Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення : Екологічне право : Бібліотека для студентів

§ 3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

Адміністративна відповідальність являє собою за-стосування уповноваженими органами й посадовими особами адміністративних стягнень до суб’ єктів, вин-них у вчиненні адміністративного проступку в галузі охорони навколишнього природного середовища, при-родокористування. Ця відповідальність є оперативним

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

засобом реаґування на екологічні правопорушення, для ії застосування не вимагається підрахунку збитків. Адміністративні екологічні правопорушення ви-значені у главі 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці правопорушення згруповані, пе-реважно за галузевою ознакою, а саме:

-          земельні правопорушення (статті 52 - 56);

-          правопорушення в галузі використання й охоро-ни надр (статті 57 - 58);

-          водні правопорушення ( статті 59 - 62);

-          лісові правопорушення та порушення вимог щодо випалювання рослинності, захисту рослин (статті 63 -77-1, 83-1);

-          правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря (статті 78 - 79, 84);

-          правопорушення в галузі використання й охоро-ни тваринного й рослинного світу (статті 77-1, 83 -1, 85-90, 91).

Окрему групу складають правопорушення, пов’яза-ні з недотриманням екологічних вимог при проекту-ванні, розміщенні, будівництві, реконструкції та при-йнятті в експлуатацію об’єктів або споруд, створенні біотехнологій, у процесі експлуатації транспортних та інших пересувних засобів, поводженні з відходами, пестицидами, агрохімікатами, токсичними речовина-ми, у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналіза-торських пропозицій, нової техніки, технологій і сис-тем, речовин і матеріалів (статті 79-1 - 83, 90-1, 91-3). Також передбачена адміністративна відповідальність за перевищення лімітів і нормативів використання природних ресурсів (стаття 92-2) та відмову від на-дання чи несвоєчасне надання екологічної інформації (стаття91-4).

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

Залежно від характеру, змісту та виду екологічного правопорушення, відповідно до статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення, можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення: попе-редження, штраф, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосе-реднім об’єктом адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права полювання).

Попередження як захід адміністративного стяг-нення виноситься в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом.

Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні пра-вопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

На практиці штраф є самим розповсюдженим ви-дом адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративно-го правопорушення, полягає в його примусовому вилу-ченні за рішенням суду і наступній реалізації з переда-чею вирученої суми колишньому власникові з відраху-ванням витрат по реалізації вилученого предмета.

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчи-нення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рі-шенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України. Важливо зазначиВ.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

ти, що конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання та бойових припасів не може застосовува-тись до осіб, для яких полювання є основним джере-лом існування.

Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права полювання), застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне пору-шення порядку користування цим правом. Позбавлен-ня права полювання не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.

Справи про адміністративні правопорушення розг-лядаються, як правило, відповідно до протоколів про адміністративне екологічне правопорушення, складе-них уповноваженими органами (стаття 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У та-кому протоколі має зазначатися: дата й місце його складення, посада, прізвище, імя, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопо-рушення; нормативний акт, який передбачає відпові-дальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення поруш-ника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. Протокол під-писується особою, яка його склала, і особою, яка вчи-нила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано та-кож і цими особами. У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила пра-вопорушення, має право подати пояснення і заува-ження щодо змісту протоколу, які додаються до прото-колу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання (стаття 256 Кодексу України про

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

адміністративні правопорушення). Протокол надсила-ється органові (посадовій особі), уповноваженому розг-лядати справу про адміністративне правопорушення.

Протокол не складається в разі вчинення адмініс-тративних екологічних правопорушень, передбачених статтями 70, 73, 77, частинами першою та третьою статті 85 Кодексу України про адміністративні право-порушення. У цих випадках штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення. Якщо порушник оспорює стягнення, що на нього накладається за вчинення правопорушення, то складається протокол про адміні-стративне правопорушення.

Справи про екологічні адміністративні правопо-рушення розглядають у межах своїх повноважень:

-          судді районних, районних у місті, міських чи

міськрайонних судів – справи про адміністративні

правопорушення, передбачені частинами другою, чет-

вертою та п’ятою статті 85, статтями 85-1, 88-88-2,

90, 91 Кодексу України про адміністративні правопо-

рушення;

-          органи державного геологічного контролю–справи про порушення законодавчих та інших нормативних актів, які встановлюють порядок, правила та вимоги щодо проведення робіт по геологічному вивченню надр України (статті 57, 58 Кодексу про адміністративні правопорушення);

-          органи, установи та заклади державної санітар-но-епідеміологічної служби - справи про адміністра-тивні правопорушення, передбачені статтями 78, 80-83, 90-1 Кодексу про адміністративні правопорушен-ня;

-          органи земельних ресурсів - справи про адмініст-ративні правопорушення, пов’язані з порушенням за-конодавства в галузі використання й охорони земель

В.М. КОМАРНИЦЬКИЙ, В.І. ШЕВЧЕНКО, С.В. ЄЛЬКІН

та порядку реґулювання земельних відносин (статті 52, 53, 53-1, 53-2, 54, 55, 56 цього Кодексу);

-          спеціально уповноважені органи виконавчої вла-ди у сфері захисту рослин – справи про адміні-стративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист рослин (стаття 83-1 Кодексу про адміністративні правопорушення);

-          органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі водного господарства розглядають справи про адміністративні правопору-шення, пов’язані з порушенням правил використання, охорони водних ресурсів (статті 59, 60, 61 (за винят-ком випадків забруднення та вичерпання підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водоз-борах, яке спричинило забруднення цих вод);

- органи рибоохорони – справи про адміністрати-вні правопорушення, пов’язані з порушенням правил рибальства й охорони рибних запасів, передбачені ча-стиною третьою статті 85, статтями 86-1, 91-2 цього Кодексу;

-          органи лісового господарства - справи про адмі-

ністративні правопорушення, передбачені статтями

49, 63-70, 73, 75, 77 цього Кодексу;

-          органи мисливського господарства–справи про

адміністративні правопорушення, пов’язані з пору-

шенням правил ведення мисливського господарства і

полювання, передбачені частиною першою статті 85,

статтями 91-2 цього Кодексу;

-          органи спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади у галузі екології та природних

ресурсів України - справи про адміністративні право-

порушення, передбачені статтями 52-55, 57-74,

76-77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-

гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і

норм), статтями 78-1–79-1 та статтями 80-83 (крім

ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО

порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепі-демічних правил і норм), частинами першою та тре-тьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітар-но-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1-91-4 Кодексу про адміністратив-ні правопорушення.

Стягнення застосовуються відповідно до рішень, що приймаються уповноваженими органами, у поряд-ку, що встановлений адміністративним законодавст-вом.