Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 4. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 4. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. (розділ VIII) передбачає наступні екологічні злочини:

-          порушення правил екологічної безпеки (стаття

236) - порушення порядку проведення екологічної ек-

спертизи, правил екологічної безпеки під час проекту-

вання, розміщення, будівництва, реконструкції, вве-

дення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підп-

риємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів,

якщо це спричинило загибель людей, екологічне забру-

днення значних територій або інші тяжкі наслідки;

-          невжиття заходів щодо ліквідації наслідків еколо-

гічного забруднення (стаття 237) - ухилення від прове-

дення або неналежне проведення на території, що за-

знала забруднення небезпечними речовинами або ви-

промінюванням, дезактиваційних чи інших відновлю-

вальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків

екологічного забруднення особою, на яку покладено

такий обов’язок, якщо це спричинило загибель людей

або інші тяжкі наслідки;

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

-          приховування або перекручення відомостей про

екологічний стан або захворюваність населення (стат-

тя 238) - приховування або умисне перекручення слу-

жбовою особою відомостей про екологічний, у тому чи-

слі радіаційний, стан, який пов’язаний із забруднен-

ням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря,

харчових продуктів і продовольчої сировини й такий,

що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний і

тваринний світ, а також про стан захворюваності на-

селення в районах з підвищеною екологічною небезпе-

кою;

-          забруднення або псування земель (стаття 239);

порушення правил охорони надр (стаття 240);

-          забруднення атмосферного повітря (стат-

тя 241);

порушення правил охорони вод (стаття 242);

-          забруднення моря (стаття 243);

порушення законодавства про континенталь-ний шельф України (стаття 244);

-          знищення або пошкодження лісових масивів

(стаття 245);

-          незаконна порубка лісу (стаття 246);

порушення законодавства про захист рослин

(стаття 247);

незаконне полювання (стаття 248);

-          незаконне зайняття рибним, звіриним або

іншим водним добувним промислом (стаття 249);

проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (стаття 250);

порушення ветеринарних правил (стаття 251);

умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’ єктів природно-заповідного фонду (стаття 252);

проектування чи експлуатація споруд без сис-тем захисту довкілля (стаття 253);

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

- безгосподарське використання земель (стат-тя 254).

До екологічних злочинів слід віднести й злочини, передбачені іншими розділами Кримінального кодексу України. Це, зокрема, заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (стаття 327), жорстоке поводження з тваринами (стаття 299), порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення радіоактивних ма-теріалів (267), незаконне придбання, зберігання, вико-ристання, передача або руйнування радіоактивних матеріалів (стаття 265).

Родовиж об'єктом екологічних злочинів є охороню-вані кримінальним законом природоохоронні відноси-ни, які охоплюють екологічну безпеку, інформування про стан довкілля, санітарно-гігієнічний захист насе-лення, поліпшення довкілля, раціональне використан-ня й відтворення природних ресурсів, збереження природного стану об’ єктів природи. Предметом еколо-гічних злочинів є різноманітні об’ єкти як природного походження, так і створені чи змінені людиною, але які зберігають екологічні зв’язки з біосферою, життя та здоров’ я людини.

Об' єктивна сторона екологічних злочинів включає суспільно небезпечні діяння (дії чи бездіяльність), які полягають у знищенні (пошкодженні) або захопленні (привласненні) об’ єктів природи чи іншого порушення порядку користування ними. У багатьох складах еко-логічних злочинів обов’ язковою ознакою є певний спо-сіб посягання, знаряддя і засоби вчинення злочину: наприклад, знищення або пошкодження лісових маси-вів, зелених насаджень вогнем чи іншим загально не-безпечним способом; забруднення атмосферного пові-тря речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок поруВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

шення спеціальних правил; приховування або умисне перекручення відомостей про екологічний стан.

Суб'єктом екологічних злочинів можуть бути як службові особи, так і інші особи, що досягли 16-річного віку. У ряді злочинів проти довкілля суб'єкт має бути наділений спеціальними ознаками. Так, за частиною 2 статті 244 Кримінального кодексу України відповіда-льність за порушення законодавства про континента-льний шельф України несуть лише іноземці, за части-ною 1 статті 238 - службові особи, а за частиною 3 статті 243 - спеціально відповідальні особи.

Суб'єктивна сторона екологічних злочинів характе-ризується лише виною. Мотив і мета не є обов'яз-ковими ознаками складів цих злочинів. Деякі екологі-чні злочини можуть бути вчинені тільки умисно (умис-не перекручення службовою собою відомостей про екологічний, у тому числі радіаційний стан (части-на 1 статті 238); умисне знищення або пошкодження територій, узятих під охорону держави, та об’ єктів природно-заповідного фонду (частина 1 статті 252)).

У багатьох випадках об' єктивна сторона екологіч-ного злочину вимагає наявності значної шкоди чи тя-жких наслідків (створили небезпеку для життя, здоров'я людей, тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, а також спричинило загибель людей, їх ма-сове захворювання, екологічне забруднення значних територій, масову загибель об’ єктів тваринного та ро-слинного світу, тривале зниження або втрату родючос-ті земель, виведення їх з сільськогосподарського обо-роту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту тощо.

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО