          0

товари            0          0          45        0          65

2.2. Дебіторська заборгованість      9          10        20        9          0

2.3. Грошові активи  4          4          5          4          5

Баланс            100      100      100      100      100

Завдання 3.2. На підставі агрегованого балансу (табл. 2.19) вка-зати можливі причини змін, що відбулися в активах і пасивах під-приємства. Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 2.19 Агрегований баланс підприємства

 

Показники     Сума, тис. грн

 

            На початок року        На кінець року

Актив            

Необоротні активи   120      135

Оборотні активи       70        95

у тому числі:             

Запаси, у т.ч. 41        52

виробничі запаси      20        28

незавершене виробництво  15        20

готова продукція       6          4

Дебіторська заборгованість 20        30

Грошові активи         7          10

Інші оборотні активи            2          3

Баланс            190      230

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Продовження табл. 2.19

 

Показники     Сума, тис. грн

 

            На початок року        На кінець року

Пасив            

Власний капітал        150      177

Довгострокові позикові кошти        3          7

Поточні зобов’язання           37        46

у тому числі:             

Короткострокові кредити банку     6          8

Кредиторська заборгованість за розрахун-ками:             

за товари, роботи, послуги  16        19

з оплати праці           7          8

зі страхування           3          5

з бюджетом   5          6

Баланс            190      230

Завдання 3.3. Відомості з балансів трьох підприємств наведені у таблицях 2.20 (актив) і 2.21 (пасив).

Вибрати баланс, що підходить для кожної з наступних ситуацій (відповідь обґрунтувати):

Характеристика ситуації № 1: Обсяг виробництва і реалізації про-дукції зростає. Підприємство у звітному році має прибуток. Умови придбання сировини і матеріалів, порядок розрахунків з покупцями і тривалість виробничого циклу залишаються незмінними.

Характеристика ситуації № 2: Через погіршення попиту на про-дукцію обсяг реалізації в звітному періоді знижується, що призво-дить до збитків. З метою стимулювання збуту підприємство йде на пом’якшення умов розрахунків з покупцями, збільшуючи терміни надання товарного кредиту.

Характеристика ситуації № 3: Підприємство нарощує обсяги ви-робництва і реалізації продукції і веде діяльність прибутково. Умови комерційного кредитування покупців у звітному періоді більш жорсткі порівняно з попереднім періодом (зменшена тривалість кре-дитного періоду і збільшена частка авансових платежів). Крім того,

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.20 Відомості з активу балансу, тис. грн

 

Показники     Підприємство А        Підприємство Підприємст-Б во В

 

            На по-чаток року      На

кінець

року    На по-чаток року      На

кінець

року    На поча-ток року      На

кінець

року

Необоротні активи   120      128      120      134      120      105

у тому числі:                                                            

Основні засоби         100      110      100      115      100      95

Нематеріальні ак-тиви         6          5          6          7          6          5

Незавершене будів-ництво  5          3          5          7          5          5

Довгострокові фі-нансові інвестиції           9          10        9          5          9         

Оборотні активи       70        92        70        82        70        72

у тому числі:                                                            

Запаси            41        52        41        49        41        40

виробничі запаси      25        32        25        35        25        21

незавершене ви-робництво            11        15        11        10        11        9

готова продукція       5          5          5          4          5          10

Дебіторська забор-гованість            22        30        22        21        22        28

Грошові активи         7          10        7          12        7          4

Баланс            190      220      190      216      190      177

за рахунок поліпшення організації виробництва і впровадження но-вих технологій підприємству вдається домогтися скорочення трива-лості виробничого циклу.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.21 Відомості з пасиву балансу, тис. грн

 

Показники     Підприємство А        Підприємство Б        Підприємство В

 

            На по-чаток року      На

кінець

року    На по-чаток року      На

кінець

року    На по-чаток року      На

кінець

року

Власний капітал        150      167      150      165      150      147

Довгострокові зобов’язання                                   3                                

Поточні зобо-в’язання         37        46        37        49        37        29

у тому числі:                                                            

Короткостро-кові кредити банку    6          8          6          7          6          5

Кредиторська заборгованість за розрахунками:                                                              

за товари, роботи, послуги  16        19        16        20        16        12

з оплати праці           7          8          7          10        7          6

зі страхування           3          5          3          5          3          2

з бюджетом   5          6          5          7          5          4

Баланс            190      220      190      216      190      178

Практичне заняття № 4. Оцінка динаміки і структурних змін в активах підприємства