Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_6be1b20bab50eb90d6d32f34cb40c7ac, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 2. Система екологічного права. Розвиток вітчизняного екологічного законодавства. Джерела екологічного права. Проблеми назви галузі права : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 2. Система екологічного права. Розвиток вітчизняного екологічного законодавства. Джерела екологічного права. Проблеми назви галузі права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Поняття "система екологічного права" включає в себе три значення: галузь права, правова наука, на-вчальна дисципліна.

Як галузь права екологічне право має, як уже за-значалось, свій особливий предмет правового реґулю-вання і має певну систему. У ній виділяються норми загального характеру, що визначають основні поло-ження щодо організації охорони навколишнього при-родного середовища. Ці норми утворюють загальну ча-стину екологічного права. Норми ж, присвячені без-посередньо вреґулюванню питань охорони та викори-стання природних ресурсів, забезпеченню екологічної безпеки в окремих сферах суспільного життя, утворю-ють особливу частину екологічного права.

Основу екологічного права складають еколого-правові норми. Як і інші правові норми вони мають наступні ознаки: являють собою загальне правило (ре-ґулюють не поодинокі відношення, а типові види від-носин); містять положення, що розповсюджуються на певне коло осіб; розраховані на неодноразове застосу-вання (тобто мають застосовуватися невизначену кіль-кість разів, аби були юридичні факти, що є підставою для застосування відповідних норм). Як і інші правові норми еколого-правові норми мають структуру, елемен-тами якої є гіпотеза, диспозиція, санкція.

За змістом еколого-правові норми поділяються на: а) норми-принципи; б) норми пріоритети; в) норми-правила.

Норми принципи закріплюють засади охорони до-вкілля, визначають ключові, базові положення екологіВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

чної політики держави. Вони містяться в Конституції України й інших законодавчих актах. Зокрема, стат-тя 3 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" до основних принципів охо-рони навколишнього природного середовища віднес-ла: пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресур-сів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; ґарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього при-родного середовища; екологізація матеріального виро-бництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, ви-користання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій; збереження просторової та видової різноманітності й цілісності природних об'єктів і комплексів; науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук і прогнозування стану навколишнього природного середовища; обовязко-вість екологічної експертизи; гласність і демократизм при прийнятті ріше