Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Екологічне право : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте загальну характеристику відповідальності за порушення екологічного законодавства.

2.         Назвіть основний базовий склад екологічних пра-вопоруіпень.

3.         Визначте поняття об’єкта, суб’єкта, об’єктивної та суб’єктивної сторін екологічного правопорушення?

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

4.         За якими ознаками класифікуються екологічні правопорушення?

5.         За якими ознаками групуються адміністративні екологічні правопорушення? Які органи розглядають у межах своїх повноважень справи про ці правопорушен-ня?

Література

1.         Алексеев С.С. Теория права. - М., 1994.

2.         Белякова A.M. Гражданско-правовая ответствен-ность за причинение вреда. - М., 1979.

3.         Братусь С.Н. Юридическая ответственность и за-конность. - М.: Юридическая литература, 1976.

4.         Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. - К., 2001.

5.         Донцов С.Е. Гражданско-правовьіе внедоговорньіе способьі защитьі социалистической собственности. - М.: Юридическая литература, 1980.

6.         Духно Н.А., Ивакин В.И. Понятие и видьі юридиче-ской ответственности // Государство и право. - 2000. -№ 6. -С. 13.

7.         Єремеєва Н.В. Глава III «Матеріальна відповідальність за екологічну шкоду» // Економіко-правові питання екології / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, Н.Р. Малишева. - К., 1996. - С. 63.

8.         Жевлаков З.Н. Зкологические преступления: поня-тие, видьі, проблемьі ответственности: Автореф. дис. ... д-ра юрид наук.-М., 1991.

9.         Завгородня В.М. Майнова відповідальність за пору-шення лісового законодавства: Дис. ... канд. юрид. наук. -К., 2003.

10.       Кравченко С.Н. Материальная ответственность в системе охраньі природьі. - К.: Вища школа, 1981.

И.Куян І.А. Адміністративна відповідальність за еко-логічні правопорушення: Дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2001.

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

12.       Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР. - К., -1982.

13.       Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - М., 1996.

14.       Петров В.В. Зкология и право. - М., 1981.

15.       Цивільне право України: Шдручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін. - К.: Юрін-ком Інтер, 2000. - Кн. 2.

16.       Шемшученко Ю.С., Мунтян В.Л., Розовский Б.Г. Юридическая ответственность в области охраньі окружаю-щей средьі. - К.: Наук. думка, 1978.

17.       Шестерюк А.С. Вопросьі кодификации законода-тельства об охране окружающей средьі. -Л., 1984.

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО