Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

1.         Баланс підприємства являє собою:

а)         документ, що містить інформацію про прибутки і збитки під-

приємства за звітний період;

б)         документ, що містить інформацію про активи і джерела коштів

підприємства на визначену дату;

в)         документ, що ілюструє надходження і відтік коштів.

2.         Виробничі запаси відносяться до наступного:

а)         оборотних активів;

б)         короткострокових зобов’язань;

в)         необоротних активів;

г)         довгострокових зобов’язань.

3.         До оборотних активів відносяться:

а)         виробничі запаси;

б)         дебіторська заборгованість;

в)         нематеріальні активи;

г)         грошові кошти;

д)         довгострокові фінансові інвестиції;

е)         незавершене виробництво;

є) короткострокові фінансові інвестиції.

4.         Довгострокові фінансові інвестиції відносяться до наступного:

а)         довгострокових зобов’язань;

б)         необоротних активів;

в)         оборотних активів;

г)         власного капіталу.

5.         До необоротних активів не відносяться:

а)         витрати майбутніх періодів;

б)         основні засоби;

в)         виробничі запаси;

г)         нематеріальні активи;

д)         довгострокові фінансові інвестиції;

е)         незавершене виробництво;

ж)        незавершене будівництво.

Економічна діагностика. Практикум

6.         Відомі наступні дані з балансу підприємства: оборотні активи —

100 тис. грн, власний капітал — 250 тис. грн, довгострокові зобов’я-

зання — 20 тис. грн, поточні зобов’язання — 30 тис. грн. Вартість

необоротних активів складатиме:

а)         250 тис. грн;  в) 50 тис. грн;

б)         200 тис. грн;  г) 75 тис. грн.

7.         Відомі наступні дані з балансу підприємства: необоротні акти-

ви — 200 тис. грн, оборотні активи — 100 тис. грн, власний капітал —

250 тис. грн, довгострокові зобов’язання — 20 тис. грн. Сума поточ-

них зобов’язань складатиме:

а)         50 тис. грн;    в) 30 тис. грн;

б)         10 тис. грн;    г) 25 тис. грн.

8.         При розрахунку валового прибутку не використовуються по-

казники:

а)         собівартість реалізованої продукції;

б)         доходи від участі в капіталі;

в)         інші витрати від операційної діяльності;

г)         фінансові витрати;

д)         чистий виторг від реалізації продукції;

е)         адміністративні витрати.

9.         При розрахунку прибутку від операційної діяльності викорис-

товуються показники:

а)         адміністративні витрати;

б)         чистий виторг від реалізації продукції;

в)         втрати від участі в капіталі;

г)         інші фінансові доходи;

д)         витрати на збут;

е)         інші доходи від звичайної діяльності;

ж)        собівартість реалізованої продукції.

10.       Доходи від реалізації виробничих запасів включаються в на-

ступний вид доходів:

а)         виторг від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

б)         фінансові доходи;

в)         інші доходи від операційної діяльності.

II. План практичних занять і методичні вказівки до виконання практичних завдань

11.       До витрат від операційної діяльності не відносяться:

а)         втрати від інвестування в дочірні, спільні й асоційовані підпри-

ємства;

б)         визнані економічні санкції;

в)         витрати на збут;

г)         списання необоротних активів;

д)         собівартість реалізованих виробничих запасів;

е)         адміністративні витрати.

12.       До грошових потоків від операційної діяльності не відносяться:

а)         надходження коштів від реалізації продукції;

б)         виплата дивідендів;

в)         сплата штрафів та інших економічних санкцій;

г)         надходження від реалізації основних фондів;

д)         виплата заробітної платні;

е)         одержання відсотків за депозитами;

є) виплата процентів за кредитом.

13.       Виплата заробітної платні відноситься до наступного:

а)         відтоку коштів у результаті операційної діяльності;

б)         відтоку коштів у результаті фінансової діяльності;

в)         відтоку коштів у результаті інвестиційної діяльності.

14.       У формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» не

міститься наступна інформація:

а)         сума забезпечення майбутніх витрат і платежів;

б)         розшифровка кредиторської заборгованості за термінами ви-

никнення;

в)         розшифровка доходів і витрат від інвестиційної діяльності;

г)         середньорічна кількість простих акцій;

д)         вартість основних засобів, що були введені в експлуатацію;

е)         усі відповіді помилкові.

Економічна діагностика. Практикум