Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклад розв’язання задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Приклад розв’язання задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Баланс підприємства, що аналізується, наведений у табл. 2.12, аналіз активів і пасивів виконаний у табл. 2.13 і 2.14 відповідно.

За звітний період спостерігається зростання вартості сукупних активів на 288,6 тис. грн. Зростання валюти балансу викликане збільшенням як необоротних, так і оборотних активів. Така динамі-ка основних статей активу балансу дозволяє зробити припущення про зростання обсягів виробництва та реалізації продукції підпри-ємства.

У складі оборотних активів відзначається збільшення виробни-чих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і дебіторсь-кої заборгованості, що обумовлено зростанням обсягів виробництва і реалізації продукції. Крім того, збільшення обсягу виробничих за-пасів може бути викликане придбанням великої партії матеріалів зі знижкою.

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.12

Баланс підприємства, тис. грн

 

Показник        На поча-ток року      На кінець року

1          2          3

Актив            

I. Необоротні активи                       

Незавершене будівництво   348      370

Основні засоби         1 300,8            1 379,8

Довгострокові фінансові інвестиції 25        27

Усього за розділом І 1 673,8            1 776,8

ІІ. Оборотні активи             

Запаси:                      

виробничі запаси      152      206,6

незавершене виробництво  24        36

готова продукція       7          9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  195      262

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом          87        113

Грошові кошти та їх еквіваленти     84        108

Усього за розділом ІІ            549      734,6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів       -          -

Баланс            2 222,8            2 511,4

Пасив            

І. Власний капітал               

Статутний капітал    1 243   1 243

Інший додатковий капітал   55        55

Нерозподілений прибуток   547,5   748,6

Усього за розділом І 1 845,5            2 046,6

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів       -          -

III. Довгострокові зобов’язання      -          -

IV. Поточні зобов’язання               

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          280,1   350,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:                

з отриманих авансів 6          12

з бюджетом   42        56

зі страхування           17,2     17

з оплати праці           32        29

Усього за розділом IV          377,3   464,8

V. Доходи майбутніх періодів         -          -

Баланс            2 222,8            2 511,4

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.13 Аналіз динаміки і структури активів підприємства, тис. грн

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

                                                                                 

1          2          3          4          5          6          7          8

1. Необоротні активи           1 673,8            75,3     1 776,8            70,75   103      106,15 -4,55

У т.ч. основні засоби           1 300,8            58,52   1 379,8            54,94   79        106,07 -3,58

2. Оборотні активи   549      24,7     734,6   29,25   185,6   133,81 4,55

2.1. Запаси, у т.ч.      183      8,23     251,6   10,02   68,6     137,49 1,79

виробничі запаси      152      6,84     206,6   8,23     54,6     135,92 1,39

незавершене ви-робництво            24        1,08     36        1,43     12        150      0,35

готова продукція       7          0,31     9          0,36     2          128,57 0,05

2.2. Дебіторська заборгованість      282      12,69   375      14,93   93        132,98 2,24

У т.ч. за товари, роботи, послуги   195      8,77     262      10,43   67        134,36 1,66

2.3. Грошові активи  84        3,78     108      4,3       24        128,57 0,52

Баланс            2 222,8            100      2 511,4            100      288,6   112,98

Підприємство, що аналізується, має типову для промисловості структуру активів, найбільшу питому вагу в якій займають основні засоби. Незначна частка незавершеного виробництва дозволяє зро-бити припущення про крупносерійний тип виробництва, що харак-теризується нетривалим виробничим циклом. Збільшення питомої ваги дебіторської заборгованості може бути викликане розширенням продажів у кредит. Слід зазначити досить високу питому вагу гро-шових коштів, що свідчить про високий рівень платоспроможності підприємства на дату балансу.

У складі пасивів потрібно відзначити позитивне явище збільшення власного капіталу (за рахунок нерозподіленого прибутку). Позиковий

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.14 Аналіз джерел фінансових ресурсів підприємства, тис. грн

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

                                                                                 

1          2          3          4          5          6          7          8

1. Власний ка-пітал  1 845,5            83,03   2 046,6            81,49   201,1   110,9   -1,54

У т.ч.: статутний капітал      1 243   55,92   1243    49,49               100      -6,43

інший додат -ковий капітал 55        2,47     55        2,19                 100      -0,28

нерозподі-лений прибу-ток (непокри-тий збиток)          547,5   24,63   748,6   29,81   201,1   136,73 5,18

2. Забезпечен-ня майбутніх витрат і пла-тежів                                                                          

3. Довгостроко-ві зобов’язання                                                                            

4. Поточні зо-бов’язання     377,3   16,97   464,8   18,51   87,5     123,19 1,54

4.1. Коротко-строкові кре-дити                                                                           

4.2. Кредитор-ська заборго-ваність           377,3   16,97   464,8   18,51   87,5     123,19 1,54

У т.ч. за то-вари, роботи, послуги 280,1   12,6     350,8   13,97   70,7     125,24 1,37

Баланс            2222,8 100      2511,4 100      288,6   112,98

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

капітал представлений тільки поточними зобов’язаннями, у складі яких переважає кредиторська заборгованість з товарних операцій, сума якої істотно виросла. Це можна пояснити зростанням обсягу закупівель у кредит і більш тривалим періодом кредитування, що надають постачальники сировини і матеріалів.

