Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Задачі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Задача 3.1. За даними додатка А виконати експрес-оцінку фінан-сового стану підприємства на підставі аналізу динаміки і структури балансу.

Методичні вказівки

Експрес-оцінка фінансового стану підприємства проводиться на підставі горизонтального (динамічного) і вертикального (структур-ного) аналізу балансу. В процесі аналізу балансу підприємства необ-хідно відобразити абсолютні зміни в майні підприємства і джерелах його формування, зробити висновки про поліпшення або погіршен-ня структури активів і пасивів. Для проведення аналізу необхідно скласти порівняльний аналітичний баланс шляхом агрегування дея-ких однорідних за складом елементів балансових статей. Можливі форми аналітичного групування активів і пасивів наведені у табли-цях 2.10 і 2.11. Необхідно відзначити, що спосіб групування балансо-вих статей в аналітичному балансі обирається індивідуально, у за-лежності від важливості конкретної статті для підприємства.

При аналізі активів підприємства необхідно звернути увагу на такі моменти:

—        як змінилася вартість сукупних активів підприємства? При цьому зменшення вартості майна може свідчити про скорочен-ня господарського обігу, що може викликати неплатоспро-можність підприємства. Зростання майна підприємства може бути розцінене як позитивне явище, однак необхідно проана-лізувати стан і ефективність використання окремих складових активів;

—        яке співвідношення необоротних і оборотних активів? Пере-вищення питомої ваги оборотних активів говорить про досить мобільну структуру активів, що сприяє прискоренню оборот-ності коштів підприємства;

—        які зміни відбулися у вартості окремих складових необорот-них активів? Так, зростання основних засобів може свідчити

Економічна діагностика. Практикум

про підвищення виробничого потенціалу; збільшення незавер-шеного будівництва може негативно позначитися на результа-тах фінансово-господарської діяльності підприємства (необ-хідно додатково проаналізувати доцільність і ефективність вкладень); збільшення довгострокових фінансових інвестицій вказує на відволікання коштів з основної виробничої діяль-ності, а зниження сприяє залученню фінансових ресурсів в основну діяльність підприємства і поліпшенню його фінансо-вого стану;

—        яка частка основних засобів у сукупних активах? Якщо частка основних засобів висока (перевищує 40%), підприємство має «важку» структуру активів, що свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість прибутку до зміни виторгу;

—        які зміни відбулися в структурі оборотних активів? Структу-ра з високою часткою заборгованості і низьким рівнем грошо-вих коштів може свідчити про проблеми, що пов’язані з опла-тою продукції підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків, і навпаки, структура з віднос-но низькою часткою заборгованості і високим рівнем грошо-вих коштів може свідчити про благополучний стан розрахунків підприємства зі споживачами;

—        яка динаміка окремих статей оборотних активів? Якщо вартість запасів збільшилася, а тривалість їхнього обігу зросла, це є негативним чинником і може бути пов’язане із зайвим нагро-мадженням виробничих запасів, збільшенням тривалості ви-робничого циклу, погіршенням попиту на готову продукцію. Збільшення суми дебіторської заборгованості за умови упо-вільнення її оборотності є негативним явищем і може бути викликано проблемами, що пов’язані з оплатою продукції (робіт, послуг) підприємства або активним наданням спожив-чого кредиту покупцям, тобто відволіканням частини поточ-них активів й іммобілізації частини оборотних коштів з ви-робничого процесу.

В ході аналізу джерел формування майна підприємства, тобто пасивів, потрібно визначити наступне:

—        які кошти (власні чи позикові) є основним джерелом форму-

вання сукупних активів підприємства? Як змінюється частка

власного капіталу за звітний період? При цьому збільшення

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

Таблиця 2.10 Схема аналізу динаміки і структури активів підприємства, тис. грн

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

            сума    питома

вага,

%         сума    питома

вага,

%         в абсо-лютних величи-нах  темпи зрос-тання, %            у стру-ктурі, %

1          2          3          4          5          6          7          8

1. Необоротні активи                                                                                 

У т.ч. основні засоби                                                                                 

2. Оборотні активи                                                                        

2.1. Запаси, у т.ч.                                                                            

виробничі запаси                                                                           

незавершене ви-робництво                                                                                  

готова продукція                                                                            

2.2. Дебіторська заборгованість                                                                            

У т.ч.: векселі одержані                                                                             

за товари, роботи, послуги                                                                       

2.3. Грошові активи                                                                       

2.4. Інші оборотні активи                                                                          

3. Витрати майбут-ніх періодів                                                                            

Баланс                                                                                 

Економічна діагностика. Практикум

Таблиця 2.11 Схема аналізу динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства, тис. грн

 

Показник        На початок року        На кінець року           Відхилення

 

            сума    питома вага, %          сума    питома вага, %          в абсо-лютних вели-чинах  темпи зрос-тання, %         у стру-ктурі, %

1          2          3          4          5          6          7          8

1. Власний капітал                                                                         

У т.ч.: статутний капітал                                                                           

додатковий інвес-тований капітал                                                                      

інший додатковий капітал                                                                         

резервний капітал                                                                          

нерозподілений прибуток (непо-критий збиток)                                                                      

2. Забезпечення май-бутніх витрат і пла-тежів                                                                          

3. Довгострокові зо-бов’язання                                                                            

4. Поточні зобов’язання                                                                            

4.1. Короткострокові кредити банків                                                                               

4.2. Кредиторська заборгованість                                                                        

У т.ч.: векселі видані                                                                                  

за товари, роботи, послуги                                                                       

5. Доходи майбутніх періодів                                                                               

Баланс                                                                                 

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

частки власного капіталу розглядається як позитивне явище, що сприяє зміцненню фінансової стійкості підприємства;

—        яким чином за звітний період змінилася структура власного капіталу, на які складові доводилася найбільша питома вага?

—        які зобов’язання переважають у структурі позикового капіта-лу? Як змінилися довгострокові зобов’язання за звітний пері-од? Аналіз структури фінансових зобов’язань дозволяє оціни-ти ризик утрати фінансової стійкості підприємства. Перевага короткострокових джерел у структурі позикових коштів — негативний факт, що характеризує погіршення структури ба-лансу і підвищення ризику утрати фінансової стійкості. Пере-вага довгострокових джерел у структурі позикових засобів є позитивним фактом, що характеризує формування більш ста-більної структури пасивів і зменшення ризику втрати фінан-сової стійкості;

—        як змінилася сума кредиторської заборгованості? Зростання суми кредиторської заборгованості при збільшенні терміну її погашення може свідчити про погіршення платоспроможності підприємства або про розширення комерційного кредиту з боку постачальників. Щоб зробити остаточний висновок, необхід-но з’ясувати наявність несвоєчасно сплаченої кредиторської заборгованості.