Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Передмова     3

Розділ I. Предмет, метод, система екологічного права.

Джерела екологічного права           5

§ 1. Поняття екологічного права, його характеристика.

Методи та принципи екологічного права.

Екологічні правовідносини. Об’єкти екологічного права.

Суб’єкти екологічного права          5

§ 2. Система екологічного права. Розвиток вітчизняного

екологічного законодавства. Джерела екологічного права.

Проблеми назви галузі права          21

Розділ II. Право власності на природні ресурси

та право природокористування      33

§ 1. Поняття та зміст права власності

на природні ресурси 33

§ 2. Суб’єкти права власності на природні ресурси        38

§ 3. Форми власності на природні ресурси           40

§ 4. Підстави виникнення та припинення права

власності на природні ресурси       45

§ 5. Право природокористування: поняття й види.

Загальне та спеціальне природокористування     48

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

§ 6. Екологічні вимоги щодо використання

природних ресурсів  53

Розділ III. Правове забезпечення

екологічної безпеки  62

§ 1. Поняття екологічної безпеки    62

§ 2. Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки

при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції,

введенні в дію та експлуатації підприємств, споруд

та інших об’ єктів      64

§ 3. Правові вимоги щодо безпеки продуктів       66

§ 4. Правове реґулювання поводження

з небезпечними речовинами          71

§ 5. Правове реґулювання поводження з відходами       74

§ 6. Правове забезпечення радіаційної безпеки    82

§ 7. Правовий захист населення від шуму 98

§ 8. Правове реґулювання відносин, що виникають

у зв’ язку з надзвичайними екологічними ситуаціями     104

§ 9. Правове реґулювання безпечного використання

генетично змінених організмів       119

Розділ IV. управління в галузі охорони

навколишнього середовища            127

§ 1. Поняття та принципи управління в галузі охорони

навколишнього природного середовища  127

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

§ 2. Органи державного управління

загальної компетенції           133

§ 3. Органи державного управління

спеціальної компетенції       142

§ 4. Інші органи державного управління в галузі

охорони навколишнього природного середовища          164

§ 5. Громадське управління в галузі охорони

навколишнього природного середовища  168

§ 6. Функції управління в галузі охорони

навколишнього природного середовища  171

Розділ У.Відповідальність за порушення

екологічного законодавства            195

§ 1. Загальна характеристика відповідальності

за порушення екологічного законодавства            195

§ 2. Екологічне правопорушення як підстава

юридичної відповідальності            197

§ 3. Адміністративна відповідальність

за екологічні правопорушення        203

§ 4. Кримінальна відповідальність

за екологічні злочини           209

§ 5. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну

внаслідок порушення законодавства про охорону

навколишнього природного середовища  213

Навчальне видання

КОМАРНИЦЬКИЙ Віталш Мар'янович ШЕВЧЕНКО Валерій їванович ЄЛЬКШ Сергій Володимирович

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б.А. Сладкевич

Відповідальний редактор: М.І. Єросрєєв

За редакцією авторів

Коректор О.О. Толстенко

Технічні редактори О.В. Мануйлова, О.О. Кисильова

Комп'ютерна верстка Н.В. Гребінник

Дизайн обкладинки Б.В. Борисов

Підписано до друку 25.10.2005. Папір офсетний. Друк офсетний.

Формат 60 х 84 уіб. Гарнітура Book Antiqua.

Ум. друк. арк. 14,0 Ум. фарбо-відб. 14,0.

Обл.-вид. арк. 18,125. Тираж 1000 прим.

Ввдавництво "Центр навчальної літератури"

вул. Електриків, 23

м.Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81, 428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

СвідоцтвоДК№1014 від 16.08.2002