Темпи зростання позикових коштів перевищили темпи зростан-ня власного капіталу, що призвело до скорочення його питомої ваги з 83 до 81%, однак це не матиме негативних наслідків для фінансової стійкості підприємства, тому що питома вага власного капіталу за-лишається високою і її сума зростає. Такі зміни у структури пасивів часто відбуваються в умовах розширення обсягу діяльності, коли темпи зростання активів перевищують темпи зростання власного капіталу, що призводить до виникнення потреби в додаткових зов-нішніх джерелах фінансування.

Таким чином, на основі виконаної діагностики активів і пасивів можна зробити попередній висновок про стійкий фінансовий стан підприємства і розширення господарського обігу в звітному періоді.

Задача 3.2. На основі агрегованого балансу на кінець періоду, що наведений у табл. 2.15, скласти прогнозний баланс підприємства, розрахувати потребу в зовнішньому фінансуванні і розробити план залучення кредитних ресурсів (у разі необхідності).

Таблиця 2.15 Баланс підприємства на кінець звітного періоду

 

Показники     Сума, тис. грн

Актив

Необоротні активи   140 000

Оборотні активи       90 000

Баланс            230 000

Пасив

Статутний капітал    145 000

Нерозподілений прибуток   10 000

Довгострокові зобов’язання            15 000

Поточні зобов’язання           60 000

Баланс            230 000

Економічна діагностика. Практикум

Фактичний виторг підприємства складає 400 000 грн. Плануєть-ся збільшення виторгу на 25%. Для забезпечення планового обсягу виробництва і реалізації необхідні додаткові інвестиції в основні за-соби. Планується, що вартість необоротних активів повинна збільши-тися на 7% внаслідок придбання основних засобів. Чиста рента-бельність продажів складає 4%, норма розподілу чистого прибутку на дивіденди — 40%.

Методичні вказівки

Для складання прогнозного балансу можна використовувати «метод відсотка від продажів» чи «метод формули». Його викорис-тання засноване на таких припущеннях:

—        оборотні активи і поточні зобов’язання змінюються пропорцій-но зміні обсягу реалізації. Відповідно у плановому періоді по-точні активи і поточні зобов’язання будуть складати незмінний відсоток від виторгу. З цього випливає, що темпи змінення виторгу, поточних активів і поточних зобов’язань однакові;

—        відсоток збільшення вартості основних засобів визначається технологічними умовами (завантаження основних засобів, ступінь їх фізичного і морального зносу і т.ін.).

—        довгострокові зобов’язання і акціонерний капітал прогнозують-ся на колишньому рівні. Нерозподілений прибуток плануєть-ся з урахуванням норми розподілу чистого прибутку на диві-денди і чистої рентабельності продажів: до нерозподіленого прибутку базового періоду додається прогнозний чистий при-буток (добуток прогнозного виторгу на чисту рентабельність продажів) і віднімається сума дивідендів (добуток чистого прибутку на норму розподілу прибутку на дивіденди).

Складання прогнозного балансу дозволяє з’ясувати дефіцит дже-рел коштів для фінансування необхідного обсягу активів, тобто не-обхідну суму зовнішнього фінансування. Розрахувати цю суму та-кож можна за формулою:

 

Д

 

Ф

V1 ЧПФ;

Фд = ОАФхАТВр+НАФхАТНА -ПЗхАТВ -ROSЧucm . хВх

де ФД — потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні;

ОАф — фа ктична (на кінець звітного р о ку ) ва рті сть об ор отних а ктивів;

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

ΔТРВ — темп приросту виторгу;

НАф — фактична вартість необоротних активів;

ΔТРН А — темп приросту необоротних активів;

ПЗ — фактична сума поточних зобов’язань;

ROSЧист. ф — фактичний коефіцієнт чистої рентабельності продажів;

Впрогн — прогнозна сума виторгу;

Дф — фактична сума дивідендів;

ЧПф — фактична сума чистого прибутку.

Як видно з формули, потреба у зовнішньому фінансуванні тим більша, чим більші теперішні активи, темп приросту виторгу і норма розподілу чистого прибутку на дивіденди.

При розробці плану залучення зовнішніх джерел фінансування потрібно керуватися «золотим фінансовим правилом» (для фінансу-вання необоротних активів використовувати власний капітал) або «модифікованим золотим фінансовим правилом» (необоротні акти-ви фінансувати з власного капіталу і довгострокових позикових коштів). Це дозволяє узгодити терміни залучення фінансових ре-сурсів з термінами їхнього вкладення в активи.